Enquiry creation date: 2023-09-18

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z344/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z sIWZ 108/P/2023
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Kompleksowa obsługa w zakresie wykonania i dostaw materiałów reklamowych dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”.
 Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia także innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na warunkach analogicznych, jak ustalone w wyniku niniejszego postępowania (pełna lista Spółek w tabeli poniżej).
Lp. Nazwa spółki
1. Grupa Azoty S. A.
2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
3. Grupa Azoty Police
4. Grupa Azoty Puławy
5. Grupa Azoty Polyolefins
6. GA Koltar
7. GA AUTOMATYKA Sp. z o.o.
8. GA PROREM Sp. z o.o.
9. Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp.z o.o.
10. GA PKCH Sp. z o.o.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacja produktu, zdjęcie poglądowe produktu, cena za sztukę itd.), który został określony w Załączniku nr 10 do SIWZ pn.: „Specyfikacja materiałów reklamowych”. Wskazane w załączeniu wizualizacje mają charakter poglądowy, Zamawiający dopuszcza różnice w wyglądzie upominku, pod warunkiem, że spełnia warunki specyfikacji. Wszystkie podane wymiary gadżetów/upominków należy traktować, jako przybliżone. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów w zakresie +/- 5 % jako zgodnych z treścią SIWZ;
- Dostarczone upominki firmowe będą zawierały wyłącznie znaki identyfikacji wizualnej Zamawiającego, przez które należy rozumieć logo „Grupa Azoty ” („Logotypy”) przekazane Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w formie wektorowej wszystkie konieczne Logotypy, wraz z „Logo Manual” Logotypów, stanowiące wzór do naniesienia Logotypów na Upominkach;
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania upominków na podstawie złożonego Zamówienia, według opracowanych przez siebie i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów graficznych wzorów poszczególnych upominków oraz dostarczenia upominków do siedzib Spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wymienionych w pkt. II.1 SIWZ. Lokalizacje dostaw będą każdorazowo doprecyzowane przez Zamawiającego w zamówieniu. Należy założyć, że będzie to dostawa do nie więcej niż do 10 miejsc na terenie Polski;
- Zamówienia będą składane w dowolnym czasie podczas obowiązywania umowy z Wykonawcą. Umowa będzie miała charakter ramowy, co daje możliwość a nie obowiązek składania zamówień.
Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do przedstawionych w Załączniku nr 9 do SIWZ pn.: „Specyfikacja materiałów reklamowych” o właściwościach nie gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego. Oferent może przyjąć produkty innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających wymaganiom opisanym w SIWZ. Ewentualne występujące w SIWZ nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe) typy i pochodzenie produktów są jedynie doprecyzowaniem oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień wg swoich potrzeb w zakresie asortymentu upominków określonych w załączniku nr 2.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.


Oferent zobowiązuje się zawrzeć z każdą ze Spółek uwzględnioną wg punktu II - Podział zamówienia na poszczególne Spółki, osobną umowę bądź zamówienie i będzie się kontaktować z koordynatorami wyznaczonymi do tego zadania w danych Spółkach.
3. Harmonogram zadania: nie dotyczy na etapie SIWZ.

4. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia

okres trwania umowy ramowej 24 miesiące liczone od dnia zawarcia umowy. W tym okresie zamówienia zostaną wykonane każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia akceptacji projektów Upominków.

5. Warunki gwarancji

Oferent udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, w tym na wykonane na tych upominkach wszelkie nadruki, grawery, tłoczenia, na okres 12 (słownie: dwunastu miesięcy). W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta na dany przedmiot jest dłuższa, obowiązuje gwarancja producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny producenta najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu Zamówienia, o ile będzie takim dysponował. Okres gwarancji biegnie odrębnie dla każdego zamówienia od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń. Pozostałe warunki dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmi za wady i gwarancji jakości zostały określone w Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Kompleksowa obsługa w zakresie wykonania i dostaw materiałów reklamowych dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodne z SIWZ 108/P/2023

Questions to the inquiry "„Kompleksowa obsługa w zakresie wykonania i dostaw materiałów reklamowych dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...