Enquiry creation date: 2022-08-05

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z102/200416

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

TORBA TYPU MARKET DKT Z FOLII LDPE

Nakład wg. tabeli, zostanie wybrana jedna z wypisanych nakładów.

Dostawa: cena zawierać ma dostawę w jedno miejsce dla podanej ilości

Projekt w załączeniu.
Parametry: format 350x450 mm; zakładka dolna 2x30 mm; folia LDPE gr.0,07 mm, uchwyt DKT z wklejką, nadruk dwustronny /zgodny z projektem,
Kolorystyka: granat Pantone 540 oraz srebrny Pantone 877 - 100%

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. TORBA TYPU MARKET DKT Z FOLII LDPE - #1 - #1 2000 ST 360x450 Read
2. TORBA TYPU MARKET DKT Z FOLII LDPE - #1 - #2 3000 ST 360x450 Read
3. TORBA TYPU MARKET DKT Z FOLII LDPE - #1 - #3 5000 ST 360x450 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Ø Informujemy, że rozpatrywaną są wyłącznie oferty złożone za pośrednictwem platformy.

Ø Płatność przelewem po wykonaniu usługi.

Płatność przelewem w terminie 30 dni, liczone od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Ø Termin realizacji zlecenia: 14 dni, liczone od daty otrzymania zlecenia.

Ø Dostawa: Wysyłka kurierem w jedno miejsce na wskazany adres przez Zamawiającego.

Ø Oferta powinna zawierać koszty transportu wraz z wniesieniem oraz rozpakowaniem na wskazany magazyn.

Ø Zastrzegamy, że zapytanie może zostać zmienione lub w każdym momencie odwołane bez podania przyczyn.

Ø Oferent oświadcza, że pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

Ø Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty obciążają Oferenta.

Ø Przedstawiona Oferta musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia.

Ø Oferty handlowe składane powinny być w cenach netto.

Ø Wykonawca/Oferent może pod zlecać prace będące przedmiotem niniejszego zlecenia tylko i wyłącznie za zgodą Zlecającego pod rygorem odstąpienie od zlecenia z winy Wykonawcy/Oferenta. Wykonawca ponosi wobec Zlecającego pełną odpowiedzialność za usługę, którą wykona przy pomocy podwykonawcy, jak za działania i zaniechania własne.

Ø Z wybranymi oferentami prowadzone będą negocjacje cenowe, które będą odbywały się za pomocą aukcji elektronicznej przeprowadzonej na Platformie Zakupowej.

Ø Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, negocjacji warunków zamówienia w sposób i w zakresie opisanym w niniejszym zapytaniu lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Ø Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Oferenta. Zakończenie Aukcji nie jest równoznaczne z udzieleniem przybicia.

Ø Wybrany wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.

Ø Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej.

Ø Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania wyboru wykonawcy bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki.

Questions to the inquiry "TORBA TYPU MARKET DKT Z FOLII LDPE "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...