Enquiry creation date: 2023-02-03

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z200/279910/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiajacy publikuje treść pytań i odpowiedzi do SIWZ 11/P/2023:

Pytanie 1: Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów
preizolowanych w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej, tzw. SPIRO, odpornych na temperaturę pracy max. 145 °C?
Utrzymanie wymogu odporności temperatury max. 150 °C wymaga zastosowania pianki PIR, która w odróżnieniu do pianki PUR posiada wyższą odporność termiczną ale jest produktem wykonywanym na specjalne zamówienie, co charakteryzuje się wyższą ceną końcową.
Standardowe zastosowanie pianki PUR umożliwi optymalizację kosztów wykonania inwestycji.

Odpowiedź: Dopuszczamy możliwość zastosowania pianki PUR.

Pytanie 2: Prosimy o udostępnienie schematu montażowego istniejącego rurociągu.

Odpowiedź: Nie posiadamy schematu montażowego istniejącego rurociągu.

Pytanie 3: Prosimy o podanie ilości istniejących słupów.

Odpowiedź: Na całej trasie rurociągu występuje 56 słupów.

Pytanie 4: Prosimy o określenie rodzaju rury przewodowej rurociągu DN 125 (fi.139,7x5) oraz DN 50 (fi.60,3x3,6), rura stalowa ze szwem czy bez szwu?

Odpowiedź: Należy zastosować rury bez szwu.

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 11/P/2023

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont rurociągów wody grzewczej DN125 od Pompowni Wody Pitnej do Pompowni Dunajec”
Na wyremontowany odcinek należy opracować również dokumentację remontową i powykonawczą, koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Remont rurociągów wody grzewczej DN125 – zasilanie i powrót na odcinku od zaworów DN125 przy słupie nr 27 trasy słupów TS-3 przy budynku Stacji Uzdatniania Wody Pitnej – obiekt G-100 do istniejących rurociągów DN50 przy budynku Pompowni Dunajec – obiekt G-248. Długość remontowanego odcinka rurociągu: DN125: zasilanie – ok. 660m, powrót – ok. 660m, DN50: zasilanie – ok. 35m, powrót – ok. 35m. Na remontowany odcinek należy opracować również uproszczoną dokumentację remontową (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą, spustową i odpowietrzającą, specyfikacją materiałową oraz rozmieszczeniem podpór – rysunki przesuwnych i luźnych podpór) i powykonawczą. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• Wykonanie uproszczonej dokumentacji remontowej (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą, spustową i odpowietrzającą, specyfikacją materiałową oraz rozmieszczeniem podpór – rysunki przesuwnych i luźnych podpór) uzgodnionej z Użytkownikiem przed rozpoczęciem prac remontowych,
• Wykonanie nowych konstrukcji wsporczych tzw. „sanek” między słupami na początku trasy rurociągu oraz przy budynku G-248 (ok. 12szt.) oraz wykonanie nowych podpór i ewentualnie koniecznych konstrukcji wsporczych, zabudowa punków stałych w odpowiednich miejscach na trasie rurociągu,
• Istniejące, odchylone od pionu słupki należy wyprostować,
• Na odcinku ok. 520m na wale wzdłuż osadnika nr 1 między istniejącymi słupkami wykonać dodatkowe słupki z fundamentami i konstrukcją wsporczą (ok. 43 szt.),
• Zabezpieczenie antykorozyjne remontowanych elementów słupów oraz nowoprojektowanych konstrukcji dla elementów eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności: C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 oraz PN-EN ISO 12944-5:2020-03 i trwałość H wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01, zestaw farb dla powłok nieizolowanych – grubość powłoki zgodnie z kartami dla klasy C5,
• dla wszystkich słupków: wyczyszczenie terenu przy fundamentach słupów, uzupełnienie ubytków powierzchniowych (mieszanki do renowacji konstrukcji żelbetowych polimerowo-cementowych uznanych producentów np. Kerakoll GeoLite lub podobnej, względnie lepszej klasy) wraz z zabezpieczeniem cokołów przed wpływem warunków zewnętrznych (membraną mineralną Kerakoll Aquastop Flex lub podobnej, względnie lepszej klasy), wysokość cokołu słupa powinna wynosić min. 200 mm ponad poziom terenu (w przypadku niższej wysokości - wykonać nadlewkę do żądanego poziomu)
• Położenie nowych rur preizolowanych DN125 (139,7x5) i DN50 (60,3x3,6) na zewnątrz słupów wraz kompensatorami – materiał P235GH w osłonie typu SPIRO ocynk na wyremontowanych i pomalowanych konstrukcjach wsporczych, maksymalne parametry robocze: ciśnienie: 10 bar, temperatura: 150 °C,
• Na odcinku ok. 520m na wale wzdłuż osadnika nr 1 nowoprojektowane rurociągi należy zamontować na wysokości ok. 0,8-1,0 m od poziomu terenu (należy uwzględnić spadek rurociągu 2 ‰),
• Na ww. odcinku przełożyć istniejący rurociąg powietrza DN32 do poziomu rurociągów wody grzewczej (wraz z nowymi podporami), oraz zamontować nowe korytko kablowe do przełożenia istniejących kabli elektrycznych,
• Zabudowa spustów DN40 (3 szt.), odpowietrzeń DN32 (3 szt.) oraz zaczepów: DN20 (z zaworami), DN32 – przeróbka istniejącego zaczepu (z zaworami), DN40 – przeróbka istniejącego zaczepu (z zaworami), DN50 – przeróbka istniejącego zaczepu (z zaworami), DN65 (bez zaworów), DN125 (z zaworami), na każdą rurę,
• Zabudowa zaworów odcinających DN50 – zasilanie i powrót przy słupie obok zaczepu w kierunku ul. Wędkarskiej,
• Wykonanie drabiny do obsługi zaworów odpowietrzających w dwóch lokalizacjach,
• Zabezpieczenie antykorozyjne (dotyczy kolan oraz miejsc łączenia rur preizolowanych) dla elementów eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności: C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 oraz PN-EN ISO 12944-5:2020-03 i trwałość H wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01, zestaw farb dla powłok izolowanych – grubość powłoki zgodnie z kartami dla klasy C5,
• Demontaż istniejących rur wody grzewczej DN80 po przełożeniu kabli przez Użytkownika do nowego korytka,
• Na odcinku ok. 520m na wale wzdłuż osadnika nr 1 demontaż podwieszeń rurociągów i skrócenie istniejących słupków,
• Wykonanie próby szczelności i badań nieniszczących spoin (RT, PT)– zakres zgodnie z przepisami WUDT,
• Rurociąg winien być zaopatrzony w niepowtarzalną identyfikację (tabliczki z dibondu kierunkowe) bezpośrednio na rurociągu,
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę dźwigów, transport, dostawę materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej (specyfikacja materiałowa wraz atestami, WPS, wykaz spawaczy wraz z ich uprawnieniami, sprawozdanie z badań nieniszczących spoin, zestawienie użytych materiałów hutniczych wraz z świadectwami odbioru 3.1 i poświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu, protokoły odbioru przygotowania powierzchni do malowania i malowania, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami oraz o uporządkowaniu placu budowy, protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych).

