Enquiry creation date: 2023-01-24

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Dariusz ...

Enquiry No. Z155/210924

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapytanie o warunki handlowe

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęto akcję ofertową na wykonanie sprawdzeń i przeglądów urządzeń badawczych, znajdujących się na wyposażeniu Laboratorium Badań Materiałowych w Grupie Azoty ZAK S.A. i zaprasza do składania ofert.

Zakres prac:

Wykonanie sprawdzeń i przeglądów, w wymaganych terminach, urządzeń badawczych, zgodnie z poniższym wykazem, znajdujących się na wyposażeniu Laboratorium Badań Materiałowych.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane dokumenty przez PCA lub Certyfikaty Producenta lub Świadectwo wzorcowania, potwierdzające wykonane sprawdzenia i przeglądy.

Koszty wysyłki urządzeń do siedziby Wykonawcy pokrywa Zamawiający, natomiast koszty wysyłki urządzeń po sprawdzeniu i przeglądzie do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. W innych przypadkach sprawdzenie/wzorcowanie odbywa się na terenie Zamawiającego.

Wykaz urządzeń badawczych:

Lp.

Nazwa urządzenia

Nr fabr.

data sprawdzenia/wzorcowania

1

Maszyna wytrzymałościowa Lab Test 6.300.1.10

ZA/2022/002

2023-02-09

2

Spektrometr Q4 mobile

Q104425818001198

2023-03-01

3

Twardościomierz Mitutoyo HV 120

500052105

2023-03-21

4

Aparat gammagraficzny TI-40

2023-03-31

5

Mikroskop metalograficzny Nicon Eclipse MA 100

102405

2023-06-07

6

Mikroskop metalograficzny Ash Omni

1810137005

2023-06-07

7

Radiometr GAMMA TWIN

231655

2023-06-22

8

Negatoskop Fv-2010

100735

2023-06-27

9

Radiometr GAMMA TWIN

231352

2023-07-01

10

Miernik UV/LUX US3000

3000008

2023-07-20

11

Młot udarnościowy PS-30

423/7

2023-07-20

12

Miernik natężenia MFM 200.1

140

2023-07-25

13

Przyrządy pomiarowe:

2023-10-31

suwmiarka 0-150mm

007396; DK-0356/SE

2023-10-31

suwmiarka 0-300mm

DK-0082/SE

2023-10-31

mikrometr 0-25mm

DK-0348/M

2023-10-31

mikrometr cyfrowy 0-25mm

DK-0400/ME

2023-10-31

kątomierz 4x90

DK-0345/K

2023-10-31

spoinomierz

KT-4

2023-10-31

płytki 5; 10; 50; 100

z kompletu DK/LP/0001/W

2023-10-31

Przymiar wstęgowy 5m

KT-2/96

2023-10-31

Stoper

nr fabr. 296866/nr identyfikacyjny 14354

2023-10-31

14

Aparat gammagraficzny SENTINEL 880

2023-10-31

15

Twardościomierz przenośny MIC 10DL

34103-3314

2023-11-08

16

Miernik temp. Therm 2280

921290

2023-12-29

17

Defektoskop ultradźwiękowy USM 35XS

15924a

2023-12-29

18

Wzorzec ultradźwiękowy N30

58474/676

2023-12-29

Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających sprawdzeniu wzorcowaniu przedstawia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Spółka Grupa Azoty ZAK S.A.:

- udzieli wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie ze swoją wiedzą w tym zakresie, w celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z powierzonego zadania,

- dopuszcza składanie ofert częściowych,

- zastrzega sobie prawo do podziału przedmiotu zamówienia oraz wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.

Warunki uczestnictwa w akcji ofertowej:

W akcji ofertowej mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:

1. posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub spełniają wymagania określone przez UDT;

2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. spełniają pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Istotne warunki Umowy:

Zgodnie z załączonymi Ogólnymi Warunkami Zakupu Usług Grupy Azoty ZAK S.A.http://zak.grupaazoty.com/owzus

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00:

Pan Bogusław Kozyra– tel.77 481 30 52, kom. 695 380 839,

e-mail:boguslaw.kozyra@grupaazoty.com

W sprawach formalnych:

Pan Dariusz Błachut – tel. 77 481 25 96, e-mail: dariusz.blachut@grupaazoty.com

Zawartość oferty:

Ofertę spełniającą wymagania określone w ogłoszeniu należy sporządzić:

a) według wzoru oferty załączonego do zapytania, lub

b) według wzoru oferty Wykonawcy która powinna zawierać:

-Cenę jednostkową co rocznego sprawdzenia;

- Termin sprawdzenia;

- Termin płatności

Składanie ofert:

Ofertę w terminie do dnia 31.01. 2023 r .(tryb pilny - 7 dni od daty ogłoszenia na platformie zakupowej) do godz. 15:00, należy złożyć na Platformie Zakupowej LOGINTRADE lub przesłać w formie skanu oferty na adres e-mail: dariusz.blachut@grupaazoty.com;


Kryteria oceny ofert:

- cena 100%

Oferta będzie podlegać ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte
w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie sprawdzeń i przeglądów urządzeń badawczych, znajdujących się na wyposażeniu Laboratorium Badań Materiałowych w Grupie Azoty ZAK S.A. 1 ST 1 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie sprawdzeń i przeglądów urządzeń badawczych, znajdujących się na wyposażeniu Laboratorium Badań Materiałowych w Grupie Azoty ZAK S.A. "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.