Enquiry creation date: 2022-09-15

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z143/210924

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Zapytanie Ofertowe

Dotyczy: „Modernizacja czerpni powietrza TKV.”

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczyna akcję ofertową na wykonanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej dla zamierzenia pn.: „Modernizacja czerpni powietrza TKV”.

1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej dotyczącej modernizacji czerpni powietrza zabudowanej na ssaniu sprężarki powietrza Turbozespołu MAN TURBO. Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości czerpni, wydłużenie czasu pracy wkładów filtracyjnych, zwiększenie efektywności układu ogrzewania powietrza, zabudowę układu chłodzenia powietrza oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy podczas wymiany wkładów filtracyjnych.

Podmiotom zainteresowanym zamówieniem zostanie udostępniona przez Zamawiającego „Specyfikacja Techniczna” stanowiąca Załącznik nr 8.

Zasady uzyskania Specyfikacji Technicznej określa pkt 5 Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Antoszczuk, w dni robocze w godz. 800 – 1400, kontakt tel. (077) 481-28-32, kom. 723 186 858,
e-mail: Tomasz.Antoszczuk@grupaazoty.com

Marcin Rak, w dni robocze w godz. 800 –1400, kontakt tel. (077) 481-24-34, kom. 695 380 960,
e-mail: Marcin.Rak@grupaazoty.com


2. Zakres prac

2.1.Przeprowadzenie inwentaryzacji obecnej czerpni powietrza.

2.2.Wykonanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej zawierającej m.in.:

· Określenie celu oraz przedmiotu Koncepcji.

· Opis zastosowanych rozwiązań technicznych wraz ze stosownymi schematami dla modernizacji czerpni obejmującej:

      o Zwiększenie przepustowości czepni do 190 tyś Nm3/h.

      o Rozbudowę nagrzewnicy powietrza umożliwiającą nagrzanie strumienia powietrza do temperatury powyżej 10oC, przy założeniu temperatury otoczenia -20oC. Zastosowanie         nagrzewnicy segmentowej.

      o Zabudowę układu chłodzenia, umożliwiającego obniżenie temperatury strumienia powietrza w okresie letnim do temperatury 10oC, przy założeniu temperatury otoczenia 30oC.

      o Przeprojektowanie kolektorów pary 0,6 MPa oraz kondensatów parowych.

      o Określenie możliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji wsporczej do zabudowy nowej czerpni powietrza.

      o Przebudowę podestów obsługowych - zabudowa schodów.

· Szczegółowy zakres rzeczowy modernizacji, w tym specyfikację przyrządów i urządzeń.

· Wykaz wymaganej dokumentacji dla realizacji zadania.

· Specyfikacja surowców, mediów energetycznych oraz materiałów pomocniczych i wkładów filtracyjnych.

· Specyfikacja produktów.

· Ocena oddziaływania na środowisko.

· Ocena poziomu bezpieczeństwa technicznego.

· Zagadnienia ochrony p.poż.

· Ocenę zaangażowania obsługi;

· Zagadnienia lokalizacji i jej uwarunkowań.

· Zagadnienia AKPiA.

· Zagadnienia budowlane.

· Zagadnienia instalacyjne i montażowe.

· Zagadnienia elektryczne.

· Zestawienie kosztów.

· Harmonogram realizacji projektu z uwzględnieniem zatrzymań eksploatowanych węzłów produkcyjnych

· Podsumowanie i wnioski.

2.3.Sporządzenie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji cyfrowej na płycie CD w formatach *.dwg oraz *.pdf.

UWAGA:

· Dodatkowe wymagania odnośnie modernizacji czerpni powietrza zawarto Załączniku nr 8 „Specyfikacja Techniczna”.

· Zamawiający wymaga od Wykonawcy Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej, stałych konsultacji
z Zamawiającym na etapie opracowywania Koncepcji, w zakresie analizowanych rozwiązań technicznych oraz producentów. Wszelkie konsultacje z Wydziałem Kwasu Azotowego, Grupa Azoty ZAK S.A.
w zakresie układu zaproponowanych rozwiań technicznych oraz lokalizacji leżą po stronie Wykonawcy Koncepcji. Zamawiający wskaże osoby do kontaktu.

