Enquiry creation date: 2023-05-17

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z215/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 73/P/2023

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Modernizacja układu zasilania i sterowania ciągu młyna Bradleya ”

2. Zakres przedmiotu zamówienia:


2.1. Dla Informacji:
      2.1.1 Wymagana wizja lokalna na obiekcie. Ustalenia związane z wykonaniem prac należy dokonać z Kierownikiem Instalacji Nawozów oraz służbami utrzymania ruchu.
      2.1.3 Do wykonania zadania należy przyjąć:
- weryfikację obecnego układu zasilania i sterowania ciągu młyna Bradleya;
- modernizowany osprzęt musi być dostarczony nowy;
- obecny układ zasilania i sterowania jest dedykowany, dlatego przetwornice częstotliwości jak i pozostały osprzęt elektroinstalacyjny jest w zabudowie szafowej. Aby nie naruszyć struktury zabudowy oraz funkcjonalności układu należy zastosować przetwornice częstotliwości tego samego producenta co istniejące jak i pozostały osprzęt.
- dokładne odczytanie danych z tabliczek znamionowych modernizowanego osprzętu.
- przetwornice dla napędu młyna Bradley oraz wentylatora należy przyjąć: Pcont.max =200kW; Uin=380-415V; Icont.max=445A. Natomiast dla separatora Pcont.max =37kW; Uin=400V; Icont.max=72A;
- przetwornice w zakresie wymagań powinny spełniać normy: LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; EN61800-5:2007; EN61800-3:2004+A1:2012; EN618000-3-12; IEC/EN61000-3-12:2007;
- przetwornice w zakresie bezpieczeństwa powinny spełniać normy: IEC61508:2010-SIL; ISO13849-1:2006-Ple; IEC62061:2005-SILCL3; IEC61800-5-2:2007-SIL3;
- przetwornice częstotliwości powinny posiadać: podłączenie pod oprogramowanie inżynierskie, panel obsługi w języku polskim (wyniesienie na elewację drzwi), wbudowany zegar czasu rzeczywistego, mostek sześcio pulsowy w technologii AFE, możliwość tworzenia spersonalizowanych komunikatów ostrzegania i bledów, podwójnie lakierowane karty elektroniki, możliwość pracy napędu z pełna wydajnością prądową do 40oC a maksymalnie 50oC z obniżeniem wydatku prądowego, wbudowane STO(SafeTorqueOff), funkcję sterowania DTC (bezpośrednie sterowanie momentem)
- dostarczenie osprzętu rezerwowego do przetwornicy 200kW: zestaw wentylatorów (jeden komplet), karta sterująca(1szt), mostek prostowniczy(1 szt.), tranzystor IGBT(1szt), przekładnik prądowy(jeden komplet);
- dostarczenie osprzętu rezerwowego do przetwornicy 37kW: zestaw wentylatorów (jeden komplet), karta sterująca(1szt), mostek prostowniczy(1 szt.), tranzystor IGBT(1szt), przekładnik prądowy(jeden komplet); zestaw naprawczy (jeden komplet);
- wymianie dla wszystkich napędów podlega również stycznik główny, rozłącznik główny, przekaźniki funkcyjne małej mocy, wentylatory drzwiowe oraz dachowe szaf;
- zgranie obecnych danych z przetwornic częstotliwości i zaprogramowanie tymi samymi parametrami;
- w złożonej ofercie wykonawca zapewnia przegląd i konserwację zainstalowanych falowników przez serwis, którego dane należy podać w ofercie, w okresie 5 lat (co roczny) od czasu wykonania zadania. Termin będzie ustalany każdorazowo przed postojem remontowym w danym roku.
- w złożonej ofercie wykonawca poda swoje dane jak: numer(y) telefonu(ów) i adres email, na które można składać prace gwarancyjne oraz konserwacyjne.
- prace przy realizacji zadania mogą być wykonywane na jednej ze "zmian roboczych" tj. I, II, III. Ze względu na pracę instalacji wykonywanie zadania może być jednostkowe i wykonywane tylko dla jednego napędu w określonym czasie. Wykonawca zadania będzie wówczas informowany odpowiednio wcześniej o możliwości pracy przy danym napędzie.
- zabezpieczenie układu oraz dopuszczenie do prac od strony elektrycznej musi wykonać firma pełniąca obecnie obsługę eksploatacyjną w Grupie Azoty S.A. 
- wykonawca zadania przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac; 
     