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane tak, aby nie uszkodzić istniejących rurociągów (w szczególności izolacji na tych rurociągach). Ewentualne powstałe uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnych rurociągach energetycznych/technologicznych, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Zamawiającym, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.
• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem/podwykonawcą posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie oraz okazywać taki dokument na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu Zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Oferenta ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych prac, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.


4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
do dnia 15.09.2023 r.
6. Warunki gwarancji- warunek formalny dopuszczający

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

7. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Oferent, który prześle „zgłoszenie wizji lokalnej” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej – papierowej (np. podczas wizji lokalnej) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Jarosław Buczek – tel. 785 780 187; mail: jaroslaw.buczek@grupaazoty.com.
oraz Stanisław Bednarczyk – tel. 785 780 171; mail: stanislaw.bednarczyk@grupaazoty.com.

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: 26 i 31 styczeń 2023 r. oraz 02 i 07 luty 2023 r. o godzinie 11:00 (po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w pobliżu strefy EX. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 9 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu - udział finansowy głównego Wykonawcy powinien przekraczać 50%.
Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.


Wadium
Wymagane jest wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont rurociągów wody grzewczej DN125 od Pompowni Wody Pitnej do Pompowni Dunajec 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 11/P/2023

Questions to the inquiry "Przetarg 11/P/2023 Remont rurociągów wody grzewczej DN125 od Pompowni Wody Pitnej do Pompowni Dunajec"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...