Enquiry creation date: 2023-01-25

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Michał ...

Enquiry No. Z206/194984/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uwaga! Zmiana zapisów SIWZ.
Zamawiający wycofuje zapis w Rozdz. II "Przedmiot zamówienia" dotyczący Załącznika nr 13 i 11, tym samy Zał. nr 11 do SIWZ zostaje anulowany i nie ma potrzeby jego przesyłania. Dokumentacja techniczna do pobrania to rysunek dostępny na platformie zakupowej bez wymagania NDA.
Szczegółowe informacje techniczne będą udzielane podczas wizji lokalnej.

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego: przebudowa części roboczej chłodni wentylatorowej M1 na instalacji WKS i SHA w branży budowlano - montażowej (w ramach realizacji ulepszeń).
Zakres prac dotyczy części roboczej chłodni wentylatorowej M1 celki nr.2
       Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

• Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i/lub załączonej dokumentacji technicznej – załącznik nr 13 do SIWZ – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.


1. Termin: od dnia 20.03.2023 do dnia 30.12.2023 r.

Zakres prac celki nr 2 został opracowany w oparciu o rozwiązania techniczne zastosowane w   sąsiadującej chłodni M składającej się z 4 celek.

• Parametry celki po modernizacji:
• Nominalne obciążenie hydrauliczne celki 1250 m3/h,
• Maksymalne obciążenie hydrauliczne celki 1500 m3/h,
• Nominalna strefa chłodzenia 10K,
• Nominalna temperatura wody podgrzanej 35°C,
• Nominalna temperatura wody ochłodzonej 25°C,
• Parametry powietrza:
• - temperatura 30°C,
• - temperatura wilgotnego termometru 21°C,
• - ciśnienie barometryczne 980hPa.

Etap I: Wykonanie dokumentacji projektowej

• Inwentaryzacja stanu technicznego modernizowanej celki,
• Opracowanie dokumentacji wykonawczej,

Etap II: Prace demontażowe

• Demontaż urządzeń technologicznych w tym:
• wodorozdział (żelbetowe kolektory, tworzywowe rury rozprowadzające)
• zraszalnik ociekowy w ilości ~230 m3 (o ciężarze ok. 150 kg/m3)
• listwowy eliminator unosu kropel w ilości ~150m2
• instalacji zimowej.
• Demontaż ściany frontowej i tylnej, ścian bocznych, ścian wiatrowych i rynien ociekowych wykonanych z blachy trapezowej
• Demontaż osprzętu stalowego:
• dolne obarierowanie (w granicach celki nr 2),
• stalowy pomost obsługowy przy przekładni wentylatora,
• Ostrożny demontaż całego zespołu wentylatora,
• Demontaż rurociągu zasilającego.

Etap III: Prace naprawcze

• Naprawa żelbetowych elementów konstrukcji budowlanej wraz z zabezpieczeniem powłokowym tj.:
• tace spływowe,
• prefabrykowana konstrukcja nośna (słupy oraz belki),
• strop chłodni (od wewnątrz i zewnątrz),
• fundament przekładni.

• Przewidziano do napraw 25% powierzchni elementów żelbetowych oraz konieczność rozkucia i powtórnego zabetonowania wszystkich węzłów konstrukcji szkieletowej. Powierzchnię elementów żelbetowych należy oczyścić strumieniowo-ściernie, zdegradowany beton oraz jego luźne fragmenty odkuć, a rysy i pęknięcia naprawić metodą iniekcji. Odsłonięte zbrojenie należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a ubytki uzupełnić materiałami PCC. Przed wykonaniem zabezpieczenia powłokowego całej konstrukcji chłodni należy przewidzieć szpachlowanie około 15% powierzchni. Technologia zgodna z firmą SIKA lub równoważna.

Ze względu na wspólną misę chłodni oraz krótki okres postoju zakładu powyższe prace naprawcze elementów żelbetowych obejmują powierzchnię od pierwszego poziomu belek ponad lustrem wody oraz miejscowe naprawy podczas 7 dniowego postoju instalacji.

