Enquiry creation date: 2022-10-06

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z66/457181/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Pytanie nr 1. Proszę o informację w jaki sposób będzie obmiarowane rusztowanie o szerokości powyżej 1m wg rzutu z góry, bo wg nas jednostka do rozliczenia powierzchni rusztowania powinna być rozszerzona o jednostkę kubatury w m3 i powinna być obmiarowana zarówno w m2 lub m3
w zależności od szerokości podstawy rusztowania – proszę o wyjaśnienie
Odpowiedź nr 1 - W w/w przypadku rusztowanie rozliczane jest jako krotność rzutu rusztowania
w pionie (czyli de facto m3), tj.: Rusztowanie o szerokości do 1m – rzut na ścianę x1, rusztowanie
o szerokości 2m – rzut na ścianę x2, itd.
Pytanie nr 2. Czy jest możliwość zorganizowania wizji lokalnej na obiekcie ?
Odpowiedź nr 2 - Wizja na obiekcie jest zbędna, gdyż rusztowania będą używane na różnych obiektach i instalacjach, a nie na jednym konkretnym.
Pytanie nr 3. Czy jest możliwość przedłużenia terminu złożenia oferty do 14.10.2022 ?
Odpowiedź nr 3 – Termin składanie ofert został przedłużony do 13 października 2022 r. do godziny 12.00

Enquiry contents:

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty

Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu pt. „Montaż, demontaż oraz wynajem rusztowań na podstawie umowy ramowej” - branża mechaniczna.

I. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, BDO 000007701

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.).

II. Zakres rzeczowy:

Montaż, demontaż oraz wynajem rusztowań zgodnie z normami branżowymi

i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy ramowej i Zleceniami składanymi przez Zamawiającego.

UWAGA :

Realizacja projektów dotyczących montażu i demontażu rusztowań GA ZAP S.A.
w 2023 r. odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umów ramowych. Nie będą prowadzone postępowania ofertowe jednorazowe dla tego typu usług.

W wyniku przeprowadzonego z oparciu o niniejsze zaproszenie postępowania ofertowego zawarte zostaną umowy ramowe z 3-4 spośród oferentów, którzy zaoferują najkorzystniejsze warunki współpracy. Gdy pojawią się zapotrzebowania na usługi zamówienia będą kierowane do Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza dla danego typu zamówień (awaryjne/normalne) a w przypadku odmowy wykonania usługi ze względu na brak mocy przerobowych – do kolejnych Wykonawców.

W 2023 r. przewidujemy zlecenie wykonania nie mniej niż 60 tys. m2 rusztowań.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, obejmującej wyłącznie usługi świadczone w trybie normalnym.

III. Termin obowiązywania umowy ramowej:

1. Rozpoczęcie– 01.01.2023

2. Zakończenie– 31.12.2023

IV. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.

V. Dane kontaktowe i forma przekazu informacji:

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania w sprawach formalnych i technicznych jest Pani Katarzyna Golonka

Tel: 81/565-20-21

e-mail:katarzyna.golonka@grupaazoty.com

w godz. 07:00 – 14:00.

2. W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34;
+48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

Uwaga:

Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania tak formalne jak i techniczne prosimy kierować w formie pisemnej(w tym na podany adres e-mail) najpóźniej na (5) dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którym doręczono zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawnienia źródła zapytania lub zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Zastrzeżenia do przedstawionego wzoru umowy należy zgłaszać na załączonym formularzu najpóźniej(5) dni przed terminem składania ofert. Zamawiający odniesie się do uwag przed terminem składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące ofert prowadzonego postępowania, udzielane Oferentom przez inne osoby
i podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami.

VI. Zakres dostaw:

1. Wykonawca:

1.1. Materiały: niezbędne do realizacji projektu

1.2. Sprzęt: niezbędny do realizacji projektu

2. Zamawiający:

2.1. Materiały: nie dotyczy

2.2. Sprzęt: nie dotyczy

VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się dostawców którzy nie podlegają wyłączeniu
z tytułu:

1/ jest osobą fizyczną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobą prawną, którą lub odpowiednio której urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, co zostało stwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela.* (*pozostawić, jeśli wymóg taki wynika
z obowiązujących przepisów prawa)

2/ w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej spółki z Grupy Kapitałowej,

3/ który działaniem umyślnym, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem wyrządził Spółce szkodę.