· Jeżeli w zakresie opracowania nie wymieniono analiz, obliczeń, rozwiązań technicznych niezbędnych do osiągniecia celu jakiemu ma służyć przedmiotowa Koncepcja Techniczno-Ekonomiczna oraz do podjęcia decyzji dotyczącej wyboru przez Zamawiającego konkretnego rozwiązania technicznego, Wykonawca zobowiązany jest takie analizy i obliczenia przewidzieć i ująć w ofercie.


3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Preferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia oferent przedstawia w ofercie.


4. Istotne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że akceptuje Projekt Umowy, stanowiący Załącznik nr 1do Zapytania ofertowego, Taryfikator karstanowiący Załącznik nr 2do Zapytania ofertowego i Regulacje w zakresie przestrzegania zasad i przepisów bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych, stanowiące Załącznik nr 3do Zapytania ofertowego.

2. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonawstwo przedmiotu zamówienia
w pełnym zakresie.

3. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów
i wytycznych. Za nieprzestrzeganie ww. uregulowań zastosowanie będą miały kary naliczone na podstawie Taryfikatora kar, stanowiącego Załącznik nr 2do Zapytania ofertowego.

4. Wszyscy pracownicy podejmujący pracę na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A. zobowiązani są do odbycia obowiązkowego jednorazowego szkolenia pn. „Informacja
o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.”.

5. Ze względu na fakt, że prace są prowadzone na terenie czynnego zakładu Wykonawca ma obowiązek zaopatrzyć na własny koszt, pracowników w niezbędny sprzęt ochrony obowiązujący na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.

6. Kierownik projektu Wykonawcy będzie sprawował stały nadzór nad realizacją prac.

7. Wykonawca na całość realizacji przedmiotu zamówienia udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji.

8. W trakcie projektowania Wykonawca oprócz aktualnych Norm i Przepisów Prawa uwzględni również uregulowania wewnątrzzakładowe obowiązujące u Zamawiającego.

9. Zamawiający, ze swojej strony udzieli wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie ze swoją wiedzą
w tym zakresie, w celu umożliwienia Wykonawcy wywiązanie się z powyższego zadania.

10. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

11. Przed przystąpieniem do prac (w tym inwentaryzacyjnych) wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na wejście na obiekt i rozpoczęcie prac.

12. Dokumentację należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie *.pdf oraz *.dwg na płycie CD.

13. Od dnia 27.10.2021 zgodnie z decyzją Ministra Aktywów Państwowych pod poz.29, teren Grupy Azoty ZAK S.A. został uznany jako zamknięty ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

14. W przypadku pominięcia w zapytaniu ofertowym jakiegokolwiek elementu, który będzie niezbędny dla prawidłowego wykonania zadania, to taki element należy do zakresu obowiązków Wykonawcy.


5. Zasady uzyskania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 8będzie przekazywana zainteresowanym podmiotom elektronicznie.

Warunkiem uzyskania Specyfikacji Technicznej jest przesłanie Oświadczenia o poufności, stanowiącego Załącznik nr 5do Zapytania Ofertowego, podpisanego przez umocowane osoby, wraz z aktualnym dokumentem rejestrowym (wydruk z KRS lub CEiIDG) na adres: Tomasz.Antoszczuk@grupaazoty.com.


6. Wizja lokalna. Składanie ofert

Zamawiający:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem,

- wymaga zagwarantowania iż przedstawiona w ofercie Koncepcja Techniczno-Ekonomiczna będzie zawierać wszystkie zagadnienia określone w pkt. 2 Zakres Prac.

Wizja lokalna:

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie ofert są zobowiązane przeprowadzić dniu 28.09.2022r. o godzinie 11:00 wizję lokalną miejsca objętego zamówieniem, celem poznania jego specyfiki.

W celu odbycia wizji lokalnej należy przesłać Zgłoszenie na wizję stanowiące Załącznik nr 4
na adres e-mail: Tomasz.Antoszczuk@grupaazoty.com

Spotkanie z zainteresowanymi podmiotami odbędzie się przed Bramą Główną Grupy Azoty ZAK S.A.Osoby biorące udział w wizji (poza posiadającymi przepustki stałe) powinny przybyć przed Bramę Główną pół godziny przed wizją lokalną w celu pobrania przepustek jednorazowych.