W celu umożliwienia prowadzenia prac remontowych w czasie postoju należy przewidzieć konieczność zabudowy rusztowań na pełnej powierzchni misy chłodni celem umożliwienia swobodnego ruchu wody pod rusztowaniem z sąsiedniej celki.

• Naprawa istniejącego lub wykonanie nowego żelbetowego pierścienia pod dyfozorem.

• Wykonanie nowego gzymsu obwodowego stropu chłodni oraz wykształcenie kapinosu w ilości około 37 mb.

• Naprawa żelbetowych elementów komór odpływowo zasilających oraz wymiana ich krat pomostowych.

• Wymiana górnego obarierowania zgodnej z przepisami BHP i zabezpieczenie antykorozyjne (w granicach celki nr 2).
• Wykonanie nowego pionu zasilającego, króćca spustowego, króćca przelewowego, ram eliminatora, włazów z ościeżnicami, drabin zejściowych na poziom wodorozdziału.

• Elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem epoksydowo-poliuretanowego tj. 2x epoksyd + 1x poliuretan.

• Etap IV: Realizacja dostaw i prace montażowe

• Montaż zewnętrznych ścian osłonowych tj. frontowa, tylna oraz boczne wykonanych z tworzywowych płyt ONDEX Sollux o profilu 45/150 w kolorze szarym w ilości około 500m2. Płyty mocować należy do drewnianych rygli przytwierdzonych do żelbetowej konstrukcji.
• Montaż wewnętrznych ścian osłonowych (na wysokości wodorozdziału oraz zraszalnika) wykonanych z tworzywowych płyt ONDEX Ecolux profil 70/18 w ilości około 80m2.
• Montaż rynny ociekowej wzdłuż ścian frontowych wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej pomalowanej w kolorze płyt poszycia w ilości około 24,6 mb.
• Montaż obróbek blacharskich m.in. narożników, przy kolektorach, gzymsie oraz łączenia się ściany bocznej z pompownią (w kolorze płyt poszycia),
• Montaż ścian wiatrowych wykonanych z płyt ONDEX Sollux profil 45/150 w ilości około 65 m2.
• Montaż dolnego obarierowania chłodni (w granicach celki nr 2),
• Montaż urządzeń technologicznych tj.:
• zraszalnik skośnokanałowy składający się z trzech warstw o całkowitej wysokości 1,5m w ilości około 235m3 należy zamontować na dwóch poziomach. Pierwszy poziom warstwa 600mm, drugi poziom 600mm + 300mm (konstrukcja wsporcza z drewnianych krawędziaków o wymiarach 63x140mm impregnowanych ciśnieniowo).
• wodorozdział składający się z:
• jednego centralnego kolektora DN 600 PN1 wykonanego z laminatu (TWS), posadowionego na podporach wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo,
• 20 rurociągów rozprowadzających Ø160 wykonanych z PCV, posadowionych na drewnianym ruszcie wsporczym wykonanym z impregnowanych krawędziaków 63x140mm,
• 130 zespołów rozpryskowych EP/A4 wraz z elementami przedłużającymi,
• listwowy eliminator unosu kropel w ilości około 150m2,


• Montaż osprzętu chłodni wykonanego z profili laminatowych:
• kładka inspekcyjna wraz z obarierowaniem na poziomie wodorozdziału (antypoślizgowe kraty laminatowe)
• pomost obsługowy przy wentylatorze,

