Enquiry creation date: 2022-11-24

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z8/484011/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana załącznika pod nazwą Projekt umowy

Enquiry contents:

Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 210073991/EC1/22 pt. „Serwis mechaniczny wirówek S-401 i S-402 na IOS w 2023 r.”- branża mechaniczna.

I. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, BDO 000007701

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.).

II. Zakres rzeczowy: zgodnie z załącznikiem nr 1 z dnia03.11.2022 r.

III. Dokumentacja techniczna nr: Dokumentacja techniczno - ruchowa - DTR wirówek dostępna w wersji papierowej i elektronicznej u Tomasza Rysia, 661-990-146, 81/565-25-82.

IV. Termin realizacji Projektu:

1. Rozpoczęcie – 02-01-2023 r.

2. Zakończenie – 31-12-2024 r.

V. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.

VI. Dane kontaktowej forma przekazu informacji:

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania w sprawach formalnych i technicznych jest Pani Weronika Capała

Tel: 81/565-37-99

e-mail: weronika.capala@grupaazoty.com

w godz. 07:00 – 14:00.

Uwaga:

Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania tak formalne jak i techniczne prosimy kierować w formie pisemnej(w tym na podany adres e-mail) najpóźniej na (2) dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którym doręczono zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawnienia źródła zapytania lub zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Zastrzeżenia do przedstawionego wzoru umowy należy zgłaszać na załączonym formularzu najpóźniej(2) dni przed terminem składania ofert. Zamawiający odniesie się do uwag przed terminem składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące ofert prowadzonego postępowania, udzielane Oferentom przez inne osoby i podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami.

VII. Zakres dostaw:

1. Wykonawca:

1.1. Materiały: nie dotyczy

1.2. Sprzęt: niezbędny sprzęt do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.

 1. Zamawiający:

1.1. Materiały: wszystkie elementy niezbędne do remontu wirówek.

1.2. Sprzęt: nie dotyczy

VIII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się dostawców którzy nie podlegają wyłączeniu z tytułu:

1/ jest osobą fizyczną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobą prawną, którą lub odpowiednio której urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, co zostało stwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela.

2/ w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej spółki z Grupy Kapitałowej,

3/ który działaniem umyślnym, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem wyrządził Spółce szkodę.

4/ Nie przedstawienia Oświadczenia dotyczącego sankcji, zgodnie ze wzorem załączonym do zaproszenia

2. Możliwa jest odrzucenie Oferty Dostawcy, w przypadku gdy:

1/ w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania Dostawca wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności,

2/ wobec Dostawcy: (i) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (ii) ogłoszono upadłość oraz (iii), który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty,

3/ w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania Dostawca dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji innego niż wskazany w ust 1 pkt.2/ powyżej,

4/ Dostawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

5/ Dostawca w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania został ukarany grzywną za naruszanie praw pracowniczych lub stosował wobec zatrudnionych osób praktyki naruszające zasady nie dyskryminacji w zatrudnieniu co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

6/ Dostawca odmówił zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania.

7/ Dostawca lub jego przedstawiciele wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem Postępowania o udzielenie Zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów.

 1. Terminowość i jakość wykonywanych prac serwisowych.
 2. Wykonywanie prac zgodnie z polskimi normami i przepisami obowiązującymi w GA ZAP „Puławy” S.A. oraz w Instrukcji bezpiecznej pracy w GA ZAP S.A.

Wykonawca zapewni:

1. Reakcję serwisu (przybycie serwisantów na instalację od chwili zgłoszenia do usuwania usterek/awarii) :

- 4 godzin dla prac objętych załącznikiem nr 1 pkt. 4,5,6,7 od otrzymania zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową.

- 2 dni dla prac objętych załącznikiem nr 1 pkt. 1 od otrzymania zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową

Zgłoszenie ustne usunięcia awarii/usterki wymaga niezwłocznego potwierdzenia drogą mailową poprzez przekazanie informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia oraz ustalenie z osobą upoważnioną przez Zleceniodawcę/Inspektorem Nadzoru dalszych działań;.

