Enquiry creation date: 2022-11-24

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z198/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe - Remont pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku E182 zlokalizowanym na terenie Grupy Azoty SA. Zadanie jest realizowane za wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie składania oferty nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
1. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. W związku z powyższym cena łączna usługi zostanie proporcjonalnie pomniejszona o zmniejszony zakres prac.
Zakres główny zadania:
Prace remontowe obejmują pięć pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni około 75 m2, korytarza 30m2, łazienki 10m2 i klatki schodowej.
1. Zakres robót przed przystąpieniem do prac malarskich i remontowych:
• Zabezpieczenie wnętrz przed zniszczeniem i zabrudzeniem ( okien, drzwi, sprzętów, itd.);
• Demontaż mebli,
• Demontaż listew i cokołów przypodłogowych,
• Wykonanie rusztowań dla robót malarskich,
2. Zakres prac remontowych pomieszczeń:
• Oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów z kurzu, pyłu, plam, zabrudzeń, resztek złuszczonej starej farby;
• Ocena stanu przyczepności starej farby, w razie konieczności oczyszczenie podłoża ze starej farby;
• Uzupełnienie ubytków i pęknięć oraz wyrównanie powierzchni odpowiednią masą szpachlową. Przed szpachlowaniem rysy pokryć samoprzylepną siatką z włókniny szklanej lub specjalną taśmą wzmacniającą z włókna szklanego lub włókniny;
• Nałożenie podkładu gruntującego dobranego do rodzaju farby;
• Demontaż instalacji w pomieszczeniach (zlewy, stoły, krany itp.);
• Remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
• Remont instalacji elektrycznej (przebudowa gniazd 1 faz i 3 faz i oświetlenia);
• Remont instalacji teleinformatycznej;
• Remont instalacji wentylacji i klimatyzacji
• Zabudowa części ścian płytami gipsowo- kartonowymi;
• Malowanie dwukrotne ścian i sufitów,
• Usunięcie istniejących wykładzin posadzkowych,
• Przygotowanie podłoża do wykonania posadzki z płytek i paneli podłogowych;
• Układanie płytek podłogowych w korytarzu, płytki gresowe nieszkliwione, klasa antypoślizgowości min. R10.
• Układanie paneli podłogowych w pozostałych pomieszczeniach klasa ścieralności AC6, montaż listew przyściannych i maskujących.
3. Wykonawca, przed zamówieniem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest uzgodnić ich konkretny typ (nazwa, producent, model, parametry, kolor itp.) z Zamawiającym pod rygorem odmowy odbioru robót, jednakże w sposób który zagwarantuje utrzymanie ceny przedstawionej w ofercie przetargowej.
4. Roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa, warunkami technicznymi i uzgodnieniami.
5. Wykonawca umyje i uporządkuje pomieszczenia, umyje stolarkę okienną i drzwiową po zakończeniu robót.
6. Uzyskanie zgód i pozwoleń administracyjnych w związku z realizacją zadania (uzyskanie Decyzji pozwolenie na budowę - jeśli wymagane) zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.

Zakres robót towarzyszących:

1. Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń elementów infrastruktury Zamawiającego (o ile będzie to wymagane).
2. Organizacja i zagospodarowanie placu budowy/prac.
3. Zapewnienie osoby Kierownika Budowy/Kierownika Prac oraz stosownie dla potrzeb realizacji zadania odpowiednich branżowych Kierowników Robót.

Opis innych wymagań:
1) Opracowanie niezbędnej w dla realizacji prac budowlanych dokumentacji.
2) Przekazanie przez Zamawiającego placu budowy / obiektu eksploatacji do remontu Wykonawcy.
3) Organizacja zaplecza budowy/prac.
4) Dostawa i montaż tabliczek.
5) Uporządkowanie rejonu wykonywania prac, , naprawa i odtworzenie elementów obiektów Zamawiającego które uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji robót.
6) Przekazanie przez Wykonawcę placu budowy / obiektu eksploatacji po remoncie Zamawiającemu.


2. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA.
• Prace winny być zaprojektowane i wykonane zgodne z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz z przepisami Prawa Budowlanego
• Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.
• Wykonawca zobligowany jest dostarczyć wraz z ofertą do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego harmonogram wykonania całości prac z uwzględnieniem dostaw materiałów, prac budowlanych itp. wraz z proponowanymi terminami płatności zgodnie z zapisami SIWZ.


Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i zagospodarowania odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.
• Zapewnienie stosownego personelu wykonawcy, w tym osoby ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia prac: objęcie funkcji kierownika budowy/prac, kierowników robót w poszczególnych branżach, objęcie funkcji koordynatora BHP
• Opracowanie Projektu Organizacji Robót, planu BIOZ
• Uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli wymagane)
• Przygotowanie dokumentów wymaganych do zgłoszenia prac zgodnie z art.30 Prawa Budowlanego(jeśli wymagane)
• Protokolarne odebranie placu budowy/protokolarne przekazanie obiektu eksploatacji do remontu,
• Odbiory techniczne rusztowań, wykonanie zaplecza budowy, prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
• Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego/przepisami prawa (obowiązkowe płatne szkolenia wykonane przez służby Zamawiającego)
• Pokrycie kosztów wystawienia przepustek stałych upoważniających do wejścia na teren GA S.A.,
• Ewentualne ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie robót
• Usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji,
• Zabezpieczenie powierzchni magazynowej do składowania dostaw materiałów,
• Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
• Wywiezienie z terenu Grupy AZOTY SA oraz utylizacja odpadów budowlanych Złożenie złomu stalowego we wskazane miejsce na terenie GA S.A.
• Przekazanie dokumentacji jakościowo- odbiorowej i powykonawczej (protokoły odbioru, próby, certyfikaty, świadectwa, itp.),
• Prosimy o podanie numeru BDO3. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
4. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia 30.12.2022 r.

5.    Gwarancja - stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

6. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Ryszard Jaszczur – tel. 785 780 186; mail: ryszard.jaszczur@grupaazoty.com.

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku E182 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 149-P-2022 Remont pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku E182 zlokalizowanym na terenie Grupy Azoty SA Etap I"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...