Enquiry creation date: 2023-02-08

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z341/259597

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont rurociągu powietrza pomiarowego DN50 na estakadzie ciąg IV”
Na wyremontowany odcinek należy opracować również dokumentację remontową i powykonawczą, koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Remont rurociągu powietrza pomiarowego DN50 na odcinku od istniejącego zaworu DN50 na estakadzie ciąg IV przy słupie nr 15 do istniejącego zaworu DN50 na estakadzie ciąg IV przy słupie nr 1. Trasa rurociągu po estakadzie ciąg IV. Długość remontowanego odcinka rurociągu: ok. 300 m. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• Wykonanie uproszczonej dokumentacji remontowej (trasa rurociągu (z koniecznymi przekrojami) z zaznaczoną armaturą odcinającą, spustową i odpowietrzającą, specyfikacją materiałową oraz rozmieszczeniem podpór – rysunki stałych, przesuwnych i luźnych podpór) uzgodnionej z Użytkownikiem przed rozpoczęciem prac remontowych,
• Wykonanie nowych podpór i podwieszeń przy trzech kompensatorach, zabudowa podpór stałych w odpowiednich miejscach na trasie rurociągu (w miejscu zamocowań rurociąg owinięty taśmą izolacyjną - polyken),
• Zabezpieczenie antykorozyjne remontowanych elementów słupów oraz nowoprojektowanych konstrukcji dla elementów eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności: C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 oraz PN-EN ISO 12944-5:2020-03 i trwałość H wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01, zestaw farb dla powłok nieizolowanych – grubość powłoki zgodnie z kartami dla klasy C5,
• Położenie nowych rur DN50 (60,3x4) – materiał P355NL1 na nowoprojektowanych
i pomalowanych konstrukcjach wsporczych, maksymalne parametry robocze: ciśnienie: 6 bar, temperatura: otoczenia,
• Zabudowa spustów DN32 (1 szt),
• Zabudowa 1 zaworu odcinającego DN50 (nowy),
• Zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności: C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 oraz PN-EN ISO 12944-5:2020-03 i trwałość H wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01, zestaw farb dla powłok nieizolowanych – grubość powłoki zgodnie z kartami dla klasy C5,
• Demontaż istniejącej rury powietrza pomiarowego DN50,
• Wykonanie próby szczelności (pneumatyczna) i badań nieniszczących spoin (RT, PT)– zakres zgodnie z przepisami WUDT,
• Rurociąg winien być zaopatrzony w niepowtarzalną identyfikację (naklejki lub tabliczki z dibondu kierunkowe) bezpośrednio na rurociągu,
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę dźwigów, transport, dostawę materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej (specyfikacja materiałowa wraz atestami, WPS, wykaz spawaczy wraz z ich uprawnieniami, sprawozdanie z badań nieniszczących spoin, zestawienie użytych materiałów hutniczych wraz z świadectwami odbioru 3.1 i poświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu, protokoły odbioru przygotowania powierzchni do malowania i malowania, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami oraz o uporządkowaniu placu budowy, protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych).

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane tak, aby nie uszkodzić istniejących rurociągów (w szczególności izolacji na tych rurociągach). Ewentualne powstałe uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnych rurociągach energetycznych/technologicznych, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Zamawiającym, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.
Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.
• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem/podwykonawcą posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie oraz okazywać taki dokument na każde żądanie Zamawiającego.
UWAGA: W związku z przeprowadzanym remontem estakady ciąg IV, mogą zostać chwilowo wstrzymane prace remontowe na rurociągu powietrza pomiarowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu Zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Oferenta ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych prac, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Do dnia 30.11.2023 r.
6. Warunki gwarancji- warunek formalny dopuszczający

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

7. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego . Oferent, który prześle „zgłoszenie wizji lokalnej” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej – papierowej (np. podczas wizji lokalnej) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Jarosław Buczek – tel. 785 780 187; mail: jaroslaw.buczek@grupaazoty.com.
oraz Stanisław Bednarczyk – tel. 785 780 171; mail: stanislaw.bednarczyk@grupaazoty.com.

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: wtorek i czwartek o godzinie 11:00 (po wcześniejszym telefonicznym/e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w pobliżu strefy EX. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.
III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 9 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu - udział finansowy głównego Wykonawcy powinien przekraczać 50%.
Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie
Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont rurociągu powietrza pomiarowego DN50 na estakadzie ciąg IV 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

zgodne z SIWZ 28/P/2023

Questions to the inquiry "Przetarg 28-P-2023 „Remont rurociągu powietrza pomiarowego DN50 na estakadzie ciąg IV"

Item Question title Date of question Status
1. Wysokość zabezpieczenia. 2023-02-22 09:10

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...