Enquiry creation date: 2021-12-08

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Katarzyna ...

Enquiry No. Z156/279910/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

1.Zmiana załącznika nr 11 do SIWZ 140/P/2021 - "Oświadczenie o zachowaniu poufności"/ Change of Annex No. 11 to ToR 140/P/2021

2. Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ:
1. SIWZ w pkt. 2 Zakres Przedmiotu zamówienia o pozycję dodatkową nr 4 o treści: „Dla wszystkich elementów wchodzących w zakres dostawy Oferent dostarczy dokumentację projektową, wykonawczą (detail engineering) oraz kompletną dokumentację wytwórców zawierającą co najmniej specyfikację techniczną, instrukcję montażu, instrukcję eksploatacji, wymagane atesty materiałowe, wymagane certyfikaty.”
2. zał. nr 2 do SIWZ (formularz cenowy) o dodatkowy wiersz 1.3. o treści: „Projekty wykonawcze dla wszystkich elementów wchodzących w skład dostawy”

The contracting authority informs that it changes the content of the ToR:
1.ToR point 2 Scope of Procurement - additional item no. 4 with content: „The Tenderer shall deliver design documentation, detail engineering and complete manufacturer’s documentation (including at least technical specification, installation instruction, operating manual, the required material test reports, and certificates) for all components included in the scope of supply”
2. ANNEX No. 2 to ToR (Price List) - additional item no. 1.3 with content: „Detail engineering for all components included in the scope of supply”

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 140/P/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Informacje ogólne
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji, projektu bazowego dla instalacji stężonego roztworu azotanu amonu wraz z kompletną dostawą aparatów i urządzeń.
Stężony roztwór azotanu amonu (zwany również dalej AA) jest podstawowym półproduktem
do produkcji nawozów azotowych, które stanowią jeden z głównych segmentów biznesowych
w Grupie Azoty S.A. Nowa instalacja zapewni ciągłość i niezawodność produkcji nawozowej.
W zależności od zaoferowanej technologii Zamawiający uwzględni odpowiednie rozwiązania dla budowy obiektu, dla przyszłej Instalacji oraz obiekty towarzyszące wymagane do utrzymania procesów technologicznych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 1 powyżej obejmuje:
1) Know-How (fachowej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu)
2) Projekt bazowy – dokumentacja podstawowa umożliwiająca opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych. Szczegóły zakresu Projektu Bazowego zawarte są w Specyfikacji Technicznej.
3) Dostawy aparatów i urządzeń (DAP: Tarnów) – kompletny zakres dla aparatów i urządzeń mechanicznych, rurociągów, armatury, aparatury kontrolnej i pomiarowej, wyposażenia elektrycznego (w tym pompy, silniki) dla instalacji stężonego roztworu azotanu amonu objętej licencją wraz z niezbędną kompletną dokumentacją techniczną, transportową.
4) Usługi techniczne (w tym nadzór nad: dostawami, budową, montażem, uruchomieniem, próbami, testami i odbiorem technicznym, szkolenia pracowników oraz udział
w konferencjach technicznych, uzgodnieniach i rozwiązywaniach problemów technicznych, uzgodnienia z biurem projektowym dla opracowania niezbędnej, wielobranżowej dokumentacji wykonawczej).

