Enquiry creation date: 2023-09-15

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z222/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść pytania zgodna z SIWZ 110/P/2023

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wyposażenie istniejącego rurociągu DN300 w trójnik z układem 2 szt. zasuw nożowych DN250 oraz w odcinek rurociągu DN250 długości około 100mb posadowiony na podporach na grobli osadnika wstępnego południowego, poniżej mechanizmu zgarniacza. Następnie na wysokości krzyżaka należy wykonać połączenie z istniejącym rurociągiem DN180 i dokonać jego rekonstrukcji na długości około 400mb. biegnącym na grobli pomiędzy osadnikami końcowymi w kierunku wylotu z oczyszczalni COŚ. Następnie konieczne jest wykonanie połączenia odcinka nowego rurociągu na wysokości pompowni P1 z istniejącym na estakadzie hydroodpopielania rurociągiem osadów różnych biegnącym w kierunku zbiornika wyrównawczego na BOŚ. Na wysokości pierwszej i ostatniej przegrody osadników końcowych należy wykonać spusty z rurociągów wyposażone w zasuwy nożowe. Na wysokości P1 należy wykonać trójnik z odejściem do komory ssawnej P1 DN 180 wyposażone w zasuwę nożową. Ponadto należy odciąć połączenie w kierunku zbiornika wyrównawczego BOŚ i wylotu COŚ poprzez zabudowanie zasuw nożowych DN 200 na istniejącym rurociągu. Należy zapewnić grawitacyjny spust cieczy z rurociągu na okoliczność jego opróżnienia oraz podesty obsługowe w miejscach odgałęzień i planowanych obsług eksploatacyjnych.

Zadanie jest realizowane za wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie składania oferty nie można było przewidzieć rozmiaru lub całkowitych kosztów prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości prac. W takim przypadku wynagrodzenie Oferenta ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych prac, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

2.1 Zakres główny zadania:
1) Rozbudowa istniejącej sieci rurociągów przesyłowych ścieków i szlamów, wraz z rekonstrukcją i istniejącej infrastruktury oraz doposażeniem w niezbędne zasuwy na instalacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków
Zakres zamówienia obejmuje prefabrykację elementów rurociągów ścieków DN200 i DN250 ze stali nierdzewnej gat. 304 (lub 304L, 321). Wykonanie podpór, estakad i konstrukcji wsporczych rurociągów i armatury oraz podestu węzła zasuw. Demontaż zużytych rurociągów ścieków wraz z armaturą oraz usunięcie konstrukcji wsporczych. Montaż nowych konstrukcji wsporczych oraz podestu węzła zasuw przy pompowni P1. Montaż odcinka rurociągu DN250 od zbiorników awaryjnych do osadników wraz z armaturą. Rekonstrukcja odcinka rurociągu DN200 (w gatunku materiału wskazanym powyżej) wzdłuż osadników końcowych i poprzez estakadę do pompowni P1. Zabudowa zasuw DN200 na rurociągu przy osadnikach oraz wykonanie węzła zasuw przy pompowni P1.
Odcinki rurociągi pomiędzy zamknięciami należy ułożyć ze spadkiem umożliwiającym grawitacyjne jego opróżnienie oraz króćce spustowe w najniższych punktach oraz odpowiednie napowietrzenie w najwyższych punktach. Przy zmianie średnicy rurociągu stosować zwężki niesymetryczne, dolna tworząca rur i zwężki powinna stanowić linie prostą. Spusty, odpowietrzenia, odgałęzienia powinny być ulokowane w miejscach gdzie możliwa jest ich obsługa z poziomu terenu lub istniejącego podestu, w przeciwnym przypadku miejsca obsługowe należy wyposażyć w podesty obsługowe z dojściem do nich.
Króćce napowietrzające powinny zapewnić skutecznie napowietrzenie rurociągu przy jego grawitacyjnym opróżnianiu (zaleca się by DN króćców napowietrzających wynosiło min. (0,2÷0,25) DN rurociągu.
Króćce dla których SIWZ nie wymaga armatury (zasuw) należy wyposażyć z zaślepki okularowe. Króćce napowietrzające zabezpieczyć dodatkowo przed zaleganiem lodu.
Należy wykonać wzmocnienie posadowienia podpór.
Podpory rurociągu powinny umożliwiać jego przesuw na skutek zmian cieplnych.
Dla odcinaka rurociągu na skarpie zachować prześwit po rurociągiem umożliwiający jego oględziny i zapewniający spływ wody by nie gromadził się lód między skarpą a rurą.
W lecie i w zimie rurociąg może być próżny - należy przewidzieć kompensację na okoliczność zmian cieplnych od warunków atmosferycznych, Δt=40OC (ΔL rurociągu min. +68 mm/-49 mm na każde 100 metrów rurociągu). Dla odcinków krótszych i o zmiennym kierunku kompensację należy dobrać odpowiednio do wskazanej Δt i własności materiału. Należy wykonać i uzgodnić z zamawiającym dokumentację rurociągu - schemat rurociągu z rozmieszczeniem podpór.
2) Wywóz i zagospodarowanie powstałych podczas czyszczenia odpadów.
W zakresie zamówienia jest wywóz i zagospodarowanie powstałych podczas prac odpadów. Dostawca usługi zapewni właściwe postępowanie z powstałymi podczas realizowania zamówienia odpadami zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i umową wraz z zagwarantowaniem bezpieczeństwa na czas transportu.

