Enquiry creation date: 2022-11-24

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Rafał ...

Enquiry No. Z330/259597/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

I. ZAMAWIAJĄCY:


Grupa Azoty S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
NIP: 873-000-68-29;
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy;
KRS Nr 0000075450;
Kapitał zakładowy i wpłacony: 495 977 420 PLN

Grupa Azoty Compounding Sp z o.o.
Ul. Chemiczna 118, 33 – 101 Tarnów
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000514097
Kapitał zakładowy i wpłacony 72 007 700 PLNII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa palet drewnianych wykonanych zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną podaną w załączniku nr 6 Do SIWZ. Zamówienie dotyczy wyłącznie nowych palet.
Ilości dla Grupy Azoty S.A. Tarnów:
1. Paleta drewniana 1000 x 1200 zgodnie z WTS – 2020/NV/VLN/11 – ilość 8 000 szt.
Dostawa samochodowa – transport paleta na palecie
( nie dopuszcza się w czasie transportu zakładania palety w paletę)
2. Paleta drewniana CP1 IPPC - ilość 1 500 szt.
3. Paleta drewniana CP3 IPPC – ilość 25 100 szt.
4. Paleta drewniana 1100 x 1350 IPPC wzmocniona – ilość 100 szt.
5. Paleta drewniana 1100 x 1200 IPPC na płozach – ilość 100 szt.
6. Paleta drewniana 1120 x 1200 IPPC – ilość 100 szt.
7. Paleta drewniana 1200 x 1200 na płozach 2 wejściowa IPPC pełny blat – ilość 300 szt.
8. Paleta drewniana 800 x 1200 EPAL – ilość 150 szt.
9. Paleta drewniana 800 x 1200 przemysłowa – ilość 80 000 szt.
Nośność min 1500 kg, wytrzymałość pozwalająca na kilkakrotne przemieszczenie palet
z nawozem przy użyciu wózka widłowego. Dostawa samochodowa – transport paleta na palecie
( nie dopuszcza się w czasie transportu zakładania palety w paletę)
10. Paleta drewniana 1000 x 1200 EUR3 – ilość 200 szt.


Ilości dla GA Compounding Sp. z o.o. Tarnów
1. Paleta drewniana CP1 IPPC – 12 500 szt.
2. Paleta drewniana CP3 – 1 2500 szt.


Podane ilości są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej lub większej ilości palet w okresie od stycznia 2023 do czerwca 2023, w zależności od potrzeb produkcyjnych Odbiorcy Wewnętrznego. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian,        a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z WTS, Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Oferenci zobowiązani są do przedstawiania licencji EPAL , certyfikatu ISPM15/IPPC, certyfikatu CP dla pozycji, które tego wymagają.                 

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 60 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy:   DAP Grupa Azoty S.A. Tarnów, DAP GA „Compounding” Sp. z o.o. Tarnów,
        
Dostawy realizowane transportem samochodowym w cyklach nieregularnych. 
          
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: sukcesywnie w okresie od stycznia 2023 do czerwca 2023 na podstawie bieżących Zamówień.
Zamawiający wymaga przedstawienia przez Oferenta Certyfikatu potwierdzającego posiadanie numeru rejestracyjnego Producentów Palet CP. Dotyczy to tylko tych Oferentów, którzy złożą ofertę na dostawę palet typu CP. Palety drewniane CP to palety spełniające aktualne wymagania specyfikacji Chemical Industry Pallets definiowane przez jednostkę nadzorującą : Plastics Europe.

III. CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto , cyfrowo i słownie.
Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż PLN.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 2 do SIWZ ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale II oraz ceny jednostkowej (PLN/szt.) z doliczonymi kosztami transportu.
Cena ofertowa obejmuje transport palet do miejsca dostawy, w tym: załadunek, przewóz oraz ubezpieczenie na czas przewozu palet do miejsca przeznaczenia. Rozładunek palet leży po stronie Zamawiającego, jednak dostawca powinien posiadać wózek ręczny typu „paleciak” w celu umożliwienia odebrania palet z samochodu.
Przedstawiona w ofercie cena jednostkowa netto za zakup i dostawę każdej z palet będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ i na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Paleta 1000 x 1200 WTS – 2020/NV/VLN/11 G.A. Tarnów 1 ST Read
2. Paleta CP1 IPPC G.A. Tarnów 1 ST Read
3. Paleta CP3 IPPC G.A. Tarnów 1 ST Read
4. Paleta 1100 x 1350 IPPC wzmocniona G.A. Tarnów 1 ST Read
5. Paleta 1100 x 1200 IPPC na płozach G.A. Tarnów 1 ST Read
6. Paleta 1120 x 1200 IPPC G.A. Tarnów 1 ST Read
7. Paleta 1200 x 1200 na płozach 2 wejściowa IPPC pełny blat G.A. Tarnów 1 ST Read
8. Paleta 800 x 1200 EPAL G.A. Tarnów 1 ST Read
9. Paleta 800 x 1200 przemysłowa G.A. Tarnów 1 ST Read
10. Paleta 1000 x 1200 EUR-3 G.A. Tarnów 1 ST Read
11. Paleta CP1 IPPC G.A. Compounding 1 ST Read
12. Paleta CP3 G.A. Compounding 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  7. Terms of payment: 30 days
  8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 153/P/2022

Questions to the inquiry "Przetarg 153/P/2022 Zakup i dostawa palet drewnianych w ilości ok. 140550 szt. dla Grupa Azoty S.A. Tarnów i GA „Compounding” Sp. z o.o Tarnów"

Item Question title Date of question Status
1. paleta 1000x1200mm 2022-12-06 09:54
2. Termin płatności 2022-11-30 18:23
3. Paleta przemysłowa 2022-11-30 18:21

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.