Enquiry creation date: 2023-01-25

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z205/194984/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uwaga! Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa 13.02.2023 o godz. 10.00.
Zamawiający informuje, że szczegółowa dokumentacja będzie możliwa do uzyskania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według załączonego wzoru ("OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI"), podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

Uwaga! Zmiana zapisów SIWZ.
Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ w Rozdz.II Pkt 2/C/3 Branża SRK na str. 3:
Zapis „3. Zabudowa nowego licznikowego systemu niezajętości torów i rozjazdów z zastosowaniem czujników bez elektroniki przytorowej" otrzymuje brzmienie „3. Budowa nowego systemu kontroli niezajętości torów i rozjazdów.”

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Opracowanie koncepcji na wymianę systemu sterowania ruchem kolejowym na terenie bocznicy kolejowej Grupy Azoty S.A.
w Tarnowie”.
2. Zakres oczekiwanej koncepcji:
Opracowanie koncepcji na wymianę systemu sterowania ruchem kolejowym na terenie bocznicy kolejowej Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

A. Właściciel i użytkownik infrastruktury kolejowej oczekuje przygotowania koncepcji technicznej w zakresie;
a. Wykonanie wariantowej przebudowy stacyjnych urządzeń srk przeznaczonych do wymiany,
b. Wykonanie dostosowania urządzeń zasilania stacyjnych urządzeń srk,
c. Wykonanie wariantowego dostosowania pomieszczenia dyżurnego ruchu i pomieszczenia zaplecza,
d. Dostosowanie wjazdów i wyjazdów na stację Tarnów Mościce (teren PKP PLK S.A.) wraz z dokonaniem wzajemnych uzgodnień w zakresie prowadzenia ruchu,
e. Wykonanie wariantowego dostosowania i uzależnienia urządzeń przejazdowych kat. A,
f. Wykonanie wariantowego dostosowania EOR i oświetlenia,
g. Przedstawienie wariantów zapewnienia okresu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (serwis, części zamienne, szkolenie, itp.),
h. Wykonanie szacunkowej wyceny prac projektowych i robót budowlano-montażowych przedstawionych wariantów zakresu koncepcji technicznej,

B. Opis stanu aktualnego zostanie przedstawiony podmiotowi zainteresowanemu współpracą po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

C. Opis stanu planowanego
Branża SRK:
1. Likwidacja przekaźnikowo-komputerowego systemu sterowania SUP2 i zabudowa nowych w pełni komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym z miejscowym stanowiskiem obsługi w nastawni „GA”,
2. Likwidacja istniejących zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń izolacji torów i rozjazdów SOT oraz liczników osi,
3. Zabudowa nowego licznikowego systemu niezajętości torów i rozjazdów z zastosowaniem czujników bez elektroniki przytorowej,
4. Dostosowanie i rekonfiguracja urządzeń energetyki zainstalowanych w nastawni „GA” z zabudową UPS i agregatu prądotwórczego,
5. Dostosowanie urządzeń na przejazdach kolejowo-drogowego w km 1,331 i w km 2.828 do obecnie ważnych przepisów kolejowych oraz ich włączenie do nowego systemu sterowania okręgu nastawczego „GA” tzn. uzależnienie w przebiegach,
6. Zapewnienie automatycznego otwierania i zamykania bramy na torze wjazdowym/wyjazdowym z włączeniem i uzależnieniem w urządzeniach stacyjnych,
7. Przebudowa i dostosowanie urządzeń blokady półsamoczynnej na szlaku Tarnów Mościce – bocznica GA,
8. Analiza przebiegów w okręgu GA w celu likwidacji kluczy i zamków w rozjazdach,
9. Dostosowanie stacyjnych urządzeń srk do obecnie obowiązujących przepisów kolejowych,
10. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejącej sieci kablowej z wymianą kabli o niskich parametrach użytkowych,
Branża telekomunikacji.
- bez zmian.
Branża elektryczna:
1. Wymiana i dostosowanie instalacji elektrycznej w budynku nastawni z wymianą oświetlenia w pomieszczeniu dyżurnego ruchu,
2. Zabudowa UPS i agregatu zasilania awaryjnego na nastawni „GA”.
Branża budowlana
1. Adaptacja pomieszczenia dyżurnego ruchu - budowa ergonomicznego stanowiska pracy podstawowego i rezerwowego dla dyżurnego ruchu, budowa nowego stanowiska pracy dyspozytora, nowe meble (biurka, krzesła, szafki), wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie powłoki malarskiej w pomieszczeniach; prace wykończeniowe posadzkowe, montaż systemu klimatyzacji,
2. Adaptacja pomieszczenia przekaźnikowni - nowe miejsce serwisowe, szafa dla części zamiennych, wykonanie powłoki malarskiej w pomieszczeniach; nowa wykładzina, prace wykończeniowe posadzkowe, montaż systemu klimatyzacji,
3. Adaptacja pomieszczenia szatni – na pomieszczenie socjalne przygotowane zgodnie z aktualnymi przepisami i trendami dla tego typu pomieszczeń.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Wymagania dodatkowe:
 Prace realizowane będą co do zasady w dni robocze. Ewentualne prace w sobotę mogą być realizowane wyłącznie po uzgodnieniu z Zleceniodawcą.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
 Wyrobienia przepustek czasowych dla pracowników realizujących przedmiot zamówienia, umożliwiających swobodny wstęp na teren Bocznicy kolejowy Grupy Azoty S.A.
 Zapewnienia wszystkim pracownikom przebywającym na terenie Grupy Azoty S.A. sprzętu ochrony indywidualnej, a w szczególności maski z pochłaniaczem wielogazowym.
 Podania numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO.

4. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zleca wykonanie Prac objętych przedmiotem zamówienia, nie później niż do dnia.30.04.2023 r.

5. Warunki gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości wykonanych Prac będących przedmiotem zawartej Umowy, nie krótszej niż ¬24 miesiące, liczonej od daty podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego (Okres Gwarancji).

6. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 6 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Marian Salwa - tel.785 780 583; e-mail: marian.salwa@grupaazoty.com
Piotr Chłoń -   tel.663 129 604; e-mail: piotr.chlon@grupaazoty.com 
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: wtorek, środa i czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00. (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji prac dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania przedmiotu umowy. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu prac u Zamawiającego, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji Prac.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą i ochronną (w tym maski przeciwgazowej z pochłaniaczem wielogazowym i innych właściwych środków ochrony osobistej) upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu na którym realizowane będą prace w swojej ofercie.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Opracowanie koncepcji na wymianę systemu sterowania ruchem kolejowym na terenie bocznicy kolejowej Grupy Azoty S.A. w Tarnowie 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ

Questions to the inquiry "4/P/2023 Opracowanie koncepcji na wymianę systemu sterowania ruchem kolejowym na terenie bocznicy kolejowej Grupy Azoty S.A. w Tarnowie."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...