Enquiry creation date: 2022-11-24

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Enquiry No. Z1035/214682

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty handlowej na kraty pomostowe KOZ Serrated 34x38/25x3 L=1250 B=500 ocynk - ilość 24 szt. 

Oczekiwany termin dostawy materiałów: 15.12.2022

UWAGA: W przypadku braku możliwości realizacji w wskazanym terminie proszę o wskazanie możliwie najkrótszego terminu realizacji zamówienia

Z DOSTAWĄ WYMAGANE ŚWIADECTWO JAKOŚCI

NIE DOPUSZCZAMY MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

OFEROWANE PRODUKTY MUSZĄ BYĆ FABRYCZNIE NOWE, POZBAWIONE WSZELKICH WAD

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”.

ISTOTNE POSTANOWIENIA:

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie dotyczące art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę̨ oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835),. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o Zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o Zamówienie. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa powyżej, lub złożone oświadczenie jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę̨ do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej na 24 godziny przed terminem złożenia oferty. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.

Zamawiający może przed upływem terminu składania zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów

ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71/787-35-34,71/787-37-27

email: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Krata pomostowa KOZ Serrated 34x38/25x3 L=1250 B=500 ocynk 24 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  2. Terms of payment: 30 days
  3. Place of delivery: place of the orderer
  4. Transport cost: attributable to the supplier
  5. I have read and confirm that I have read the information clause
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  8. Gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 5%
  2. Price - 95%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa krat pomostowych KOZ Serrated 34x38/25x3 L=1250 B=500 ocynk - ilość 24 szt."

Item Question title Date of question Status
1. rozmiar krzty 2022-11-25 14:32

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...