Enquiry creation date: 2023-07-25

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Purchaser:

Magdalena ...

Enquiry No. Z58/346958

Enquiry title

Enquiry contents:

Zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy Ramowej

na realizację zadania pn.:

„Zakup usług przewozowych polipropylenu”

Nr Postępowania: Z45/346958

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Zamawiający”)

zaprasza do złożenia oferty zawarcia Umowy Ramowej dotyczącej realizacji zadania pn.:„Zakup usług przewozowych polipropylenu”


                                                                                       

                                                                                         Invitation to submit a Bid to conclude a Framework Agreement

for the implementation of the task entitled:

"Purchase of polypropylene transport services"

Procedure No.: Z45/346958

Grupa Azoty Polyolefins S.A. with its registered office in Police, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Szczecin-Centrum in Szczecin, 13th Economic Division of the National Court Register under National Court Register (KRS) 0000577195, with a tax identification number NIP: 8513187611, with a share capital of PLN 922,968,300, paid in full ("Contracting Authority")

invites to submit a Bid to conclude a Framework Agreement for the implementation of the task entitled: "Purchase of polypropylene transport services"

Question 1:


Questions to the inquiry "Zakupu usług przewozowych polipropylenu - Zasady zawarcia Umowy Ramowej / Purchase of polypropylene transport services - Rules to conclude the Framework Agreement "

Item Question title Date of question Status

Additional questions regarding the offerAttachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.