Enquiry creation date: 2023-01-23

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z319/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 12/P/2023
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont rurociągów wody grzewczej DN150 od ogrodzenia do Pompowni Wody Pitnej”
Na wyremontowany odcinek należy opracować również dokumentację remontową i powykonawczą, koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Remont rurociągów wody grzewczej DN150 – zasilanie i powrót na odcinku od istniejących rurociągów DN150 przy słupie nr 12 trasy słupów TS-3 obok ogrodzenia zakładu wzdłuż ulicy Chemicznej do istniejących rurociągów wody grzewczej DN125 przy słupie nr 27 trasy słupów TS-3 obok budynku Stacji Uzdatniania Wody Pitnej – obiekt G-100. Długość remontowanego odcinka rurociągu: zasilanie – ok. 190m, powrót – ok. 190m. Na remontowany odcinek należy opracować również uproszczoną dokumentację remontową (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą, spustową i odpowietrzającą, specyfikacją materiałową oraz rozmieszczeniem podpór – rysunki przesuwnych i luźnych podpór) i powykonawczą. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• Wykonanie uproszczonej dokumentacji remontowej (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą, spustową i odpowietrzającą, specyfikacją materiałową oraz rozmieszczeniem podpór – rysunki przesuwnych i luźnych podpór) uzgodnionej z Użytkownikiem przed rozpoczęciem prac remontowych,
• Wykonanie nowych konstrukcji wsporczych tzw. „sanek” między słupami oraz remont i regulacja istniejących podwieszeń nad ulicą Chemiczną oraz wykonanie nowych podpór i ewentualnie koniecznych konstrukcji wsporczych, zabudowa punków stałych w odpowiednich miejscach na trasie rurociągu,
• Zabezpieczenie antykorozyjne remontowanych elementów słupów oraz nowoprojektowanych konstrukcji dla elementów eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności: C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 oraz PN-EN ISO 12944-5:2020-03 i trwałość H wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01, zestaw farb dla powłok nieizolowanych – grubość powłoki zgodnie z kartami dla klasy C5,
• Położenie nowych rur preizolowanych DN150 (168,3x5) na zewnątrz słupów wraz kompensatorami – materiał P235GH w osłonie typu SPIRO ocynk na wyremontowanych i pomalowanych konstrukcjach wsporczych, maksymalne parametry robocze: ciśnienie: 10 bar, temperatura: 150 °C
• Zabudowa spustów DN40 (2 szt.), odpowietrzeń DN32 (1 szt.) oraz zaczepów: DN40 (z zaworami), DN50 – przeróbka istniejącego zaczepu (bez zaworów), DN100 – przeróbka istniejącego zaczepu (z zaworami) na każdą rurę,
• Przeniesienie licznika ciepła DN50 na rurociągu zasilania w kierunku Pompowni „D1” oraz zabudowa zaworu DN100 przy słupie nr 27,
• Zabudowa zaworów odcinających DN125 – zasilanie i powrót przy słupie nr 27,
• Wykonanie przedłużek pokręteł do zaworów spustowych przy słupie nr 20,
• Wykonanie drabiny do obsługi zaworów odpowietrzających przy słupie nr 21 oraz podestu z drabiną do obsługi zaworów przy słupie nr 27,
• Zabezpieczenie antykorozyjne (dotyczy kolan oraz miejsc łączenia rur preizolowanych) dla elementów eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności: C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 oraz PN-EN ISO 12944-5:2020-03 i trwałość H wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01, zestaw farb dla powłok izolowanych – grubość powłoki zgodnie z kartami dla klasy C5,
• Demontaż istniejących rur wody grzewczej DN80,
• Wykonanie próby szczelności i badań nieniszczących spoin (RT, PT)– zakres zgodnie z przepisami WUDT,
• Rurociąg winien być zaopatrzony w niepowtarzalną identyfikację (tabliczki z dibondu kierunkowe) bezpośrednio na rurociągu (uzgodnić z użytkownikiem),
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę dźwigów, transport, dostawę materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej (specyfikacja materiałowa wraz atestami, WPS, wykaz spawaczy wraz z ich uprawnieniami, sprawozdanie z badań nieniszczących spoin, zestawienie użytych materiałów hutniczych wraz z świadectwami odbioru 3.1 i poświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu, protokoły odbioru przygotowania powierzchni do malowania i malowania, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami oraz o uporządkowaniu placu budowy, protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych).

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane tak, aby nie uszkodzić istniejących rurociągów (w szczególności izolacji na tych rurociągach). Ewentualne powstałe uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnych rurociągach energetycznych/technologicznych, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Zamawiającym, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Oferent wystąpi do Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie o zgodę na czasowe zamknięcie ulicy Chemicznej na remontowanym odcinku rurociągu.
• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.
• Prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO.4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Do 15.09.2023 r.
6. Warunki gwarancji- warunek formalny dopuszczający

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „REMONT RUROCIĄGÓW WODY GRZEWCZEJ DN150 OD OGRODZENIA DO POMPOWNI WODY PITNEJ” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodne z SIWZ 12/P/2023

Questions to the inquiry " „REMONT RUROCIĄGÓW WODY GRZEWCZEJ DN150 OD OGRODZENIA DO POMPOWNI WODY PITNEJ” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...