Enquiry creation date: 2022-01-14

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Purchaser:

Agnieszka ...

Enquiry No. Z79/278512/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja dotyczy dodania załącznika z pytaniem i udzieloną odpowiedzią.

Enquiry contents:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa przepustu pod drogą krajową 79 i rurociągu technologicznego przedmagistralnego za drogą krajową nr 79, na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek”. Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 555, 556, 577, 579/1, 578, 580, 581 w miejscowości Mikołajów oraz 146/16, 146/1, 146/8, 2208, 2207, 2206, 2205, 2204w miejscowości Pliskowola, gm. Osiek.

2. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie prowadzenia robót budowlanych dla zadania wymienionego powyżej, zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy) i kosztorysową oraz warunkami udzielonych pozwoleń na budowę – Decyzja Nr 36/2019 z dnia 10.07.2019r. (znak: IR.II.7840.1.30.2019) Wojewody Świętokrzyskiego obejmująca budowę w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 79 w km od 224+076 5 szt. przepustów stalowych DN800, L=25,5m oraz rurociągu technologicznego (zespołu trzech rurociągów stalowych DN200, DN100, DN100 o długości 25,5m każdy) na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” na działkach o nr ewid. 146/16, 146/1, 146/8; obręb 0013 Pliskowola, jednostka ewid. 261204_5 Osiek; Decyzja Nr 4-57/2021 z dnia 22.11.2021r. (znak: B-II.6740.4.46.2021MB) Starosty Staszowskiego obejmująca budowę rurociągu technologicznego przedmagistralnego za drogą krajową 79 na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 555, 556, 577, 579/1, 578, 580, 581 w miejscowości Mikołajów, obręb ewidencyjny 261204_5.0006 Mikołajów, jednostka ewidencyjna 261204_5 Osiek – obszar wiejski oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2208, 2207, 2206, 2205, 2204 w miejscowości Pliskowola, obręb ewidencyjny 261204_5.0013 Pliskowola, jednostka ewidencyjna 261204_5 Osiek – obszar wiejski, a także obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności w zakresie Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Prawa geologicznego i górniczego oraz najlepszą wiedzą inżynierską i techniczną

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa przepustu pod drogą krajową 79 i rurociągu technologicznego przedmagistralnego za drogą krajową nr 79, na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek" 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. Miejsce dostawy: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. - Kopalnia Siarki "Osiek"

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Wizja lokalna obowiązkowa.

Questions to the inquiry "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa przepustu pod drogą krajową 79 i rurociągu technologicznego przedmagistralnego za drogą krajową nr 79, na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek""

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.