Enquiry creation date: 2023-01-27

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Rafał ...

Enquiry No. Z337/259597/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający informuje, że dokonał aktualizacji wzoru umowy. Aktualny wzór umowy został zamieszczony na Platformie Zakupowej jako załączniki do postępowania.

Enquiry contents:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.


Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Świadczenie drobnicowych usług przewozowych krajowych w latach 2023-2024” zgodnie z załącznikiem nr 2 – Formularz cenowy, do niniejszej SIWZ.

Ilość planowanych wysyłek drobnicowych w latach 2023-2024 do Odbiorców z Grupy Azoty S.A. – Tarnów oraz Grupa Azoty Compounding Sp . z o.o. -Tarnów zgodnie z załącznikiem nr 2- Formularz cenowy do niniejszej SIWZ wynosi ok.
12 000 ton i uzależniona jest od bieżących zamówień na produkty.
Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.


Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

Dostawca zapewni odbiór produktów na środki transportu od poniedziałku do piątku.
Ze względu na rozmieszczenie magazynów na zakładzie wymagane jest podstawienie samochodu najpóźniej do godz.12.00.
W razie awarii samochodu wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie tej sytuacji najpóźniej do godz.9.00.
Głównym przedmiotem przewozu będą tworzywa sztuczne: Tarnamid (PA6) oraz Tarnoform (POM). Więcej informacji na temat specyfiki tworzyw sztucznych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych zamieszczonych jest na stronie internetowej Zamawiającego.
Dla kierunków od 0-500 km wymagane jest priorytetowe dostarczenie towaru na następny dzień roboczy. Dla kierunków powyżej 500 km w wyjątkowych sytuacjach uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym, dopuszcza się dostarczenie towaru do dwóch dni roboczych.
Palety są niepiętrowalne, niestandardowe:
135 cm x 110 cm x 150 cm (długość/szerokość/wysokość).
120 cm x 100 cm x 150 cm (długość/szerokość/wysokość),
114 cm x 114 cm x 160 cm (długość/szerokość/wysokość),
120 cm x 80 cm x 160 cm (długość/szerokość/wysokość).
Sporadycznie zdarzają się również: 120 cm x 120 cm x 160 cm (długość/szerokość/wysokość)
Występują różne formy opakowań tworzyw - są to worki 25 kg, oktabiny (worek o masie 1000 kg umieszczony w kartonie o wymiarach sześcianu). W przypadku rurek są to kręgi o średnicy 1m i wadze do 2 kg, a w przypadku osłonek – kartony lub worki jutowe.
Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do elektronicznego systemu śledzenia przesyłek.
W przypadku opóźnień w dostawie towaru spowodowanych z winy Dostawcy, zobowiązuje się on do powiadomienia odbiorcy o najbliższym terminie dostarczenia towaru.


Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia od: 01.03.2023 - 31.10.2024, według zapotrzebowania Zamawiającego.
PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 8 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

Dopuszcza się wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
oznaczenie stron,
oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.


CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto, cyfrowo i słownie.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 2 do SIWZ stawek dla poszczególnych ilości palet w przesyłce (od 1 sztuki do 10 sztuk) dla poszczególnych zakresów odległości kilometrowych:
• do 100 km,
• od 100-300 km,
• od 300 – 500 km,
• powyżej 500 km

Tabela nr 1 dotyczy towaru na palecie o wadze do 500 kg netto, dla różnych palet o wymiarach:
135 cm x 110 cm x 150 cm (długość/szerokość/wysokość) = 0,62 LDM
120 cm x 100 cm x 150 cm (długość/szerokość/wysokość) = 0,50 LDM
114 cm x 114 cm x 160 cm (długość/szerokość/wysokość) = 0,54 LDM
120 cm x 80 cm x 160 cm(długość/szerokość/wysokość) = 0,40 LDM
Sporadycznie 120 cm x 120 cm x 160 cm (długość/szerokość/wysokość) = 0,6 LDM

Tabela nr 2 dotyczy towaru na palecie o wadze do 1250 kg netto, dla różnych palet o wymiarach:
135 cm x 110 cm x 150 cm (długość/szerokość/wysokość) = 0,62 LDM
120 cm x 100 cm x 150 cm (długość/szerokość/wysokość) = 0,50 LDM
114 cm x 114 cm x 160 cm(długość/szerokość/wysokość) = 0,54 LDM
120 cm x 80 cm x 160 cm(długość/szerokość/wysokość) = 0,40 LDM
Sporadycznie 120 cm x 120 cm x 160 cm (długość/szerokość/wysokość) = 0,6 LDM