4/ który nie zaakceptował oświadczenia dotyczącego sankcji

2. Możliwa jest odrzucenie Oferty Dostawcy, w przypadku gdy:

1/ w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania Dostawca wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności,

2/ wobec Dostawcy: (i) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (ii) ogłoszono upadłość oraz (iii), który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty,

3/ w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania Dostawca dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji innego niż wskazany w ust 1 pkt.2/ powyżej,

4/ Dostawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

5/ Dostawca w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania został ukarany grzywną za naruszanie praw pracowniczych lub stosował wobec zatrudnionych osób praktyki naruszające zasady nie dyskryminacji w zatrudnieniu co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

6/ Dostawca odmówił zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania.

7/ Dostawca lub jego przedstawiciele wykonywali czynności związane
z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem Postępowania o udzielenie Zamówienia są prace projektowe wynikające
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów.

3. Terminowe wykonanie prac.

4. Korzystanie z rusztowań systemowych.

VIII. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:

1. Realizacja prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w Zleceniu.

2. Prace objęte przedmiotem Projektu realizowane będą z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Informatorze bezpiecznej pracy na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dla firm obcych. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przepisów znajdujących się w przywołanym Informatorze. Zamawiający udostępnia treść Informatora bezpiecznej pracy na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dla firm obcych na wyraźną prośbę Oferenta.

3. Po montażu rusztowania wymagany jest Odbiór Techniczny Rusztowania. Osoba dokonująca po stronie Wykonawcy Odbioru Technicznego Rusztowań powinna posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia w tym zakresie.

4. Odbiór końcowy prac na podstawie oświadczenia Wykonawcy i protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

5. Czas wynajmu rusztowań liczony będzie od daty podpisania protokołu, o którym mowa w ustępie 4.

6. Zamawiający przewiduje wykorzystywanie rusztowań przez inne firmy świadczące usługi na terenie i na potrzeby GA ZAP S.A.

IX. Miejsce wykonania robót:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

X. Przedkładana oferta powinna zawierać:

1. Ceny jednostkowe zgodnie z tabelą stanowiąca załącznik nr 1 do zaproszenia.

UWAGA:

Ceny jednostkowe powinny uwzględniać całkowity koszt wymaganego sprzętu
i materiałów oraz koszty transportu elementów rusztowań.

Stawka awaryjna zawierać musi dojazd pracowników.

Koszt amortyzacji zawierać musi ewentualny koszt czyszczenia/ naprawy elementów rusztowań oraz ewentualny koszt wymiany uszkodzonych elementów rusztowań nadających się do naprawy.

Zamówienia mogą być składane w trybie:

a. normalnym – jeśli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o potrzebie wykonania rusztowań z wyprzedzeniem. Co do zasady Zamawiający jest zobowiązany do zgłaszania takiej potrzeby z wyprzedzeniem do najmniej3 dni robocze o ile jest to możliwe;

b. awaryjnym – gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, że Zlecenie ma charakter Zlecenia awaryjnego i wymagane jest przystąpienie do wykonywania Usług
w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.

2. Proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury).

3. Termin związania ofertą,

4. Oświadczenie oferenta, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do zaproszenia,

5. Przyszły Wykonawca załączy do Oferty:

· kopie uprawnień do pełnienia funkcji Kierownika robót w branży budowlanej oraz aktualną przynależność do Izby Budowlanej,

· kopię lub oświadczenie o posiadaniu i utrzymaniu polisy OC podczas trwania realizacji Projektu,

6. Aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli „za zgodność
z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej”,

7. Referencje(dotyczy firm spoza listy kwalifikowanych dostawców),

W przypadku firm nie znajdujących się na liście kwalifikowanych dostawców GA ZAP – referencje z okresu ostatnich 5 lat od minimum 5 firm o minimalnej wartości realizowanych usług 50 tyś. zł.

Referencje muszą odnosić się do montażu, demontażu oraz wynajmu rusztowań systemowych (modułowych) w zakładach przemysłowych z branży chemicznej i/lub petrochemicznej i/lub energetycznej. Co najmniej 3referencje powinny dotyczyć usług wykonywanych na czynnych instalacjach (nie na etapie budowy)

8. Podanie numeru identyfikacji podatkowej VAT UE- dotyczy zagranicznych kontrahentów.

XI. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:

1. Wartość wykonanych Robót będzie ustalana na podstawie kalkulacji powykonawczej
w oparciu o ceny jednostkowe określone zgodnie z zapisami pkt. X 1. oraz zgodnie
z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

