Enquiry creation date: 2023-02-20

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z320/194985/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

uwaga: termin przeprowadzenia wizji lokalnej został przesunięty do dnia 07.02.2023
Ocenę zgodności urządzenia ciśnieniowego należy przeprowadzić przy udziale Jednostki Notyfikowanej UDT.
Oferent powinien być Wytwórcą w świetle przepisów o ocenie zgodności i faktycznym wykonawcą. Podwykonawstwo w przedmiocie scalania i spawania wymiennika, spawania i rozwalcowania rur w ścianach sitowych jest wykluczone. Realizacja tych czynności powinna odbywać się w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu wskazanym w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli realizacji i jakości. Zastrzega się też możliwość wskazania dodatkowych odbiorów do wykonania przez UDT u ewentualnych podwykonawców na koszt Wykonawcy.
Wymagane jest automatyczne spawanie orbitalne rur w ścianie sitowej. Należy udokumentować posiadanie doświadczenia w tym względzie (dołączyć do oferty uznane przez UDT technologie Spawania WPQR Wytwórcy i opis przygotowania połączenia pod kątem późniejszego rozwalcowania).”
uwaga: zmiana załącznika nr 12 do SIWZ "Wzór Umowy"

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 13/P/2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego: Remont węzła gazów nitrozowych                
na inst. KDC
Zakres prac dotyczy wykonania Ekonomizera  poz.schem. E7 . Demontaż starego aparatu                 
zamontowanie nowego wraz z podłączeniem do rurociągów technologicznych

      Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

• Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i/lub załączonej dokumentacji technicznej – załącznik nr 13 do SIWZ – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

1. Termin: od dnia 15.03.2023 do dnia 15.05.2024 r- termin wykonania i dostawy aparatu na instalację KDC. Dokładny termin demontażu starego aparatu, montażu nowego wraz z przekazaniem do stałej eksploatacji zostanie podany w III kwartale 2023 roku po ustaleniu harmonogramu postoju instalacji KDC (szacunkowo od 31.05.2024 do 15.06.2024 r.)
Zakres prac Ekonomizer poz. schem.E7:
• Wykonanie nowego Ekonomizera poz. schem. E7 na podstawie dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez UDT nr. dok(NID) 2477-00E7-V60-001-01 .Rew01., zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z przekazaniem aparatu pod UDT (paszport aparatu, protokoły badań, prób ciśnieniowych, atesty materiałowe i inne po 2 egz.) i odbiór końcowy.
• Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu planowanej realizacji prac
• Demontaż starego aparatu i montaż nowego wraz z podłączeniem do istniejących  rurociągów technologicznych. Zdemontowany stary aparat  należy przetransportować na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Grupy Azoty S.A.
• Montaż na instalacji odtwarzanego aparatu z wyposażeniem i osprzętem 
• Prace uzupełniające np. oznakowanie aparatu
• Zaprojektowanie i wykonanie podestów obsługowych włazów rewizyjnych aparatu stal węglowa zabezpieczenie antykorozyjne klasa C5
• Sprzęt, rusztowania po stronie wykonawcy
• Demontaż i montaż izolacji ciepłochronnej blacha AL. wraz z utylizacją starej,
• Prace porządkowe w obrębie realizacji zadania
         

2. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru Prac montażowych.
• Wytwórca wykona nowy aparat zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE w oparciu o warunki techniczne WUDT-UC-2003 lub PN-EN 13445 zgodnie z założeniami do projektu kwalifikowaną technologię spawania/plan spawania aktualne uprawnienia personelu wykonującego połączenia nierozłączne oraz personelu  NDT.
Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


3. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
4. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia: 15.03.2023 do dnia 15.06.2024 r

5. Warunki gwarancji
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.

Oferent udzieli gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia. 
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości wykonanych Prac na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Remont węzła gazów nitrozowych na instalacji KDC – Ekonomizer poz. E7 w Jednostce Biznesowej Nawozy ” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodne z SIWZ 13/P/2023

Questions to the inquiry " „Remont węzła gazów nitrozowych na instalacji KDC – Ekonomizer poz. E7 w Jednostce Biznesowej Nawozy ”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...