Enquiry creation date: 2023-03-17

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Enquiry No. Z41/362862/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uzupełniono treść zapytania w pkt III o ppkt 7.
Dołączono załącznik "Oświadczenie Oferenta".

Enquiry contents:

Szanowni Państwo.


Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o. o. Oddział w Policach informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na wykonanie usługi polegającej na legalizacji wagi kolejowej automatycznej (w ruchu) Schenck.

I. Przedmiot zamówienia:

Legalizacja wagi kolejowej automatycznej (w ruchu) Schenck w miejscu zabudowy na terenie G.A. Zakłady Chemiczne Police S.A. na bocznicy Police-Chemia (adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police).

II. Termin realizacji usługi:

Usługa musi być wykonana najpóźniej do 25 kwietnia 2023 r.

III. Przedłożona oferta powinna zawierać:

1. Cenę netto legalizacji wagi kolejowej automatycznej - oferta podpisana przez osobę uprawnioną.

2. Uprawnienia do legalizacji wagi kolejowej automatycznej z wymianą czujników (jak w punkcie I)

3. Aktualny Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / Rejestru Handlowego w przypadku spółek prawa handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych; lub innego rodzaju rejestru dla podmiotów zagranicznych.

5. Proponowaną formę płatności (przelew z terminem, minimum 30 dni od dnia otrzymania faktury).

6. Termin związania ofertą (minimum 60 dni).

7. Do oferty należy dołączyć podpisane przez osobę uprawnioną "Oświadczenie Oferenta".

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

IV. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za Pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade.

W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Oferent wypełni formularze na Platformie Zakupowej z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Po otwarciu ofert zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej .

O terminie przeprowadzenia aukcji oferenci zostaną powiadomieni e-mailem.

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:

Krzysztof Łempicki, nr tel. 881968816, adres e-mail: Krzysztof.Lempicki@grupaazoty.com

Osoba do kontaktu w sprawach formalnych:

Izabela Jurczyk, nr tel. 726150074, adres e-mail:Izabela.Jurczyk@grupaazoty.com

Informacje i zapytania w sprawach technicznych związanych z platformą zakupową należy kierować do działu Helpdesk platformy: kontakt telefoniczny pod nr 71 7873534, 717873727.


Zapraszamy do składania ofert.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Legalizacja wagi kolejowej automatycznej firmy Schenck 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. Terms of payment: 30 days
  7. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Legalizacja wagi kolejowej automatycznej firmy Schenck "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...