2. W przypadku zmiany podstawowego zakresu prac (zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót) prace te zostaną rozliczone powykonawczo w oparciu o ceny jednostkowe, określone w załączniku do Umowy

XII. Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi
w Zapytaniu Ofertowym:

Oferta w części technicznej winna być czytelna, szczegółowa i zgodna z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (dalej określanymi skrótem WTWiO) dotyczącymi,
w zależności od przedmiotu dostawy, m.in. oferowanych: gatunków materiałów (z których ma być wykonany cały wyrób lub poszczególne jego elementy), parametrów pracy, konstrukcji, wymiarów, wymagań jakościowych, wymagań dozorowych itd. określonych
w niniejszym Zapytaniu ofertowym (dalej określonym skrótem „ZO”) lub ewentualnie skorygowanymi wymaganiami ogłoszonym przez Zamawiającego przed terminem złożeniem ofert.

W celu spełnienia ww. wymogu Oferent do oferty dołączy Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZOz wyłączeniem odstępstw podanych
w Wykazie odstępstw od WTWiO podanych w ZO.

W przypadku zaoferowania odstępstw od WTWiO Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowanie/tabelę pt. Wykaz odstępstw od WTWiO podanych w ZO, w którym, dla każdego odstępstwa,należy podać:

 1. wymaganie wg WTWiO
 2. zaproponowane odstępstwo od wymagania określonego w WTWiO
 3. wyczerpujące uzasadnienie techniczne, że zaoferowane odstępstwo nie jest gorszym rozwiązaniem od wymagań WTWiO

W przypadku:

· braku dołączenia do oferty Oświadczenia jw., lub/i

· braku akceptacji przez Zamawiającego wszystkich zaproponowanych w Wykazie odstępstw jw.,lub/i

· braku ujęcia w Wykazie odstępstw jw.odstępstw rzeczywiście zawartych
w ofercie,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji).

XIII. Ochrona danych osobowych w ramach RODO:

Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony
w związku z prowadzonym postępowaniem.

Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia Oferentom („Klauzula”) na stronie internetowej pod linkiem

https://pulawy.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych

Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej,
w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.

Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu zawartym w treści składanej oferty.

XIV. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade.

XV. Termin składania oferty upływa z dniem: 10-10-2022 r.

W przypadku rezygnacji ze złożenia oferty prosimy o podanie przyczyny nie złożenia oferty.

Uwaga:Po przeprowadzeniu analizy formalnej i merytorycznej ofert, Komisja może się zwrócić do Oferentów o przedstawienie w wyznaczonym terminie ofert ostatecznych, w ramach, których oferty (ewentualnie zawierające wyjaśnienia
i uzupełnienia składane na etapie ich weryfikacji) zostaną zmodyfikowane w zakresie warunków handlowych. Przedstawione oferty ostateczne pod rygorem odrzucenia nie mogą zawierać zmian niekorzystnych dla Zamawiającego.

Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.

XVI.Zastrzeżenia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1.1 prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym z uwzględnieniem jako opcji prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,

1.2 prowadzenia negocjacji bezpośrednich z wybranymi Oferentami,

1.3 swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,

1.4 zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,

1.5 odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku:

1) braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót),

2) braku spełnienia wymagań technicznych,

3) braku wymaganych referencji,

4) braku przedstawienia wszystkich wymaganych oświadczeń,

5) braku akceptacji wzoru umowy z ewentualnymi modyfikacjami wprowadzonymi po weryfikacji uwag zgłoszonych zgodnie z pkt VI.

2. Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako oferty najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia lub umowy przez osoby uprawnione, chyba że w oświadczeniu o wyborze oferty wyraźnie zaznaczymy inaczej. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą. Z chwilą przekazania podpisanego Zamówienia wybrany oferent zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac chyba, że w treści Zamówienia zastrzeżono inaczej.

Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:

- Wzór umowy.

- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy.

- Załącznik nr 2- Formularz Oświadczenie Oferenta.

- Załącznik nr 3 – Karta uwag do wzoru Umowy.

k/o: Kierownik Wydziału, Główny Specjalista Inżynier Utrzymania Ruchu, a/a

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Montaż, demontaż oraz wynajem rusztowań na podstawie umowy ramowej” 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Terms of payment: 30 days
 2. Place of delivery: place of the orderer
 3. Transport cost: attributable to the supplier
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "„Montaż, demontaż oraz wynajem rusztowań na podstawie umowy ramowej”"

Item Question title Date of question Status
1. Pytania do postępowania nr Z66/457181 2022-09-27 13:37

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...