Uwaga:

1) Uczestnicy wizji lokalnej powinni we własnym zakresie być wyposażeni w kask i okulary ochronne, natomiast maski przeciwgazowe można odebrać w Biurze Przepustek Grupy Azoty ZAK S.A. na Bramie Głównej.

2) Zamawiający informuje, że na terenie nadzorowanym prze Grupę Azoty ZAK S.A. obowiązuje całkowity zakaz wykonywania fotografii, szkiców, filmów i rysunków obiektów Grupy Azoty ZAK S.A. bez udzielenia zezwolenia na wyżej wymienione czynności.

Składanie ofert:

Ofertę w języku polskim (Załącznik nr 6), spełniającą warunki określone w Zapytaniu Ofertowym, składa się do dnia 12.10.2022 r. do godz. 14:00 w formie pisemnej:

1. w postaci elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
(forma preferowana),

lub

2. w wersji papierowej w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę
z dopiskiem: „Konkurs ofert – Koncepcja T-E Modernizacja czerpni powietrza TKV – NIE OTWIERAĆ”.

Oferta w wersji papierowej przesyłana jest na adres Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ze wskazaniem Sekretariatu Departamentu Inwestycji bud. 672 lub dostarczona osobiście do Sekretariatu Departamentu Inwestycji bud. 672, pokój nr 104 . W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki do dnia 12.10.2022 r. do godz. 14:00. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.

Oferent, który złoży ofertę na platformie zakupowej LOGINTRADE, w formie skanu pisma zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w wersji papierowej lub w postaci pliku „pdf” opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W ofercie należy określić:

· cenę netto za realizację całego zakresu zapytania ofertowego (cena oferty jest kwotą zryczałtowaną, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zadania),

· termin opracowania Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej (w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy),

· termin płatności – preferowany przez Grupę Azoty ZAK S.A. termin płatności wynosi 60 dni.

Do oferty (Załącznik nr 6) należy załączyć oświadczenie oferenta Załącznik nr 7.

 

7. Wykluczenie z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział
w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali umowy.

2. Oferentów, w stosunku, do których (I) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (II) wobec których ogłoszono upadłość oraz (III) Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty.

3. Oferentów, którzy działaniem umyślnym, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem wyrządzili Spółce szkodę.

4. Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;

5. Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności,
z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

6. Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

7. Oferentów, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.


8. Warunki uczestnictwa w postępowaniu

W konkursie ofert mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 7 Zapytania ofertowego oraz przedłożą Oświadczenie oferentasporządzone wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 7do Zapytania ofertowego.

2. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Przeprowadziły wizję lokalną obiektu objętego przedmiotem zamówienia i dokonały własnych obmiarów.

6. Zapoznali się z klauzulą informacyjną uczestników postępowania zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dostępną na stronie Zamawiającego pod adresem https://zak.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych „Klauzula informacyjna dla oferentów”.

7. Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.

Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych przez oferenta dokumentów wskazanych w Zapytaniu ofertowym.


9. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert, bez udziału oferentów, nastąpi po upływie terminu do składania ofert.


10.Kryteria oceny ofert.

Oferty będą oceniane w oparciu o jedno kryterium:

· cena za całkowitą wartość zamówienia (ostateczna cena zostanie ustalona w wyniku negocjacji lub aukcji elektronicznej)


11.Zastrzeżenia

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Grupa Azoty ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)[1], zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.

W Klauzuli Informacyjnej dla Oferentów, dostępnej pod adresemhttps://zak.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych, informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.


12.Załączniki

Załącznik nr 1 Projekt Umowy

Załącznik nr 2 Taryfikator kar

Załącznik nr 3 Regulacje BHP

Załącznik nr 4 Zgłoszenie wizji

Załącznik nr 5 Oświadczenie poufności

Załącznik nr 6 Wzór oferty

Załącznik nr 7 Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 8 Specyfikacja Techniczna[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej dla zamierzenia pn.: Modernizacja czerpni powietrza TKV 1 ST 1 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  2. Terms of payment: 30 days
  3. Place of delivery: place of the orderer
  4. Transport cost: attributable to the supplier
  5. I have read and confirm that I have read the information clause
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej dla zamierzenia pn.: Modernizacja czerpni powietrza TKV"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...