Enquiry creation date: 2023-11-09

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z227/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 124/P/2023

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa:
Części zamienne do kruszarki udarowej Metso MP 1007 w ilości 2 komplety i 8 sztuk.
1.Kompletny zestaw płytowych osłon bocznych wraz z elementami mocującymi w ilości 1 komplet
2.Kompletny zestaw płytowych osłon czołowych i tylnych wraz z elementami mocującymi w ilości 1 komplet
3. Młotek – wersja lg.722CHROMECASTIRON wraz ze śrubami mocującymi w ilości 8 sztuk

Opakowanie: towar dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym na czas transportu.
Warunki techniczne/Jakość: świadectwa jakości dla przedmiotu zamówienia wymagane przy dostawie
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: do 29.02.2024 r.

Wizja lokalna:
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta elektronicznie przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Oferent, który prześle „zgłoszenie wizji lokalnej” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej – papierowej (np. podczas wizji lokalnej) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Piotr Golonka – tel. 785 780 630; email: piotr.golonka@grupaazoty.com
Zbigniew Iwan - tel. 785 780 603; e-mail: zbigniew.iwan@grupaazoty.com
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.30 do 14.00. (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).


III. CENA OFERTY

Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Przedstawiona w ofercie łączna cena netto zakupu i dostawy przedmiotu zamówienia będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy - Załacznik nr 2 do SIWZ a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i dostawa części zamiennych do kruszarki udarowej Metso MP 1007 w ilości 2 komplety i 8 sztuk 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 124/P/2023

Questions to the inquiry "Przetarg 124/P/2023 Zakup i dostawa części zamiennych do kruszarki udarowej Metso MP 1007 w ilości 2 komplety i 8 sztuk"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...