Enquiry creation date: 2022-01-13

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Ewa ...

Kontakt merytoryczny:

Tomasz ...

Enquiry No. Z397/199837

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Analizy wody - parametry grupy A w 2022 r.

Kompleksowa usługa wykonania analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej do i w sieci wodociągowej Grupy Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów polegająca na poborze prób, wykonaniu analiz metodami akredytowanymi oraz  przesyłaniu wyników w formie papierowej.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zakres i harmonogram zatwierdzony przez PSSE w Tarnowie.

1. MONITORING parametrów grupy A


1.1. Ustalone punkty zgodności (poboru wody)

Punkt poboru w źródle:

- kran obok filtrów (Grupa Azoty S.A., Stacja Uzdatniania Wody

Pitnej, ul. Chemiczna)

Punkty poboru na sieci wodociągowej:

- kran w jadalni (Grupa Azoty S.A., Zakładowa Straż Pożarna, ul. Kwiatkowskiego 8)

- kran w laboratorium (Grupa Azoty S.A., Laboratorium COŚ, ul. Kwiatkowskiego 8)


1.2.Częstotliwość analiz: 7 razy/rok


1.3. Harmonogram poboru prób:

Data poboru, Punkt poboru, Lokalizacja punktu poboru

15.02.2022 kran obok filtrów Grupa Azoty S.A., Stacja Uzdatniania Wody Pitnej, ul. Chemiczna

05.04.2022 kran w jadalni Grupa Azoty S.A., Zakładowa Straż Pożarna, ul. Kwiatkowskiego 8

24.05.2022 kran w laboratorium Grupa Azoty S.A., Laboratorium COŚ, ul. Kwiatkowskiego 8

12.07.2022 kran obok filtrów Grupa Azoty S.A., Stacja Uzdatniania Wody Pitnej, ul. Chemiczna

06.09.2022 kran w jadalni Grupa Azoty S.A., Zakładowa Straż Pożarna, ul. Kwiatkowskiego 8

25.10.2022 kran w laboratorium Grupa Azoty S.A., Laboratorium COŚ, ul. Kwiatkowskiego 8

13.12.2022 kran obok filtrów Grupa Azoty S.A., Stacja Uzdatniania Wody Pitnej, ul. Chemiczna


1.4. Zakres analityczny w zakresie monitoringu parametrów grupy A

Wymagania mikrobiologiczne:

Escherichia coli (E.coli)

Bakterie grupy coli

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC

Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

Wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i chemiczne:

Barwa

Mętność

Smak

Zapach

Stężenie jonów wodoru (pH)

Przewodność elektryczna

Glin (Al)

Chlor wolny

Potencjalny Wykonawca usługi zobowiązany jest do uczestnictwa w jednorazowym szkoleniu zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym dot. Zasad organizowania i prowadzenia obowiązkowego szkolenia, dokształcania i doskonalenia pracowników zatrudnionych w Spółce G.A. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Koszt jednorazowego szkolenia wynosi 28 PLN netto/na 1 pracownika Wykonawcy podejmującego pracę na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty S.A. Szkolenie prowadzą uprawnieni pracownicy Działu BHP Zamawiającego przed podjęciem pracy.


Po weryfikacji ofert drugim etapem wyboru mogą być negocjacje lub aukcja

Wybrany Oferent do realizacji zamówienia zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wylicytowanej ceny.  


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Analizy wody - parametry grupy A w 2022 r. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Service quality - 10%

Additional formal conditions:

Jakość usług - 10 % - Spełnienie wymagań technicznych

Questions to the inquiry "Usługa: Analizy wody - parametry grupy A w 2022 r."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.