Enquiry creation date: 2023-03-20

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z177/290569/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uzupełniono specyfikację o materiał : poz. 1.-7. Gatunek materiału: P 265 GH, poz. 8.- gatunek 1.4541
Dodano załącznik ze specyfikacją techniczną.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę kolan - 54 szt., zgodnie z załączonym Zestawieniem asortymentu, w którym określono specyfikację techniczną oraz potrzeby ilościowe.Zamawiający:

- dopuszcza składanie ofert częściowych,
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia na wybrane pozycje oferty oraz udzielenia zamówienia więcej niż jednemu dostawcy


Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Krystyna Król tel. 077 481 38 00 oraz Pani Roksana Ochał – kontakt: tel. 077 481 33 59

Składanie ofert: 

Ofertę cenową wg. Załącznika - Zestawienie asortymentu, należy załączyć w formie edytowalnego pliku Excel. W formularzu Login Trade należy wpisać wartość całkowitą oferty.


Zawartość oferty :

• cena jednostkowa netto (powinna zawierać koszt transportu )

• warunki gwarancji

• specyfikacja techniczna

• termin realizacji zamówienia


Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem formalnym i  technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

W przypadku, gdy aukcja nie przyniesie pożądanych efektów, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia z oferentami dalszych negocjacji bezpośrednich lub pisemnych.
W trakcie negocjacji oferenci traktowani są jednakowo i w sposób niedyskryminujący.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty ostatecznej podpisanej przez osobę upoważnioną.

Termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu i warunki handlowe, możliwość udzielenia zamówienia na wybrane pozycje oferty, udzielenia zamówienia więcej niż jednemu dostawcy, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Kolana typ 3D wg EN 10253-1 90stopni DN15 (21,3x2,9) 10 ST - Read
2. Kolana typ 3D wg EN 10253-1 90stopni DN20 (26,9x2,9) 10 ST - Read
3. Kolana typ 3D wg EN 10253-1 90stopni DN25 (33,7x3,6) 10 ST - Read
4. Kolana typ 3D wg EN 10253-1 90stopni DN50 (60,3x4,0) 10 ST - Read
5. Kolana typ 3D wg EN 10253-1 90stopni DN80 (88,9x3,6) 6 ST - Read
6. Kolana typ 3D wg EN 10253-1 90stopni DN100 (114,3x3,6) 4 ST - Read
7. Kolana typ 3D wg EN 10253-1 90stopni DN150 (168,3x4,0) 2 ST - Read
8. Kolana 219,1x12 2 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Warunki dostawy: DDP - magazyn Grupa Azoty Kędzierzyn
 2. spełnienie parametrów zgodnie z treścią zapytania
 3. I have read and confirm that I have read the information clause
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. Armatura fabrycznie nowa - nie dopuszczamy armatury po regeneracji
 6. Termin płatności: 30 dni
 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem:https://zak.grupaazoty.com/owz
 8. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 9. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 10. Terms of payment: 30 days
 11. Place of delivery: place of the orderer
 12. Transport cost: attributable to the supplier
 13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Ewentualne pytania do Zapytania ofertowego prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Login Trade.  

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa kolan - 54 szt."

Item Question title Date of question Status
1. Materiał dla pozycji od 1 do 7 i 8. 2023-03-15 14:45

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...