Enquiry creation date: 2022-01-14

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Piotr ...

Enquiry No. Z29/403184/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególnionych w zapytaniu pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Termin wykonania 3 tygodnie od daty otrzymania zamówienia.

Po wykonaniu remontu wykonawca zobowiązany jest do utylizacji pozostałych materiałów.

Enquiry contents:

Przedmiotem zapytanie jest wykonanie remontu pomieszczenia biurowego – budynek C-46 w Jednostce Biznesowej Nawozy.

Zakres prac:

1.Wymiana stolarki okiennej – 6 szt

2.Wymiana grzejników – 2 szt

3.Usunięcie wykładziny podłogowej

4.Zakup i ułożenie płytek podłogowych według wskazań zamawiającego

5.Malowanie ścian

6. Demontaż starego (zamontowanego) osprzętu elektroinstalacyjnego;

7.Weryfikacja obwodu oświetlenia pod kątem możliwości podziału na dwa obwody; jeśli wystąpi możliwość podziału to dzielimy na dwa obwody;

8. Dobór nowych lamp oświetlenia podstawowego aby spełniały normy natężenia dla oświetlenia biurowego. Dopuszczalny montaż natynkowy, systemowy lub zwieszakowy. Wykonawca przedstawi dobrane lampy lub system lamp do akceptacji;

9.Założenie nowego osprzętu elektroinstalacyjnego (preferowany system Berker)

10.Dostarczenie pomiarów ochronnych oraz natężenia oświetlenia. Pomiary zgodnie z instrukcją ma wykonać Wydział Zasilania Metrologii.


Termin wykonania : 4 tyg. od daty otrzymania zamówienia

Gwarancja : 36 miesięcy

Przygotowanie oferty : Oferta powinna zawierać cenę w rozbiciu na : koszt materiałów , robocizny oraz sprzętów dla poszczególnych pozycji z zakresu prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części prac i nie spowoduje to zmiany c

Po zakończeniu licytacji na Platformie, oferent zobowiązany jest do przedstawienia ostatecznej kwoty wykonania usługi.

Prace zostaną zlecone na podstawie Ogólnych Warunków Zamówień w Grupie Azoty SA

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.

Oferent na własny koszt zapewni załodze szkolenie BHP oraz wystąpi o przepustki wjazdowe na teren GA SA. Orientacyjny koszt szkolenia pracownika ok 30 zł netto. Wykonawca musi posiadać własny sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres remontu na obowiązkowej wizji lokalnej która możliwa jest do odbycia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z której zostanie sporządzona notatka.

Kontakt do osób biorących udział w wizji lokalnej:

Piotr Kieć - tel.:+48 785 780 639, e-mail: piotr.kiec2@grupaazoty.com;

Janusz Kosoń - tel.:+48 785 780 631, e-mail: janusz.koson@grupaazoty.com;

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. remont pomieszczenia 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont pomiedzczenia biurowego- budynek C-46 w Jednotce Biznesowej Nawozy"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.