Enquiry creation date: 2022-10-03

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Marzena ...

Enquiry No. Z305/194985/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):


. uwaga: nastąpiła zmiana zapisów w SIWZ w rozdz. II pkt. 5 : termin realizacji przedmiotu zamówienia został przesunięty z dnia 28.10.2023 r. na dzień 22.12.2023 r.

Enquiry contents:

zgodna 120/P/2022
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont poszycia budynku produkcyjnego instalacji kwasu azotowego stężonego I”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny cząstkowe  za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
Remont poszycia budynku produkcyjnego instalacji kwasu azotowego stężonego na podstawie dokumentacji remontowej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• Wykonanie Projektu Wykonawczego „Remontu poszycia budynku Produkcyjnego” przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, na podstawie wykonanej Ekspertyzy stanu technicznego i projekt naprawy budynku Kwasu Azotowego Stężonego F-61 na terenie Grupy Azoty S.A.
• Demontaż startych elementów poszycia budynku wraz z utylizacją na koszt Wykonawcy.
• Montaż nowych elementów poszycia budynku w zakresie montażu nowych rygli ściennych i montażu płyt warstwowych w układzie pionowym; klasa korozyjności C5-I.
• Montaż nowych kratek wentylacyjnych z materiału kwasoodpornego.
• Wymiana stolarki okiennej wg wskazań użytkownika na wizji lokalnej.
Okno: - materiał aluminium ciepłe, - szyba Uw:[1,0(W/(m2*K)], - parapety, - obróbki blacharskie.
• Remont połączeń kolektora oddymiania (wymiana skorodowanych śrub na połączeniach). Należy przewidzieć, że kolektor pionowy wentylacji awaryjnej na ścianie wschodniej budynku musi być zdemontowany w odcinkach w celu demontażu starego poszycia i montażu nowych płyt warstwowych. Do ponownego montażu kolektora należy przewidzieć nowe mocowania, klasa korozyjności C5-I.
• Remont i zabezpieczenie antykorozyjne podestów awaryjnych; klasa korozyjności C5-I. Podesty należy zdemontować oraz po remoncie ponownie zamontować.
• Remont bramy montażowej wraz z wewnętrznymi podestami obsługowymi, klasa korozyjności C5-I.
• Remont elewacji dolnej budynku, pokrycia dachowego oraz orynnowania.
• Remont elewacji wewnętrznej betonowej instalacji i klatki schodowej wraz z malowaniem.
• Wykonawca zadania zapewni:
- Wszystkie prace elektryczne w rozdzielni i podrozdzielniach ma wykonać firma prowadząca obsługę elektryczną w Grupie Azoty S.A;
    - Wszystkie odpięcia kabli elektrycznych od urządzeń, które znajdują się na elewacji instalacji;
    - Jeżeli wykonawca stwierdzi uszkodzony kabel zasilający dane urządzenie, należy wymienić na nowy;
- Demontaż osprzętu elektrycznego oraz urządzeń wentylacyjnych;
• Wymiana lamp oświetlenia podstawowego i awaryjnego na lampy typu LED spełniające wymagania norm i przepisów;
• Wymiana wentylatorów z zachowaniem dotychczasowych funkcjonalności na nowe wentylatory kwasoodporne;
• Jeżeli moce silników się zmienią, należy projektowo dobrać zabezpieczenie, kabel zasilający. Kolejno wymienić zabezpieczenia i ułożyć nowy kabel zasilający;
• Wszystkie podpięcia zamontowanego osprzętu;
• Materiał kwasoodporny na wykonanie tras kablowych;
• Wykonanie nowych uziemień i połączeń wyrównawczych;
• Wszelkie naprawy uszkodzeń oraz zniszczeń;
• Usunięcie kolizji, które wystąpią podczas prac;
• Wszelkie rozdzielnice budowlane, przedłużacze i osprzęt pomocniczy (aktualne badania elektryczne potwierdzone protokołami);
• Pomiary elektryczne ochronne zamontowanego osprzętu oraz natężenia oświetlenia ma wykonać Wydział Zasilania i Metrologii. W przypadku wyników pomiarów negatywnych, należy doprowadzić układ do sprawności.


Uwaga:
Praca będzie odbywać się na czynnej instalacji, należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia w obrębie wykonywanych prac zgodnie z zaleceniami Użytkownika obiektu.3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnej instalacji, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Zamawiającym, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wymaganej do zgłoszenia zakończenia prac remontowych.
 Zapewnienie funkcji Kierownika Robót uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 Wymóg posiadania przez Wykonawcę w zakresie wykonania i montażu k. stalowej wdrożoną normę PN-EN 1090.
 Opracowanie Projektu Organizacji Robót.
 Opracowanie Planu BIOZ.
 Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości.
 Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej.
 Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia placu budowy.
 Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 Koszty przepustek stałych.
 Ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwoleń na wykonanie robót dla każdej 8-godzinnej zmiany.
 Zabezpieczenie magazynu do składowania dostaw urządzeń i materiałów.
 Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Utylizacja odpadów budowlanych (dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO).

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
28.10.2023 r.
6. Warunki gwarancji - warunek formalny dopuszczający

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „REMONT POSZYCIA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO INSTALACJI KWASU AZOTOWEGO STĘŻONEGO I” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodne z SIWZ 120/P/2022

Questions to the inquiry " „REMONT POSZYCIA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO INSTALACJI KWASU AZOTOWEGO STĘŻONEGO I” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.