Enquiry creation date: 2022-09-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z120/198700/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja II
W dniu 14.09.2022 r. zmianie uległ pkt X SIWZ – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 30.09.2022 r., do godz. 15.00.

Aktualizacja I
W dniu 16.08.2022 r. zmianie uległ pkt X SIWZ – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 15.09.2022 r., do godz. 14.00.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągowej sieci przeciwpożarowej na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień i opracowań, w tym uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleń równoważnych (formuła EPC).
Szczegółowy zakres zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ - „Specyfikacja Techniczna Zamówienia”.

Grupa Azoty ZAK S.A.:
- nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;
- na etapie wyboru Wykonawcy zastrzega prawo rezygnacji z wymiany wierzchniej warstwy żwiru w basenach zlewnych wzdłuż rampy rozładowczej propylenu;
- wymaga wniesienia wadium;
- wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia i dokonania własnych pomiarów.

W ramach postępowania oferenci otrzymają dokumentację koncepcyjną (w formie Projektu Zagospodarowania Terenu, będącego częścią odrębnego opracowania), stanowiącą Załącznik nr 2 do SIWZ, w której określono zakres przedmiotowej inwestycji, z zastrzeżeniem zapisów w Specyfikacji Technicznej Zamówienia.
Ponadto oferenci otrzymają pozostałą cześć dokumentacji projektowej, o której mowa w akapicie powyżej, z zastrzeżeniem że obecnie pełni ona jedynie rolę pomocniczą mającą na celu ułatwienie oszacowania wielkości robót przewidzianych do wykonania. Ewentualne różnice w zakresie wielkości i jakości robót koniecznych do wykonania pomiędzy udostępnioną dokumentacją a zaprojektowanym ostatecznie rozwiązaniem, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych związanych z robotami dodatkowymi.

Warunkiem otrzymania dokumentacji, o której mowa powyżej (Załącznika nr 2 do SIWZ), jest przesłanie do dnia 06.07.2022 r., do godz. 13.00 na adres e-mail: anna.wierny@grupaazoty.com Oświadczenia o poufności (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w formie skanu pisma podpisanego odręcznie oraz aktualnego dokumentu rejestrowego zainteresowanego podmiotu.
Oryginał, Oświadczenia o poufności podpisanego odręcznie i przesłanego w formie skanu pisma, należy doręczyć Zamawiającemu na wizji lokalnej lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
Dokumentacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu o poufności.

Otrzymanie od Zamawiającego opisanej powyżej kopii mapy zasadniczej czy też Projektu Zagospodarowania Terenu nie zwalnia przyszłego Wykonawcy dokumentacji z obowiązku aktualizacji mapy do celów projektowych. Koszt aktualizacji mapy do celów projektowych a także koszty czynności związanych z jej przygotowaniem są całkowicie po stronie Wykonawcy.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przebudowa zakładowej sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (formuła EPC) 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  4. Warunki formalne zostały określone w SIWZ.
  5. Place of delivery: place of the orderer
  6. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Przebudowa zakładowej sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (formuła EPC) "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...