Szczegółowy zakres zamówienia określono w Specyfikacji Technicznej – załącznik nr 13 do SIWZ – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane kwalifikowanym podpis elektronicznym opartym na kwalifikowanym certyfikacie przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowana Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym/ewidencyjnym Oferenta. Oferent, który prześle „oświadczenie o zachowaniu poufności” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej - papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z przekazaną mu przez Zamawiającego Dokumentacją Techniczną - załącznik nr 13 do SIWZ oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień dotyczących wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami i specyfikacjami. Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Oferenta będzie uważany za brak zastrzeżeń do Specyfikacji Technicznej i SIWZ. Wszelkie zmiany dokonane w dokumentacji przez Zamawiającego w okresie niniejszego postępowania przetargowego włączając, ale nie ograniczając się do odpowiedzi na pytania Oferentów będą stanowiły integralną część dokumentacji przetargowej.
3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
1) Dostarczana Instalacja oraz usługi inżynieryjne winny być zgodne z postanowieniami SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, spełniające wymogi szczególne (w tym bezpieczeństwa ochrony p.poż., Urzędu Dozoru Technicznego, inne wymagane przepisami prawa – jeśli dotyczą).
2) Instalacja musi zawierać najlepsze rozwiązania techniczne i zabezpieczające Instalację pod względem bezpieczeństwa prowadzenia procesu, zminimalizowania skutków awarii przemysłowej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego oraz środowiska pracy, uwzględniając lokalizację geograficzną, warunki środowiskowe przyszłej Instalacji.
3) Zastosowane aparaty i urządzenia, materiały przeznaczone do wbudowania muszą, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, posiadać wymagane obowiązującym prawem atesty, świadectwa ITB, dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Ponadto winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej oraz posiadać gwarancje producenta, dla zapewnienia niezawodnej pracy Instalacji.
4) Udzielane gwarancje procesowe oraz zastosowanych aparatów i urządzeń, aparatury kontrolnej i pomiarowej, materiałów będą poddawane ocenie w porównaniu Ofert.
5) Oferent przedstawi w Ofercie wykaz części szybko zużywających się.
Instalacja zostanie zaprojektowana w oparciu o technologię polegającą na reakcji amoniaku gazowego z technicznym kwasem azotowym.
Przedstawione przez Oferenta rozwiązania techniczne będą przedmiotem oceny Ofert przez Komisję Przetargową.
4. Harmonogram zadania:
Zamawiający w ramach zamierzenia inwestycyjnego ”Instalacja neutralizacji (azotan amonu)”
przewiduje:
1) Podpisanie Kontraktu z wybranym Oferentem dla przedmiotowego zadania „Zakup licencji, projektu bazowego dla instalacji stężonego roztworu azotanu amonu wraz z kompletną dostawą aparatów i urządzeń”, zgodnie z pkt. 2,
2) Opracowanie przez Oferenta Projektu Bazowego (w ramach przedmiotu zamówienia),
3) Opracowanie przez Zamawiającego dokumentacji dla pozwoleń środowiskowych oraz Projektu Budowlanego do Pozwolenia na Budowę (przy wsparciu Oferenta w zakresie usług technicznych objętych przedmiotem zamówienia)
4) Uzyskanie przez Zamawiającego niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych (warunek konieczny dla realizacji całego zadania inwestycyjnego, w tym dla kontynuacji realizacji przedmiotu zamówienia),
5) Opracowanie przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej dla kompletnego zadania inwestycyjnego na podstawie Projektu Bazowego (przy wsparciu Oferenta w zakresie usług technicznych objętych przedmiotem zamówienia),
6) Dostawa przez Oferenta aparatów i urządzeń, rurociągów, armatury, aparatury kontrolnej i pomiarowej oraz innych wymaganych materiałów w granicach projektowania (ISBL) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (dostawa DAP: Tarnów wraz z kompletną dokumentacją Wytwórców pozwalającą na montaż, uruchomienie, eksploatację oraz wymagany przepisami nadzór np. UDT),
7) Zamówienie przez Zamawiającego aparatów i urządzeń, rurociągów, armatury, aparatury kontrolnej i pomiarowej oraz innych wymaganych materiałów poza granicami projektowania (OSBL) (przy wsparciu Oferenta w zakresie usług technicznych objętych przedmiotem zamówienia ),
8) Budowa przez Zamawiającego obiektów inżynieryjno-budowlanych (przy wsparciu Oferenta w zakresie usług technicznych objętych przedmiotem zamówienia ),
9) Montaż przez Zamawiającego Instalacji (przy wsparciu Oferenta w zakresie usług technicznych objętych przedmiotem zamówienia),
10) Szkolenia, odbiory, testy, rozruchy, i przekazanie do eksploatacji (przy udziale Oferenta w zakresie usług technicznych objętych przedmiotem zamówienia).
Oferent zobligowany jest dostarczyć wraz z ofertą do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego wstępny harmonogram wykonania całości prac z uwzględnieniem powyższych punktów wchodzących w zakres inwestycji.
5. Termin realizacji zadania
Szacowany termin realizacji zadania, w tym przedmiotu zamówienia:
Działanie / Kamień milowy Koniec miesiąca liczony od daty wejścia kontraktu w życie
End of Month from EDOC*
Data wejścia w życie kontraktu 0
Konferencja projektowa 1 - rozpoczynająca
(Kick of meeting) 0,5
Projekt Bazowy – Pakiet 1
Zakres dokumentacji pakietu 1
opisano w załączniku nr 13 3
Konferencja projektowa 2 / HAZOP 3,5
Projekt Bazowy – Pakiet 2
Zakres dokumentacji pakietu 2
opisano w załączniku nr 13 6,5
Dokumentacja wykonawcza  11,5
Konferencja projektowa 3 12
Gotowość przyjęcia dostaw 12,5
Pierwsza dostawa (DAP Tarnów) 13
Ostatnia dostawa (DAP Tarnów) 15
Rozpoczęcie budowy instalacji 13,5
Zakończenie montaży 17,5
Rozruch mechaniczny 17,5
Rozruch technologiczny 18,5
Test gwarancyjny / Przekazanie do eksploatacji 19
* EDOC Effective Data of Contract (Data wejścia w życie kontraktu)

