Enquiry creation date: 2022-09-23

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Katarzyna ...

Enquiry No. Z183/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 119/P/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz uruchomienie przewoźnego wentylatora dla Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty S.A. do oddymiania obiektów wielkokubaturowych
Szczegółowa specyfikacja techniczna wentylatora:
1. DANE TECHNICZNE
➢ Przewoźny, mobilny wentylator napędzany silnikiem spalinowym benzynowym, z napędem pasowym lub bezpośrednim z silnika.
➢ Wydajność efektywna powietrza w granicach 220 000 m3/h lub więcej.
➢ Elektryczna regulacja poziomu ustawienia wentylatora +20°/-20°lub w podobnym zakresie.
➢ Wentylator z systemem mgły wodnej o wydajności 170 l/min lub więcej przy 7 bar lub więcej z dyszami do podawania jednorodnej mgły wodnej
➢ System obrotu wentylatora manualny lub zautomatyzowany w zakresie +/- 100°
➢ Reflektor (szperacz) oświetlenia pola pracy LED
➢ Ładowarka do akumulatora rozruchowego zasilanie 230V
➢ Wentylator zamontowany na przyczepie jednoosiowej z hamulcem najazdowym, wyposażonej w uchwyty ułatwiające jej ustawienie, 2 podpory regulowane. Dyszel uniwersalny do zaczepów z uchem i kulą (przemiennie)
➢ Przyczepa ze świadectwem homologacji dopuszczającym do ruchu po drogach publicznych posiadająca odpowiednie oświetlenie oraz komplet dokumentów do dokonania zarejestrowania w Wydziale Komunikacji.
➢ Platforma z aluminiowej lub stalowej (odpowiednie zabezpieczonej przed skutkami atmosferycznymi)blachy ryflowanej lub w podobnej technologii.
➢ Wąż do odprowadzania spalin o długości umożliwiającej bezpieczne prowadzenie działań 2,5m – 5 m z klamrą, z elastycznej metalowej rury.
➢ Dopuszczalny wentylator pokazowy rok produkcji od 2020.
➢ Zbiornik paliwa umożliwiający prowadzenie długotrwałych działań.

2. OSPRZĘT DO PODAWANIA POWIETRZA ORAZ PIANY LEKKIEJ I ŚREDNIEJ
➢ Redukcja węża spiralnego dla kanału powietrznego o średnicy 920-600 mm długość 2m – 1 szt.
➢ Adapter do zamontowania węża tłocznego powietrza – 1 szt.
➢ Wąż spiralny tłoczny powietrza średnica 600 mm długość 6 m – 2 szt.
➢ Szela do szybkiego połączenia węży średnica 600 mm – 2 szt.
➢ Redukcja (ze średnicy 600 mm) na średnicę 500 mm o długości 1 m, antystatyczna z kołnierzem obustronnym do połączenia węży spiralnych 600 mm z wężem spiralnym o średnicy 500 mm z wytwornicą piany – 1 szt.
➢ Szele połączeniowe do średnicy 600 mm – 1 szt.
➢ Szele połączeniowe do średnicy 500 mm – 2 szt.
➢ Wąż spiralny o średnicy 500 mm długość 10 m odporny na temperaturę do 180 oC szary z przyłączami – 1 szt.
➢ Wytwornica piany średniej i lekkiej 4/8 przepływ 400/800 l/min z przyłączem 75, liczba spienienia 50 – 300 wydajność 30 do 160 m3/min przyłącz storz 75,

DOKUMENTACJA
➢ Okres gwarancji
➢ Termin dostawy do GRUPY AZOTY S.A.
➢ Oświadczenie o niezmienności ceny w razie wyboru oferty.
➢ Zobowiązanie się do podpisanie umowy w przypadku wyboru oferty.
➢ Dokumentację techniczno – ruchową (książka przeglądowa i serwisowa).
➢ Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim.
➢ Szkolenie pracowników z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu.
➢ Wykaz ilościowy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych (katalog części z przedstawieniem obrazowym poszczególnych elementów) .


Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Oferencie. Niewykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry).

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności min. 30 dni,
100% wartości netto + cały VAT po dostawie oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.

Dokumentację techniczną urządzenia należy wykonać w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej PDF – zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz edytowalną wersję elektroniczną pliki „dwg”, „word”, „excel”.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: do końca roku 2022 r.

Warunki gwarancji
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy liczonej od daty przekazania/uruchomienia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego). Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w PLN lub EUR.
Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Dla Oferentów składających Ofertę w walucie euro (EUR) zostanie ona przeliczona na walutę polski złoty (PLN) według kursu NBP na dzień otwarcia Ofert.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie cena całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ i Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup, dostawa oraz uruchomienie przewoźnego wentylatora dla Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty S.A. 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 119/P/2022

Questions to the inquiry "Przetarg 119/P/2022 Zakup, dostawa oraz uruchomienie przewoźnego wentylatora dla Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.