 2.2 Prace przygotowawcze i zakończeniowe:
      2.2.1 Wykonanie projektu, który będzie zawierał schematy techniczne oraz elektryczne z opisami technicznymi oraz dobory nastaw wyłączników.
     2.2.2 Projekt należy dostarczyć Zamawiającemu do zaakceptowania min. 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac. W przypadku niejasności w przedstawionej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnień, uzupełnień i naniesienia poprawek.
     2.2.3 Po zakończeniu całego zadania, Wykonawca dostarczy projekt powykonawczy
w wersji papierowej w ilości 3 kpl. oraz elektronicznej (Pdf.) w ilości 3 szt.
     2.2.4 Wykonawca zadania dostarczy wszystkie niezbędne protokoły z pomiarów elektrycznych, oświadczenie o zgodności zaprogramowanych parametrów z pierwotnymi, certyfikaty, instrukcję obsługi urządzeń oraz dokumentację DTR w j. polskim i itp.

2.3 Wykonanie zadania:
     2.3.1 Prace należy wykonać zgodnie z projektem, harmonogramem prac oraz ustaleniami na wizji lokalnej o której mowa w dalszej części SIWZ-u.
    2.3.2 Demontaże zbędnego osprzętu oraz przystosowanie obecnej infrastruktury do wykonywanego zadania.
    2.3.3 Wykonane zadania z w/w punktu nie mogą wpłynąć na uszkodzenie funkcjonowania pozostałej aparatury czy instalacji.
    2.3.4 Wynikłe uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawia w swoim zakresie.
    2.3.5 Zgranie obecnych parametrów falowników oraz zaprogramowanie nowych przetwornic.
    2.3.6 Montaż/demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego w polach zasilaczy.
    2.3.7 Wymiana sygnałów ma pozostać taka sama.
    2.3.8 Próby funkcjonalne dla wykonywanego zadania.
    2.3.9 Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w rozruchu technologicznym instalacji.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.
Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej. Na wszystkie wykonane prace remontowe należy sporządzić dokumentację remontową powykonawczą zawierającą wyniki i raporty z badań. Koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej. Ostateczny termin przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z protokołem odbioru końcowego prac remontowych nastąpi z dniem zakończenia prac. Wykonane zadania z w/w punktu nie mogą wpłynąć na funkcjonowania pozostałej aparatury czy instalacji.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