• Montaż kompletnego zespołu wentylatora:
• Wirnik WO 5940-4-(7) produkcji firmy Wentech Sp. z o.o.
• Przekładnia FLENDER o przełożeniu i = 8,817 wraz z:
• czujnikiem drgań i zintegrowanym przetwornikiem,
• czujnikiem ciśnienia oleju,
• układem smarowania i odpowietrzania,
• podstawą.
• osłona silnika i jego podstawa dostosowana do miejsca montażu (pod warunkiem dostarczenia odpowiednio wcześniej rysunku technicznego silnika)
• Bezpodporowy wał napędowy (kompozytowy) wraz z:
• osłoną wału,
• osłoną sprzęgła.
• Dyfuzor laminatowy DK6000x2000 produkcji Wentech z włazem wejściowym i oknem inspekcyjnym
• Istniejące fundamenty pod przekładnią oraz silnikiem dostosować do nowych urządzeń.
• UWAGA: Silnik o następujących parametrach dostarcza Zamawiający, oferent wykonuje jedynie jego montaż bez podłączenia elektrycznego:
• Parametry i wyposażenie silnika:
• minimum IP55
• moc 90kW,
• prędkość obrotowa 1500 obr./min,
• podwójne dwuprzewodowe czujniki temperatury PT100 dla każdego z uzwojeń,
• podwójne dwuprzewodowe czujniki temperatury łożysk PT100
• grzałka antykondensacyjna,
• możliwość dosmarowywania łożysk

• Montaż zewnętrznych rurociągów wraz z armaturą:
• Rurociąg wody ciepłej DN500 wraz z dyfuzorem DN500/600 i podwieszeniem oraz zasuwa klinowa DN500 PN10 z napędem ręcznym i zasuwą klinową odwadniającą DN80 PN10,

• Rurociąg zrzutu bezpośredniego DN400 z przepustnicą DN400 PN10 z napędem ręcznym

• instalacja zimowa wykonana z laminatu szklano-poliestrowego wraz z armaturą odcinającą DN350,

UWAGA: Nie dopuszcza się możliwości uruchomienia wentylatora z pominięciem falownika. W przypadku gdyby Zamawiający wymagał takiej możliwości, należy dobrać inne podzespoły wentylatora umożliwiające rozruch bezpośredni.
• Całość dostaw oraz sprzętu niezbędnego do zrealizowania niniejszego zakresu robót (za wyjątkiem wyłączonych) po stronie Wykonawcy.


         Etap V: Remont pompowni
• Wymiana obudowy budynku pompowni na tworzywowe płyty ONDEX Sollux o profilu 45/150. Należy przewidzieć montaż nowej lub dodatkowej konstrukcji umożliwiającą montaż płyt (szacunkowa ilość stali 2 tony) oraz możliwość wymiany pomp poprzez otwory (włazy) w dachu. Na dachu należy przewidzieć montaż pomostu umożlwiającego dojście do włazów wyposażanego w poręcze.
• Antykorozja konstrukcji,
• Wymiana drzwi wejściowych,

• Etap VI: Pozostałe

• Zabezpieczenie misy chłodni przed zanieczyszczeniem wody obiegowej w czasie trwania prac remontowych
• Czyszczenie misy chłodni w trakcie postoju zakładu - należy przewidzieć ok. 20 m3 osadu.
• Uporządkowanie placu budowy,
• Usunięcie odpadów poremontowych i ich utylizacja,
• Przeprowadzenie ruchu próbnego
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonej modernizacji chłodni.

• Całość dostaw oraz sprzętu niezbędnego do zrealizowania niniejszego zakresu robót po stronie Wykonawcy.
         

1. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru Prac montażowych.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


2. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
3. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia: od 20.03.2023 do dnia 30.12.2023 r

4. Warunki gwarancji
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.

Oferent udzieli gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia. 
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości wykonanych Prac na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.


5. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Pan Zbigniew Kieć – tel. +48 785 780 238; mail: zbigniew.kiec@grupaazoty.com
oraz
Pan Mariusz Tyński – tel. +48 785 780 357; mail: mariusz.tynski@grupaazoty.com

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od 27.01.2023 do 03.02.2023 w godzinach od 11:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich Prac oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji prac remontowych dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania Prac. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji prac remontowych.

Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przebudowa części roboczej chłodni wentylatorowej M1 na instalacji WKS i SHA branża budowlano - montażowa 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 10/P/2023 Przebudowa części roboczej chłodni wentylatorowej M1 na instalacji WKS i SHA branża budowlano - montażowa"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.