2.2 Zakres głównych robót towarzyszących:
1) Organizacja i zagospodarowanie placu robót.
2) Zapewnienie stosownego do charakteru i rodzaju prac nadzoru w osobie Kierownika Budowy lub innej osoby mogącej sprawować nadzór nad pracami.
3) Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń elementów infrastruktury Zamawiającego.


2.3 Zakres prac i czynności:
1) Opracowanie i przekazanie opisu metod postępowania w trakcie wykonywania określonego zakresu prac i z powstałymi podczas realizacji zlecenia odpadów wraz przywołanymi pozwoleniami własnymi lub innych odbiorców odpadów. Przedstawiona dokumentacja podlegać będzie zatwierdzeniu Zamawiającego.
2) Opracowanie niezbędnej dla realizacji prac wymaganej dokumentacji (BIOZ, IBWR, itp.).
3) Przekazanie przez Zamawiającego placu robót do zakresu zadania Wykonawcy.
4) Organizacja placu robót.
5) Dostawa i montaż wymaganych tabliczek identyfikacyjnych.
6) Uporządkowanie placu robót, naprawa i odtworzenie elementów zagospodarowania terenu Zamawiającego które uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji robót.
7) Przekazanie potwierdzenia właściwego zagospodarowania odpadów w formie elektronicznych zestawień systemu BDO
8) Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę obiektu do eksploatacji po zakończeniu prac
9) Sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie uproszczonej (schematy, szkice, opis zastosowanych materiałów i technologii) .


3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w określone w SIWZ, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur zagospodarowania powstających odpadów, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA. oraz z przepisami Prawa Budowlanego
• Prace winny być zaplanowane i wykonane zgodnie z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz z przepisami Prawa Budowlanego
• Szczegółowy wykaz prac wraz z harmonogramem przygotowany przez Wykonawcę będzie oceniany przez Zamawiającego i wymaga jego akceptacji w okresie do 2 tygodni od dnia przekazania wykazu.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie umowy, wzór umowy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ
• Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i zagospodarowania wszystkich odpadów na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
• Udział w odbiorze zakończonych prac 
• Czynny udział w uzgodnieniach i odbiorach poszczególnych etapów prac,
• Zapewnienie stosownego personelu wykonawcy, w tym osoby ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia prac: objęcie funkcji kierownika budowy lub kierowników robót w poszczególnych branżach, objęcie funkcji koordynatora BHP
• Opracowanie wymaganej dokumentacji na etapie realizacji zadania oraz odbioru prac
• Protokolarne odebranie placu robót/protokolarne przekazanie obiektu eksploatacji do remontu (P-602),
• Właściwe przygotowanie zaplecza robót, prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
• Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego/przepisami prawa (obowiązkowe płatne szkolenia wykonane przez służby Zamawiającego)
• Pokrycie kosztów wystawienia przepustek stałych upoważniających do wejścia na teren GA S.A.,
• Dostosowanie organizacji prac do ewentualnych ograniczeń czasowych
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
• Wywiezienie z terenu Grupy AZOTY SA oraz właściwe zagospodarowanie odpadów potwierdzone elektronicznymi kartami przekazania odpadu z systemu BDO
• Przekazanie powykonawczych protokołów odbioru,
• Uzyskanie zezwoleń na prace szczególnie niebezpieczne (P-719)
• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem/podwykonawcą posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie oraz okazywać taki dokument na każde żądanie Zamawiającego.

4. Harmonogram zadania:

Ramowy harmonogram rzeczowo- terminowy wraz z wykazem prac i opisem sposobu postępowania z powstałymi podczas realizacji zlecenia odpadów jest wymagany na etapie oferty. Uszczegółowienie harmonogramu zostanie dokonane w trakcie zawierania umowy.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.12.2023 r.

6. Warunki gwarancji
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu oraz kryterium oceny ofert.
Oferent udzieli gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości wykonanych Prac na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.


7. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Oferent, który prześle „zgłoszenie wizji lokalnej” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej – papierowej (np. podczas wizji lokalnej) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Ryszard Jaszczur – tel. 785 780 186; mail: ryszard.jaszczur@grupaazoty.com.

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu robót, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren robót, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu robót. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją robót, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Dział Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren Zakładu. Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP organizowanego przez GA na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu robót w swojej ofercie.

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przedstawi Zamawiającemu wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 9 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.                                          
Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum.
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. Oznaczenie stron.
2. Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta.
3. Oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu).
4. Określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy.
5. Potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego.
6. Sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.


IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami


Wadium
Wymagane jest wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI RUROCIĄGÓW ŚCIEKÓW I OSADÓW WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ORAZ DOPOSAŻENIEM W NIEZBĘDNĄ ARMATURĘ NA INSTALACJI COŚ DLA GRUPY AZOTY S.A. 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. References - 10%
  3. Warranty - 10%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 110/P/2023

Questions to the inquiry "Przetarg 110/P/2023 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI RUROCIĄGÓW ŚCIEKÓW I OSADÓW WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ORAZ DOPOSAŻENIEM W NIEZBĘDNĄ ARMATURĘ NA INSTALACJI COŚ DLA GRUPY AZOTY S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...