Enquiry creation date: 2023-03-16

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Barbara ...

Enquiry No. Z5/504916/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmianie ulega zapis:

Składanie ofert:
Ofertę w terminie do dnia 20.03.2023 r. do godz. 15.00 należy:
- przesłać w formie skanu na adres e-mail: barbara.kowalska@grupaazoty.com;
- lub złożyć na Platformie Zakupowej LOGINTRADE;
- lub w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:
„Akcja ofertowa – wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową – nie otwierać”: przesłać pocztą na adres:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
skr. poczt. 163
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Enquiry contents:

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęto akcję ofertową(konkurs ofert)
na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową i zaprasza
do składania ofert.

Przedmiot postępowania:

Lokal użytkowy w budynku nr 102 o powierzchni użytkowej 24 m2, położony w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A.

Opis obiektu:

Lokal użytkowy w budynku nr 102 stanowi część murowanej wiaty przystankowej pomiędzy parkingiem dla samochodów ciężarowych a pawilonem handlowym, w którym znajduje się apteka, lokal gastronomiczny oraz sklep z częściami samochodowymi. Lokal składa się z części handlowo-usługowej oraz części sanitarnej (wc, umywalka). Pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym, po generalnym remoncie w 2014 roku, ze zmodernizowanymi instalacjami, nie wymagają poniesienia nakładów koniecznych. Lokal posiada dostęp
do wody pitnej, zmodernizowaną kanalizację oraz instalację elektryczną. Ogrzewanie elektryczne – klimatyzacja z funkcja grzewczą. Ściany wewnętrzne ceglane, przeróbki karton-gipsowe. Sufity w systemie podwieszanym. Posadzki kryte płytkami ceramicznymi. Pozostałe remonty według uznania. Lokal do wynajmu bez wyposażenia.Podstawowe warunki najmu lokalu:

1. Rodzaj prowadzonej działalności: handlowo-usługowa.

2. Poza opłatą za najem lokalu, Najemca będzie uiszczał opłaty związane z utrzymaniem lokalu i zużyciem mediów w oparciu o zawarte odrębne umowy z dostawcami mediów, tj.: energia elektryczna, woda sanitarna i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów.

3. Umowa najmu zawierana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony. W przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji zabezpieczającej czynsz w wysokości dwukrotnego czynszu najmu brutto.

5. Czynsz płatny jest w okresach miesięcznych z góry lub z dołu w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury.

6. Corocznie stawka czynszu waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.

7. Wszystkie prace adaptacyjne lokalu będą wykonane na koszt własny Najemcy i we własnym zakresie po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela. Prace te będą wykonywane zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami, a Najemca na swój koszt uzyska wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do ich przeprowadzenia, jeżeli takie będą konieczne.

Wymogi dotyczące zawartości oferty :

1. Oferowana wysokość stawki czynszu netto za 1m2 oraz całkowitej powierzchni użytkowej lokalu.

2. Imię i nazwisko oraz adres oferenta, nazwa firmy oraz siedziba, e-mail, nr kontaktowy.

3. Data sporządzenia oferty.

4. Przedstawienie koncepcji działalności handlowo-usługowej.

5. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek ZUS i z Urzędu Skarbowego.

6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami akcji ofertowej i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji ofertowej, przy zachowaniu zasady jawności postępowania ofertowego i wyniku akcji ofertowej.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawowe warunki najmu.

Dodatkowe dokumenty wymagane od składającego ofertę:

1. Oryginał lub kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej;

2. Polisa OC oferenta.

Dodatkowe informacje:

1. Lokal można obejrzeć w dniu 09.03.2023 r. o godz. 10:00.

2. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej wizji lokalnej przedmiotowego lokalu, należy uprzednio uzgodnić termin wizji.

3. Sprawę prowadzą i dodatkowych informacji udzielają w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00:

- Pan Robert Młodziński, tel. 77 481 3056, 785 225 027, e-mail: robert.mlodzinski@grupaazoty.com

- Piotr Stolarek, tel. 77 481 2800, 723 187 150, email:piotr.stolarek@grupaazoty.com

- Pani Barbara Kowalska, tel. 77 481 3118, e-mail:barbara.kowalska@grupaazoty.com

Składanie ofert:

Ofertę w terminie do dnia 16.03.2023 r. do godz. 15.00 należy:

- przesłać w formie skanu na adres e-mail:barbara.kowalska@grupaazoty.com;

- lub złożyć na Platformie Zakupowej LOGINTRADE;

- lub w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem:

„Akcja ofertowa – wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową– nie otwierać”: przesłać pocztą na adres:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

skr. poczt. 163

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte
w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wynajem lokalu użytkowego nr 102 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną 1 ST 1 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  5. Terms of payment: 30 days
  6. Place of delivery: place of the orderer
  7. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wynajem lokalu użytkowego nr 102 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...