Enquiry creation date: 2023-03-30

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Purchaser:

Katarzyna ...

Enquiry No. Z211/279910/aktualizacja5

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

I. Zamawiający publikuje treść pytań i odpowiedzi do SIWZ 54/P/2023 - 22.03.2023 r.
Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 14.04.2023 r. godz. 10:00

II.UWAGA!!! ZMIANA ZAŁACZNIKA NR 19 DO SIWZ
Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 19 do SIWZ 54/P/2023 – „Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek”. Aktualnie obowiązujący wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad - Załącznik nr 19 do SIWZ 54/P/2023 został opublikowany na platformie zakupowej w dniu 24.03.2023 r.

III. Zamawiający publikuje treść pytań i odpowiedzi do SIWZ 54/P/2023 - 27.03.2023 r.

IV. Zamawiający publikuje treść pytań i odpowiedzi do SIWZ 54/P/2023 - 29.03.2023 r.

V. Zamawiający publikuje treść pytań i odpowiedzi do SIWZ 54/P/2023 - 30.03.2023 r.

Enquiry contents:

UWAGA - INFORMACJA TECHNICZNA DLA OFERENTÓW !!! 
Aby złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób elektroniczny na Plarformie Zakupowej należy w pozycji "cena" interaktywnego formularza wpisać wartość 0. Pozostawienie tej pozycji bez uzupełnienia uniemożliwi poprawne złożenie wniosku na Platformie Zakupowej.

Miejsce złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wniosek cyfrowy – wypełnione interaktywne formularze do niniejszego postępowania dostępne na Platformie Zakupowej https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ wraz ze wszystkimi wymaganymi w SIWZ dokumentami (załącznikami do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w formacie PDF.

Treść zapytania zgodna z SIWZ 54/P/2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wdrożenie Systemu SAP S/4HANA w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z wykorzystaniem SAP Model Company dla branży chemicznej i Best Practices”
Przedmiotem zamówienia, objęte zostaną Spółki Grupy Azoty:
• Grupa Azoty Spółka Akcyjna - dalej zwana „GA ZAT”,
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna - dalej zwana „GA ZAK”,
• Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna - dalej zwana „GA ZCH”,
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" Spółka Akcyjna - dalej zwana „GA ZAP”,
GA ZAT, GA ZAK, GA ZCH i GA ZAP łącznie zwane są Spółkami, a każda z osobna Spółką.
2. Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach 6 Faz oraz Opieki Powdrożeniowej, których szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wszystkie Produkty Cząstkowe wymienione w Załączniku nr 4 do SIWZ, wykonane i dostarczone w ramach Faz od 1 do 6 wraz z usługą Opieki Powdrożeniowej muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
Dokumenty zawierające opisy procesów, strategię i koncepcje migracji oraz koncepcję integracji, wymienione w Załącznikach nr 13, 14, 15, zostaną przekazane Oferentom spełniającym warunki udziału w prowadzonym postępowaniu i zakwalifikowanym do następnego (drugiego) etapu postępowania. Wersja elektroniczna tej dokumentacji zostanie udostępniona Oferentom po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności – według wzoru stanowiącego Załącznik 10 do SIWZ, podpisanego elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wdrożenie Systemu SAP S/4HANA w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z wykorzystaniem SAP Model Company dla branży chemicznej i Best Practices 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Kluczowy personel Oferenta - 15%
  2. References - 15%
  3. Price - 70%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 54/P/2023

Questions to the inquiry "Przetarg 54/P/2023 Wdrożenie Systemu SAP S/4HANA w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z wykorzystaniem SAP Model Company dla branży chemicznej i Best Practices"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.