Enquiry creation date: 2022-01-14

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Purchaser:

Dariusz ...

Enquiry No. Z939/214682

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty handlowej na pompy SK 01F AL-90SP/4 TF prod. NORD DRIVESTSTEMS - ilość 4 szt.

Wymagany termin dostawy materiałów: 28.02.2022

UWAGA: W przypadku braku możliwości realizacji w wskazanym terminie proszę o wskazanie możliwie najkrótszego terminu realizacji zamówienia

OFEROWANE PRODUKTY MUSZĄ BYĆ FABRYCZNIE NOWE I POZBAWIONE WSZELKICH WAD

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”.

ISTOTNE POSTANOWIENIA:

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej na 24 godziny przed terminem złożenia oferty. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.

Zamawiający może przed upływem terminu składania zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów

ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71/787-35-34,71/787-37-27

email: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Rotor 401 pompy SK 01F AL-90SP/4 TF 2 ST - Read
2. Stator 402 pompy SK 01F AL-90SP/4 TF 2 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa części zamiennych pompy SK 01F AL-90SP/4 TF prod. NORD DRIVESTSTEMS - ilość 4 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.