Po stronie Wykonawcy:
- materiały wyspecyfikowane w projekcie oraz dodatkowe niezbędne do wykonania zadania.
- dźwigi, zwyżki, rusztowania, agregaty oraz inne narzędzia czy osprzęt potrzebny do przeprowadzenia prac remontowych.
- demontaż, utylizacja zdemontowanego czy uszkodzonego materiału i osprzętu z aktualnymi badaniami technicznymi. Zamawiający zgłasza możliwość wyboru ze zdemontowanego osprzętu części dobrego materiału i pozostawienie sobie jako rezerwy.
- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem/podwykonawcą posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie oraz okazywać taki dokument na każde żądanie Zamawiającego.
- Naprawa wszelkich uszkodzeń i zniszczeń podczas wykonywanego zadania.
- wszystkie kolizje z innymi układami instalacji są do rozwiązania po stronie wykonawcy;
- dostarczenie wszystkich mediów na plac robót jest po stronie wykonawcy;
- Zapewnienie pomieszczenia socjalnego (szatnia, jadalnia, itp.) pracownikom.
- Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania okresowe oraz szkolenia obowiązujące w Grupa Azoty S.A. Koszty szkoleń pokrywa wykonawca zadania.
- Koszt wyrobienia przepustek umożliwiających wejście/wjazd na teren G.A. S.A. 
- Zamawiający wymaga aby prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem przełożonego pracowników .
- Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie przybliżonym do zakresu przedmiotu zamówienia. Każdy z pracowników powinien posiadać aktualne uprawnienia adekwatne do wykonywanego zawodu - uprawnienia SEP gr. "E" i "D".
- Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy z nazwą firmy (lub logo) w której pracują umieszczoną w widocznym miejscu.
- Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej zgodnie z przepisami obowiązującymi w G.A S.A.
- Ze względu na zakres i ilość pracowników biorących udział w postoju remontowym 2023 r., wykonawca powinien posiadać kontenery socjalne i przenośne toalety dla swoich pracowników w ilości odpowiedniej dla liczby pracowników zaangażowanych w prace. Użytkownik zapewnia miejsce w bliskiej odległości prowadzonych prac remontowych oraz możliwość podłączenia się do instalacji elektrycznej. Wykonanie układu zasilania kontenerów w zakresie wykonawcy zadania. Szczegóły do omówienia podczas wizji lokalnej.
- Dwa tygodnie przed rozpoczęciem zadania, wykonawca prześle wypełnioną tabelę „Wykaz pracowników biorących udział w remoncie układu zasilania rozdzielni 0,4kV KDC” z przypisanymi brygadami remontowymi do poszczególnych etapów prac.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości prac oraz osprzętu. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. Zamawiający zastrzega sobie prawo o dopytanie o ceny jednostkowe danego osprzętu.
4. Harmonogram zadania:
Na tym etapie nie jest wymagany harmonogram.
Cztery tygodnie przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych, Wykonawca zadania przedstawi i skonsultuje projekt wykonawczy ze zleceniodawcą zadania.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Prace modernizacyjne w podrozdzielni szafowej należy wykonać do 15.12.2023r.
Termin wykonania zamówienia (całości prac) do: 28.12.2023r. – do tego terminu należy wykonać wszystkie prace nie związane bezpośrednio z modernizacją np. porządki, przekazanie protokołów i dokumentacji technicznej oraz protokołów odbiorowych.
Ze względu na pracę instalacji, dokładny okres i zakres prac będzie ustalany każdorazowo przed postojem technologicznym, który trwa ok. 14godz. 
Prace związane z przygotowaniem oraz prefabrykacją materiałową należy zgłaszać systematycznie co dwa tygodnie od podpisania umowy.
W związku z procesem technologicznym instalacji, sytuacją COVID-19 oraz przyczynami zewnętrznymi zamawiający zastrzega sobie, możliwość zmiany terminu rozpoczęcia prac na obiekcie.

6. Warunki gwarancji

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie niezwłocznie (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

7. Wizja lokalna
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Oferent, który prześle „zgłoszenie wizji lokalnej” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej – papierowej (np. podczas wizji lokalnej) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Janusz Kosoń – tel. 785 780 631; mail: janusz.koson@grupaazoty.com
oraz
Zbigniew Iwan – tel. 785 780 603; mail:  zbigniew.iwan@grupaazoty.com

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 12:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.

Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi ok. 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.
III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Udział Podwykonawców w realizacji zadania nie może przekraczać 50% wartości całego zadania.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza ubieganie się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w PLN.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Przedstawiona w ofercie całkowita cena netto usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do Oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.


Wadium
Wymagane jest wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja układu zasilania i sterowania ciągu młyna Bradleya 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Warranty - 10%
  3. References - 20%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 73/P/2023

Questions to the inquiry "Przetarg 73/P/2023 Modernizacja układu zasilania i sterowania ciągu młyna Bradleya "

Item Question title Date of question Status
1. Części zamienne do przetwornicy 37kW 2023-05-30 09:56

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...