Uwaga: Koszty czynności KJ oraz badań technicznych ewentualnych prac poprawkowych poniesie Wykonawca.

IX. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 z dnia 03.11.2022 r.

2. Doświadczenie w remontach wirówek firmy ANDTRIZ.

3. Terminowość i jakość wykonywanych prac serwisowych.

X. Miejsce wykonania robót:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A./ Pion Energetyczny, Zakład Elektrociepłowni, Wydział Kotłowni EC-1; Instalacja Odsiarczania Spalin IOS; Wirówki S-401 i S-402.

XI. Przedkładana oferta powinna zawierać:

1. ceny jednostkowe:

1.1. Cena za wymianę wkładów sitowych na wirówkach S-401 i S-402 ,

1.2. Cena za bieżącą kontrolę wirówek S-401 i S-402 (raz w tygodniu) ,

1.3. Cena za konserwację wirówek S-401 i S-402 (średnio co 2 tygodnie) ,

1.4. Cena za wymianę wirnika rozdzielacza (rozrzutnika) produktu ,

1.5. Cena za wymianę zgarniaczy (2szt.) produktu,

1.6. Cena za usunięcie "ciał obcych" z wirnika rozdzielacza (rozrzutnika) produktu (Uwaga: cena obowiązuje w dni robocze w godz. 6-14),

1.7. Cena za usunięcie "ciał obcych" z wirnika rozdzielacza (rozrzutnika) produktu (w innych dniach i godzinach niż wskazane w 1.6),

1.8. Cena za wymianę korpusu zsypu produktu wirówki.

1.9 Stawka roboczogodziny dla innych niż wymienione powyżej.

Wyżej wymienione ceny powinny zawierać cenę za wykonanie zakresu określonego w załączniku nr 1.

Ww. ceny winny uwzględniać pełny zakres robót określony w zaproszeniu do złożenia oferty wraz ze wszystkimi operacjami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót oraz sprzątaniem stanowisk pracy,

2. okres gwarancji nie krótszy niż 6 miesięcy na:

- roboty,

- urządzenia,

objęte niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,

3. proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury).

4. termin związania ofertą, nie krótsza niż 60 dni,

5. oświadczenie oferenta, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do zaproszenia,

6. Przyszły Wykonawca załączy do Oferty:

a) aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli „za zgodność z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej”,

b) Minimum 3 referencje z realizacji podobnych projektów w okresie ostatnich 3 lat (nie dotyczy dostawców uznanych)

XII. Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZO:

Oferta w części technicznej winna być czytelna, szczegółowa i zgodna z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (dalej określanymi skrótem WTWiO) dotyczącymi, w zależności od przedmiotu dostawy, m.in. oferowanych: gatunków materiałów (z których ma być wykonany cały wyrób lub poszczególne jego elementy), parametrów pracy, konstrukcji, wymiarów, wymagań jakościowych, wymagań dozorowych itd. określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym (dalej określonym skrótem „ZO”) lub ewentualnie skorygowanymi wymaganiami ogłoszonym przez Zamawiającego przed terminem złożeniem ofert.

W celu spełnienia ww. wymogu Oferent do oferty dołączy Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZOz wyłączeniem odstępstw podanych w Wykazie odstępstw od WTWiO podanych w ZO.

W przypadku zaoferowania odstępstw od WTWiO Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowanie/tabelę pt. Wykaz odstępstw od WTWiO podanych w ZO, w którym, dla każdego odstępstwa, należy podać:

 1. wymaganie wg WTWiO
 2. zaproponowane odstępstwo od wymagania określonego w WTWiO
 3. wyczerpujące uzasadnienie techniczne, że zaoferowane odstępstwo nie jest gorszym rozwiązaniem od wymagań WTWiO

W przypadku:

· braku dołączenia do oferty Oświadczenia jw., lub/i

· braku akceptacji przez Zamawiającego wszystkich zaproponowanych w Wykazie odstępstw jw.,lub/i

· braku ujęcia w Wykazie odstępstw jw. odstępstw rzeczywiście zawartych w ofercie,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji).

