Enquiry creation date: 2022-09-20

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z304/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 121/P/2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego: Remont celki nr 22 pompowni Z na Wydziale Siarczanu Amonu.
Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

• Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej – załącznik nr 13 do SIWZ – dokumentacja techniczna do wglądu u Użytkownika podczas wizji lokalnej po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

1. Termin: do dnia 04.11.2022 do dnia 09.12.2022 r.

• Demontaż żaluzji w oknach wlotowych chłodni.
• Wykonanie rusztowania.
• Demontaż zraszalnika oraz rusztu zraszalnika.
• Demontaż eliminatora unosu kropel.
• Demontaż, czyszczenie, montaż rur wodorozdziałów PCV fi 160 mm ( jeżeli zachodzi konieczność wymiany na nowe).
• Demontaż i wymiana 100 % dysz typ EP/A4 oraz elementów MP (rura mocująco - przedłużająca)
• Uszczelnienie stalowych, żelbetowych kolektorów dolotowych.
• Demontaż drewnianej ściany działowej i szczytowej wraz z konstrukcją.
• Demontaż kładek obsługowych wraz z konstrukcją.
• Odpompowanie nieczystości z basenu celki nr 22 po remoncie około 25 m3, czyszczenie basenu.
• Utylizacja osadu zgodnie z przepisami BDO pod kodem 190999.
• Ewentualne uszczelnienie „balonowanie” odpływy wody z basenu, rurociąg DN 600.
• Naprawa ewentualnych pęknięć, ubytków w basenie celki nr 19 (uszczelnienie wycieków).
• Montaż kładek obsługowych wraz z konstrukcją ( drewno impregrowane metodą ciśnieniowo – próżniową).
• Montaż eliminatora unosu kropel.
• Montaż rusztu pod zraszalnik ( drewno impregrowane metodą ciśnieniowo – próżniową).
• Montaż zraszalnika typ CHK 2002P.
• Montaż rusztu pod ścianę działową i szczytową( drewno impregrowane metodą ciśnieniowo – próżniową).
• Montaż ściany działowej i szczytowej ( drewno impregrowane metodą ciśnieniowo – próżniową).
• Utylizacja eliminatora unosu kropel, zraszalnika, oraz drewna z rusztów ścianek działowych, kładek obsługowych.
• Demontaż rusztowania.
• Montaż żaluzji w oknach wlotowych chłodni.
• Zakup zasuw DN 600, DN 500 odcinających „dopływ” i „odpływ” do celki nr 22 wraz z przeciw kołnierzami.
• Wymiana poszycia zewnętrznego chłodni wraz z konstrukcją od strony północnej, około 110 m2 wraz z wymianą blach w żaluzjach celki.
• Zapewnienie funkcji Kierownika robót.
• Opracowanie Projektu Organizacji Robót.
• Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia placu budowy.
• Szkolenia BHP pracowników przez komórkę Grupa Azoty S.A. oraz szkolenie stanowiskowe
• Koszty przepustek stałych.
• Ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwoleń na wykonanie robót dla każdej  
8-godzinnej zmiany.
• Sprzątanie budowy, likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
• Wywóz i utylizacja odpadów, wystawienie kart BDO po stronie wykonawcy remontu.
• Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z zaplecza i sprzątania budowy po stronie wykonawcy remontu.
• Inne, które Oferent uważa za niezbędne
         

1. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru Prac montażowych.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


2. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
3. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia: 04.11.2022 do dnia 09.12.2022 r

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Remont celki nr 22 chłodni pompowni Z na Wydziale Siarczanu Amonu” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodnie z SIWZ 121/P/2022

Questions to the inquiry " „Remont celki nr 22 chłodni pompowni Z na Wydziale Siarczanu Amonu”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...