Enquiry creation date: 2023-03-17

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z10/453900

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Kędzierzyn–Koźle, dn. 17.03.2023r.

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że rozpoczęto akcję ofertową na wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz na ul.Wyspańskiego 44 w Kędzierzynie-Koźlu (nieruchomość należąca do Grupy Azoty ZAK S.A.) i zaprasza do składania ofert.

I. Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych – wentylacyjnych (wentylacja mechaniczna i grawitacyjna) w budynkach na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz przewodów kominowych – dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym na ul.Wyspańskiego 44 w Kędzierzynie-Koźlu (nieruchomość należąca do Grupy Azoty ZAK S.A.) w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy Prawo Budowlane oraz przepisy szczegółowe i przedmiotowe normy techniczne.

Przeglądy będą wykonane w 53 budynkach.

Szczegółowy wykaz budynków będzie udostępniony Oferentom po podpisaniu Oświadczenia o poufności, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Podpisane oświadczenie należy przesłać na adres email: jolanta.lotarewicz@grupaazoty.com

II. Termin realizacji zamówienia:

Preferowany termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2023r. po podpisaniu umowy/zlecenia.

III. Istotne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnątrzzakładowych Zamawiającego w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego), które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych. Za nieprzestrzeganie ww. uregulowań zastosowanie będą miały kary naliczone na podstawie Taryfikatora kar, stanowiącego załącznik nr 5.

2. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć swoich pracowników w sprzęt ochrony osobistej zgodnie z przepisami bhp obowiązującymi w Grupie Azoty ZAK S.A. (kaski ochronne oznaczone nazwą firmy, maski przeciwgazowe, kamizelki odblaskowe/ ostrzegawcze lub odzież ochronna/ robocza oznaczone nazwą firmy, okulary ochronne).

3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Zlecenia oraz podstawą wystawienia faktury będzie protokół z odbioru końcowego, sporządzany na druku obowiązującym u Zamawiającego
i potwierdzony przez upoważnione osoby, do którego załącznikami będę protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych.

4. Datą odbioru przedmiotu Zlecenia, zgodnie z terminami określonymi w niniejszym zleceniu, jest data podpisania przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Zlecenia bez uwag.

5. Strony przystąpią do odbioru końcowego przedmiotu Zlecenia nie później niż 5 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego, zgłoszonego przez Wykonawcę.

IV. Istotne warunki Umowy/Zlecenia:

1. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zakupu Grupy Azoty ZAK S.A. http://zak.grupaazoty.com/owz

2. W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca spowoduje powstanie szkód w mieniu Zamawiającego (zlokalizowanym w miejscu świadczenia usługi lub w jego sąsiedztwie), zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia szkód na własny koszt i zwrócenie kosztów powstałych z tego tytułu Zamawiającemu wg przedstawionej kalkulacji wynikowej opracowanej przez Grupę Azoty ZAK S.A.

V. Spółka Grupa Azoty ZAK S.A.:

- udzieli wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie ze swoją wiedzą w tym zakresie, w celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z powierzonego zadania;

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI. Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:0014:00:

Pani Urszula Koclęga– tel.77/ 481 2011, e-mail: urszula.koclega@grupaazoty.com

W sprawach formalnych:

Pani Jolanta Łotarewicz– tel. 77 4812668, e-mail: jolanta.lotarewicz@grupaazoty.com

VII. Wykluczenie z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji elektronicznej prowadzonej przez spółkę Grupy Kapitałowej Grupa Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/ nie wykonali umowy;

2. oferentów, w stosunku, do których (i) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (ii) wobec których ogłoszono upadłość oraz (iii) oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Spółek Grupy Azoty;

3. oferentów, którzy działaniem umyślnym, zaniechaniem lub rażącym niedbalstwem wyrządzili Spółce szkodę;

4. oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;

5. oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek wchodzących w skład Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

6. oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

7. oferentów, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

VIII. Warunki uczestnictwa w akcji ofertowej:

W akcji ofertowej mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:

1. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

2. Spełniają pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym;

3. Zapoznały się z klauzulą informacyjną uczestników postępowania przetargowego zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dostępną na stronie Zamawiającego pod adresem https://zak.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych „Klauzula informacyjna dla oferentów”

4. Zapoznały się i potwierdzają treść Oświadczenia o przepisach sankcyjnych, dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/public/grupaazoty/przepisy_sankcyjne.pdf

5. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

6. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

7. Nie zalegają w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków wobec Urzędu Skarbowego;

8. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ restrukturyzacji oraz nie została ogłoszona upadłość;

9. Nie są w likwidacji ani nie istnieją przesłanki do jej otwarcia;

10. Wykazali, że po 1 stycznia 2020 roku wykonywali usługi odpowiadające swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

IX. Zawartość oferty:

Ofertę spełniającą wymagania określone w ogłoszeniu należy sporządzić według wzoru oferty załączonego do zapytania- załącznik nr 4

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Zestawienie wymaganych załączników:

1. wykaz usług wykonywanych po 1 stycznia 2020 roku prac odpowiadających swoim zakresem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, sporządzony według załącznika nr 2.

2. oświadczenie oferenta według załącznika nr 3 do SIWZ.

3. Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (oferencie) wpisanym do CEIDG (ważność dokumentu przyjmuje się w okresie dwóch tygodni od daty wydruk), lub oryginał lub kopię aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (ważność odpisu przyjmuje się w okresie sześciu miesięcy od daty sporządzenia) pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub kopia potwierdzona jw.;

4. Kopię dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jw.;

X. Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty https://platformazakupowa.grupaazoty.com w terminie do dnia: 24.03.2023r. do godz. 14:00.

XI. Kryteria oceny ofert:

-Cena za budynek (1 sztuka) – waga 100%;

Ostateczna cena zostanie ustalona w wyniku negocjacji w trybie aukcji elektronicznej.

Negocjacje cenowe zostaną przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej. Oferent jest związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego oferenta. W przypadku braku złożenia oferty w trakcie aukcji oferent pozostaje związany ofertą pierwotną. Po zakończeniu aukcji oferent jest zobowiązany do potwierdzenia pisemnie cen za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ostateczna nie może być wyższa niż cena zaoferowana podczas aukcji elektronicznej.

Oferta będzie podlegać ocenie w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po przekazaniu Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Grupa Azoty ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 30 A, oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), zebrane w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jako ich Administrator.

W Klauzuli Informacyjnej dla Oferentów, dostępnej pod adresem https://zak.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty ZAK S.A. a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz na ul.Wyspańskiego 44 w Kędzierzynie-Koźlu (nieruchomość należąca do Grupy Azoty ZAK S.A.) 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz na ul.Wyspańskiego 44 w Kędzierzynie-Koźlu (nieruchomość należąca do Grupy Azoty ZAK S.A.)"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...