XIII. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z Panem Tomaszem Ryś tel. 81/56525 82; tel. kom:661 990 146

E-mail:tomasz.rys@grupaazoty.com

XIV. Ochrona danych osobowych w ramach RODO:

Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w związku z prowadzonym postępowaniem.

Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia Oferentom („Klauzula”) na stronie internetowej pod linkiem

https://pulawy.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych

Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej, w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.

Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu zawartym w treści składanej oferty.

XV. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade.

XVI. Termin składania oferty upływa z dniem: 30.11.2022 r. do godz. 12.00

W przypadku rezygnacji ze złożenia oferty prosimy o podanie przyczyny niezłożenia oferty.

Uwaga: Po przeprowadzeniu analizy formalnej i merytorycznej ofert, Komisja może się zwrócić do Oferentów o przedstawienie w wyznaczonym terminie ofert ostatecznych, w ramach, których oferty (ewentualnie zawierające wyjaśnienia i uzupełnienia składane na etapie ich weryfikacji) zostaną zmodyfikowane w zakresie warunków handlowych. Przedstawione oferty ostateczne pod rygorem odrzucenia nie mogą zawierać zmian niekorzystnych dla Zamawiającego.

*Informujemy, iż nasza Spółka korzysta z narzędzia informatycznego wspierającego procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformie https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

*W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

*Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

*Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.

XVII. Zastrzeżenia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1.1prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym z uwzględnieniem jako opcji prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,

1.2prowadzenia negocjacji bezpośrednich z wybranymi Oferentami,

1.3swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,

1.4zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,

1.5odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku:

1) nie przeprowadzenia wizji lokalnej,

2) braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót),

3) braku spełnienia wymagań technicznych,

4) braku wymaganych referencji,

5) braku przedstawienia wszystkich wymaganych oświadczeń,

6) braku akceptacji wzoru umowy z ewentualnymi modyfikacjami wprowadzonymi po weryfikacji uwag zgłoszonych zgodnie z pkt VI.

2. Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako oferty najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia lub umowy przez osoby uprawnione, chyba że w oświadczeniu o wyborze oferty wyraźnie zaznaczymy inaczej. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą. Z chwilą przekazania podpisanego Zamówienia wybrany oferent zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac chyba, że w treści Zamówienia zastrzeżono inaczej.

Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:

- Wzór umowy.

- Załącznik nr 1 – (zakres rzeczowy).

- Załącznik nr 2 – Formularz Oświadczenie Oferenta.

- Załącznik nr 3 – Karta uwag do wzoru Umowy.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Cena za wymianę wkładów sitowych na wirówkach S-401 i S-402 1 US - Read
2. Cena za bieżącą kontrolę wirówek S-401 i S-402 (raz w tygodniu) 1 US - Read
3. Cena za konserwację wirówek S-401 i S-402 (średnio co 2 tygodnie) 1 US - Read
4. Cena za wymianę wirnika rozdzielacza (rozrzutnika) produktu 1 US - Read
5. Cena za wymianę zgarniaczy (2szt.) produktu 1 US - Read
6. Cena za usunięcie "ciał obcych" z wirnika rozdzielacza (rozrzutnika) produktu (Uwaga: cena obowiązuje w dni robocze w godz. 6-14), 1 US - Read
7. Cena za usunięcie "ciał obcych" z wirnika rozdzielacza (rozrzutnika) produktu (w innych dniach i godzinach niż wskazane w 6) 1 US - Read
8. Cena za wymianę korpusu zsypu produktu wirówki 1 US - Read
9. Stawka roboczogodziny dla innych niż wymienione powyżej. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Terms of payment: 30 days
 2. Place of delivery: place of the orderer
 3. Transport cost: attributable to the supplier
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Projekt nr 210073991/EC1/22 pt. „Serwis mechaniczny wirówek S-401 i S-402 na IOS w 2023 r.”- branża mechaniczna."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...