Ceny powinny obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Oferent z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

Do wyżej wymienionych cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawka netto wynagrodzenia za przewóz/fracht wskazana powyżej będzie indeksowana kwartalnie w oparciu
o wskaźnik paliwowy obliczany według następującego wzoru:

Wskaźnik Paliwowy=((Cena-1)-(Cena Bazowa))/((Cena Bazowa)*(Wskaźnik Udziału Paliwa w Kosztach))

gdzie:
(Cena-1) – oznacza średnio-kwartalną cenę paliwa typu EkoDiesel w kwartale poprzedzającym kwartał, dla którego określa się Wskaźnik Paliwowy, publikowaną przez PKN Orlen (www.orlen.pl)
(Cena Bazowa) – oznacza cenę paliwa typu EkoDiesel w momencie zawarcia Umowy (z dn. 01.03.2023 r.), publikowaną przez PKN Orlen (www.orlen.pl).
(Wskaźnik Udziału Paliwa w Kosztach) – wynoszą 40 % na przewozy palet

Indeksacja będzie dokonywana co kwartał, na okres danego kwartału kalendarzowego, o ile różnica między
(Ceną-1) a (Ceną Bazową) będzie większa niż 3%, przy czym pierwsza indeksacja może nastąpić nie wcześniej niż dla kwartału następującego po kwartale, w którym Strony uzgodniły Wynagrodzenie Stałe.

Dla uniknięcia wątpliwości, Wskaźnik Paliwowy może mieć wartość dodatnią (w takim przypadku Wynagrodzenie Stałe ulega podwyższeniu) albo wartość ujemną (w takim przypadku Wynagrodzenie Stałe ulega obniżeniu) – każdorazowo, mając na uwadze zdanie poprzedzające, Wynagrodzenie Stałe będzie się zmieniać w zależności od wysokości Wskaźnika Paliwowego, wyrażonego w procentach; zmiana będzie dokonywana w odniesieniu do kwoty stanowiącej Wynagrodzenie Stałe.


Przedstawiona w ofercie suma wszystkich cen jednostkowych (palet w ilościach od 1-10 dla poszczególnych odległości) netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Suma cen jednostkowych palet do 100 km ( waga od 1 kg do 500 kg netto /paleta) 1 US Read
2. Suma cen jednostkowych palet 101 -300 km ( waga od 1 kg do 500 kg netto /paleta) 1 US Read
3. Suma cen jednostkowych palet 301 -500 km ( waga od 1 kg do 500 kg netto /paleta) 1 US Read
4. Suma cen jednostkowych palet powyżej 500 km ( waga od 1 kg do 500 kg netto /paleta) 1 US Read
5. Suma cen jednostkowych palet do 100 km ( waga od 501 kg do 1250 kg netto /paleta) 1 US Read
6. Suma cen jednostkowych palet 101 -300 km ( waga od 501 kg do 1250 kg netto /paleta 1 US Read
7. Suma cen jednostkowych palet 301 -500 km ( waga od 501 kg do 1250 kg netto /paleta 1 US Read
8. Suma cen jednostkowych palet powyżej 500 km ( waga od 501 kg do 1250 kg netto /paleta 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Terms of payment: 30 days
  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 15/P/2023

Questions to the inquiry "Przetarg 15/P/2023 POSTĘPOWANIE NA USŁUGI Z ZAKRESU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO: DROBNICOWE USŁUGI PRZEWOZOWE - KRAJOWE w latach 2023 – 2024"

Item Question title Date of question Status
1. Załącznik nr 8-lista podwykonaców 2023-01-27 12:27
2. kary umowne 2023-01-27 12:23
3. definicja napełniającego 2023-01-26 11:29
4. czas realizacji usługi 2023-01-26 11:23
5. Rodzaj ładunku 2023-01-26 11:22
6. wypełnienie załącznika nr 8 do siwz - lista podwykonawców 2023-01-26 11:21
7. Czy możliwe jest podanie stawki jednostkowej za miejsce paletowe mając na uwadze różne wielkości palet planowane do wysyłki? 2023-01-26 11:19

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.