CENA OFERTY
W Ofercie należy podać cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia według Załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz Ofertowy” oraz Załącznika nr 2 do SIWZ ”Formularz cenowy”. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie lub euro (EUR) netto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferent oferuje łączną ryczałtową cenę za wykonanie zadania w zakresie określonym przez SIWZ i Załącznikach nr 13.
W przypadku złożenia oferty w walucie EURO, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego kursu z dnia otwarcia ofert ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.
Cena powinna zawierać:
• Koszt Know-How,
• Koszt Projektu Bazowego,
• Koszt kompletnego wyposażenia instalacji wraz z częściami zamiennymi na okres gwarancji (DAP Tarnów)
• Koszt części szybkozużywających się na okres gwarancji (DAP Tarnów),
• Usługi techniczne.
• Wsparcie, szkolenia i pozostałe określone wcześniej w zakresie
Przedstawiona w ofercie cena łączna wykonania przedmiotu zamówienia netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do Oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

SUBJECT OF PROCUREMENT
1. General
The subject of the procurement procedure is the purchase of the license, the basic design for a concentrated ammonium nitrate solution plant, including complete delivery of equipment. Concentrated ammonium nitrate solution (hereinafter also called “AN”) is the basic intermediate for the production of nitrogen fertilisers, which constitute one of the main business segments of Grupa Azoty S.A. The new plant shall ensure uninterrupted and reliable production of the fertilisers.
Depending on the technology offered, the Contracting Authority shall take into account the appropriate solutions for the construction of the facility, the future PLANT and the associated facilities required to support the technological processes.
2. Scope of Procurement
The scope of procurement as per section 1 above covers:
1) Know-How (professional experience and knowledge on the technology and production process of a specific product)
2) Basic Design – basic documentation enabling the Contracting Authority to prepare the Building Permit Design and the Detailed Design, as well as to obtain the permits and administrative decisions required by law. Details of the Basic Design scope are contained in the Technical Specification.
3) Delivery of Equipment (DAP: Tarnów) – complete scope for equipment and mechanical devices, pipelines, valves and fittings, I&C equipment, electrical equipment (including pumps, motors) for the licensed concentrated ammonium nitrate solution plant together with necessary technical and transport documentation.
4) Technical Assistance (including supervision of: supply, construction, installation, commissioning, tests and technical acceptance, training of personnel, participation in technical conferences, consultation and resolution of technical issues, consultations with the design office for the development of the necessary multi-discipline design documentation).
The detailed scope of the procurement is defined in the Technical Specification – Annex No. 13 to ToR – an electronic version of the documents can be downloaded after having sent to biuro.przetargow@grupaazoty.com the Declaration of Confidentiality - according to the specimen constituting Annex 11 to the ToR, signed with a qualified electronic signature based on a qualified certificate by person/s authorized to represent the Tenderer in accordance with the form of representation specified in the record/registration document of the Tenderer. The Tenderer who sends the " Declaration of Confidentiality" only as a scan, which is not provided with a qualified electronic signature, shall be requested by the Contracting Authority to submit it immediately in the original version - in paper or electronic form, provided with a safe electronic signature verified with the use of a valid qualified certificate.
The Tenderer is obliged to study the TECHNICAL DOCUMENTATION provided by the Contracting Authority - Annex No. 13 to the ToR and inform in writing and obtain written clarifications regarding any objections, discrepancies, errors, contradictions between the documents, drawings and specifications. Failure to fulfil the above obligation on the part of the Tenderer will be considered as no objections to the Technical Specification and the ToR. Any changes made in the documentation by the Contracting Authority during this procurement procedure including, but not limited to, answers to the questions of the Tenderers shall constitute an integral part of the tender documentation
3. Technical requirements to by satisfied by the subject of procurement
1) The supplied Plant and engineering services shall comply with the provisions of the ToR and its annexes, applicable regulations and technical conditions for the performance and acceptance of construction, assembly and installation works, meeting the specific requirements (including fire protection, requirements of the Office of Technical Inspection, other as required by law - if applicable)
2) The Plant shall incorporate the best technical and safety solutions for the Plant in terms of process safety, minimising the consequences of an industrial emergency, reducing emissions to the environment and the working environment, taking into account the geographical location, the environmental conditions of the future Plant.
3) The applied equipment and devices, as well as the materials to be incorporated, must, in accordance with the Act on Building Products, have the legally required attestations, ITB certificates and approvals for use in Poland. Moreover, they should come from companies recognised on the European Union market and have manufacturer's warranties to ensure reliable operation of the Plant.
4) The provided performance guarantees and warranties of the equipment, I&C devices, and materials will be subject to evaluation in the comparison of the Tenders.
5) The Tenderer shall provide a list of wear parts in the Tender.
The Plant shall be designed basing on the technology consisting in reaction of ammonia gas with technical-grade nitric acid.
The technical solutions presented by the Tenderer will be subject to evaluation by the Tender Commission.

