Enquiry creation date: 2022-09-14

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 7

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL5213508624

Enquiry No. Z231/246071/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szczegółowy zakres prac oraz rozwiązania techniczne związane z przebudową tras słupów TS-12, TS-13 i TS-15 zostały przedstawione w załączonej dokumentacji technicznej w stadium Projektów Wykonawczych obejmujących swym zakresem poszczególne odcinki tras słupów. Dokumentacja techniczna obejmuje całość zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.

Dokumentacja będzie udostępniania oferentom po otrzymaniu podpisanego zgodnie z reprezentacją oświadczenia o zachowaniu poufności .

Oświadczenie o zachowaniu poufności należny przesłać  na adres:

Konrad.Drozdzowski@grupaazoty.com

Zakres prac obejmuje również m.in.:

- Odpowiednie przygotowanie i organizację placu budowy wraz z jego zapleczem umożliwiającym bezpieczną, zgodną z przepisami BHP, ochrony środowiska, wymaganiami higieniczno-sanitarnymi, szeroko rozumianego bezpieczeństwa procesowego - realizację zadania,

- Wyposażanie placu budowy i jego zaplecza w media energetyczne stosownie do zadań i czynności wynikających z dokumentacji technicznej, stosowanych przez Wykonawcę technologii i innych czynności/prac wymaganych do właściwej (uznanej inżyniersko) realizacji prac,

- Zapewnienia przez Wykonawcę wymaganego personelu technicznego (wykonawczego i nadzoru) oraz pomocniczego przez cały okres prowadzenia prac i jego fizycznej obecności na placu budowy co najmniej w godz. 7-15,

- Prowadzenia ciągłego nadzoru geodezyjnego własnego oraz przez jednostkę uprawnioną,

- Wykonania odkrywek, przekopów kontrolnych, pomiarów georadarowych w przypadku podejrzenia lub ujawnienia nieuwidocznionej w dokumentacji technicznej infrastruktury uzbrojenia podziemnego,

- Roboty ziemne związane z pracami fundamentowymi przy istniejących i nowo projektowanych fundamentach,

- Wykonanie nowych/przebudowa istniejących fundamentów pod konstrukcje słupów,

- Wzmocnienie istniejących słupów na trasie TS-12 w technologii ich obetonowania,

- Wykonanie żelbetowych bloków oporowych,

- Wykonanie i montaż stalowych konstrukcji związanych z przebudową tras słupów,

- Wykonanie i montaż stalowych konstrukcji wsporczych pod nowo projektowane rurociągi preizolowane sieci wody grzewczej,

- Przebudowa istniejącej infrastruktury napowietrznej (rurociągi, kable elektryczne, pomiarowe, itp.) wraz z wyposażeniem, w tym wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych - zabudowanych na istniejących trasach słupów, w przypadku kolizji z nowo projektowanymi rurociągami preizolowanymi lub w sytuacjach koniecznych wynikających z charakteru inwestycji, przestrzeni w której jest realizowana, itp.

- Sporządzenie powykonawczego operatu geodezyjnego,

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami „red corex”.

Szczegółową specyfikację techniczną w postaci dokumentacji wykonawczej zadania zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ.

I. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Terminy wykonania dla poszczególnych odcinków:

Odcinek TS-12 i TS-13 - Termin wykonania:

- konstrukcji głównych (fundamenty, wzmocnienie słupów, belki trawersowe, konstrukcje stężające) do 15.04.2023

- konstrukcji montowanych jednocześnie z rurociągami do 15.07.2023

Odcinek TS-15 - Termin wykonania:

- konstrukcji głównych (fundamenty, wzmocnienie słupów, belki trawersowe, konstrukcje stężające) do 31.07.2023

- konstrukcji montowanych jednocześnie z rurociągami do 15.10.2023 (zakończenie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego)

Uwaga: Konstrukcje montowane jednocześnie z rurociągami muszą być montowane sukcesywnie w ścisłym uzgodnieniu z wykonawcami rurociągów, oraz w terminach pozwalających zamontować rurociągi w ww. terminach.

IV. Wizja lokalna

1. Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Informacji na temat wizji lokalnej udziela w dni robocze w godz. 8:00-14:00: Pan Łukasz Nawalany - kontakt: tel. 14 637 44 16; kom: 785 788 318; e-mail:lukasz.nawalany@grupaazoty.com.

2. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy, po ustaleniu z ww. osobą, przesłać na adresy e-mail:lukasz.nawalany@grupaazoty.com zgłoszenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Uwaga:

1.1Uczestnicy wizji lokalnej powinni we własnym zakresie być wyposażeni w kask, okulary ochronne, buty ochronne S3, natomiast maski przeciwgazowe można odebrać w Biurze Przepustek Grupy Azoty S.A. na Bramie Głównej.

1.2 Zamawiający informuje, że na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty S.A. obowiązuje całkowity zakaz wykonywania fotografii, szkiców, filmów i rysunków obiektów Grupy Azoty S.A. bez udzielonego wcześniej zezwolenia na wyżej wymienione czynności.

1.3W trakcie wizji lokalnej Oferent winien zapoznać się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami jego wykonania, np. topografią i ukształtowaniem przestrzeni, w której realizowane będzie zamówienie oraz cechami charakterystycznymi miejsca jego wykonywania, zbadaniem wszelkich okoliczności związanych z realizacją zamówienia, w tym m.in. zakres prac przygotowawczych w postaci np. usunięcia kolizji, przekładki istniejącej infrastruktury, zieleń wysoka/niska, usunięcie istniejących zbędnych elementów konstrukcyjnych trasy słupów, itp. W trakcie przeprowadzanej wizji lokalnej Oferent może dokonać pomiarów uzupełniających/uszczegóławiających w stosunku do zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub innego rodzajów badań.

V. Informacje dodatkowe

1. Dodatkowych informacji technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz wizji lokalnej udziela w dni robocze w godz. 800-1400: Pan Łukasz Nawalany - kontakt: e-mail:lukasz.nawalany@grupaazoty.comtel.: 14 637 44 16; kom: 785 788 318

Dodatkowych informacji w sprawach proceduralnych udziela w dni robocze w godz. 800-1400 Pan Waldemar Olechny - kontakt: e-mail:waldemar.olechny@grupaazoty.com, tel. 785781221 oraz Pan Konrad Drożdżowski tel.14 637 30 21 email: konrad.drozdzowski@grupaazoty.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przebudowa tras słupów TS-12, TS-13 i TS-15 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Przebudowa tras słupów TS-12, TS-13 i TS-15 "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...