4. Project Time Schedule
Within the scope of the project „Neutralisation Plant (Ammonium Nitrate)”, the Contracting Authority intends to:
1) conclude a contract with the selected Tenderer for the respective project „Purchase of the License, the Basic Design for the Plant for Neutralisation of Concentrated Ammonium Nitrate Solution Including Complete Delivery of Equipment” acc. to it. 2,
2) have the Basic Design prepared by the Tenderer (as part of the subject of the procurement),
3) prepare the documentation for environmental permits and the Building Permit Design (with the support of the Tenderer as part of technical assistance included in the scope of procurement)
4) receive the necessary permits and authority decisions (which is prerequisite for the performance of the whole project, including continuation of the subject of procurement),
5) prepare the Detail Design for the complete project on the basis of the Basic Design (with the support of the Tenderer as part of technical assistance included in the scope of procurement),
6) have the equipment, piping, valves and fittings, the I&C devices and other materials as required ISBL delivered by the Tenderer as part of the subject of procurement (delivery DAP Tarnów together with complete Vendors’ documentation to allow installation, commissioning, operation as well as legally required inspection, e.g. by UDT),
7) order the equipment, piping, valves and fittings, the I&C devices and other materials as required OSBL (with the support of the Tenderer as part of technical assistance included in the scope of procurement),
8) build the engineering and civil facilities (with the support of the Tenderer as part of technical assistance included in the scope of procurement),
9) install the Plant (with the support of the Tenderer as part of technical assistance included in the scope of procurement),
10) perform trainings, inspections, tests, commissioning and putting into operation (with the support of the Tenderer as part of technical assistance included in the scope of procurement).
The Tenderer is obliged to submit with the Tender, for approval and acceptance by the Contracting Authority, a preliminary schedule of the execution of all works, taking into account the above points included in the scope of the project.
5. Project Time Schedule
The approximate time schedule of the project including the subject of procurement:


Action / Milestone End of Month from EDOC*
Effective Date of the CONTRACT 0
Kick of meeting 0.5
Basic Design – Package 1
Scope of Package 1 documentation is described in Annex No. 13 3
2nd Design Meeting 2 / HAZOP 3.5
Basic Design – Package 2
Scope of Package 2 documentation is described in Annex No. 13 6.5
Detail Design 11.5
3rd Design Meeting 12
Readiness to receive deliveries 12.5
First delivery (DAP Tarnów) 13
Final delivery (DAP Tarnów) 15
Start of Plant construction 13.5
Erection completion 17.5
Pre-commissioning 17.5
Commissioning 18.5
Performance test run / Putting into service 19
* EDOC Effective Date of Contract

TENDER PRICE
The Tender shall specify the price of performance of the entire subject of procurement acc. to Annex 1 of the ToR “Tender Form” and Annex No. 2 of the ToR “Price Form”. The price shall be specified in Polish zloty (PLN) net and gross, in numbers and words, or in euro (EUR) net and gross, in numbers and words. The applicable VAT will be added to that price according to the valid regulations. The Tenderer shall offer the total lump-sum price for the performance of the project in the scope defined in the ToR and Annex No. 13.
For the Tenders made in euro (EUR), the Contracting Authority will convert that currency into Polish zloty (PLN) at the exchange rate of the National Bank of Poland as of the date of opening of Tenders.
The price shall cover:
• Cost of Know-How,
• Cost of Basic Design,
• Cost of complete equipment of the Plant including spare parts for the guarantee period (DAP: Tarnów),
• Cost of wear parts for the guarantee period (DAP Tarnów),
• Technical assistance.
• Support, training and other as defined above in the scope of procurement
The offered total net price of performance of the subject of procurement shall be the price auctioned price auctioned during the negotiation phase, in form of an electronic auction on the Procurement Platform, to which Tenderers who met the formal criteria will be invited.
The signed Tender Form - Annex No. 1 and the Price Form – Annex No. 2 of the ToR shall be attached to the Tender, and a signed scan thereof shall be uploaded to the Procurement Platform.

The Contracting Authority informs that, as a rule, all payments to domestic and foreign suppliers registered for VAT purposes in Poland will be made using the split payment formula.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup licencji, projektu bazowego dla instalacji neutralizacji stężonego roztworu azotanu amonu wraz z kompletną dostawą aparatów i urządzeń/Purchase of the License, the Basic Design for the Plant for Neutralisation of Concentrated Ammonium Nitrate Solution Including Complete Delivery of Equipment 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Szacowane koszty eksploatacji instalacji - 30%
  2. Warranty - 10%
  3. References - 10%
  4. Price - 50%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 140/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 140/P/2021 Instalacja neutralizacji (azotan amonu)/Procurement Procedure No. 140/P/2021 Neutralisation Plant (Ammonium Nitrate)"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.