Enquiry creation date: 2023-11-10

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z228/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 124/P/2023

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont układu ogrzewań elektrycznych technologicznych na Instalacji Kwasu Azotowego Stężonego I w Grupie Azoty S.A. - Etap II”

2. Zakres przedmiotu zamówienia:


       2.1. Dla Informacji:
      2.1.1 Wymagana wizja lokalna na obiekcie. Ustalenia związane z wykonaniem prac z Kierownikiem Instalacji Kwasów Azotowych oraz służbami utrzymania ruchu.
      2.1.3 Do wykonania zadania należy przyjąć:
- weryfikację obecnego układu ogrzewań od strony elektrycznej (rodzaj zasilania, zabezpieczenia, regulacja, pomiar prądu, odczytanie obecnych nastaw regulatorów);
- określenie parametrów technicznych i technologicznych układów (obwodów), które będą ogrzewane;
- weryfikacja i dostosowanie zasilania podrozdzielni RGT – Rozdzielnia Grzania Technologicznego; 
- weryfikacja układu zasilania i sterowania w podrozdzielni RGT – Rozdzielnia Grzania Technologicznego i przystosowanie do zasilania napięciem 400V elementów grzewczych.
- zastosowane w zadaniu to układy grzewcze firmy Raychem, wytrzymałość izolacji kabla grzewczego na temperaturę bez obciążenia jak i z obciążeniem ok.220oC. Zastosować kable grzewcze jak w realizacji zadania w etapie I;
- demontaż istniejącego ogrzewania elektrycznego oraz kabli zasilających;
- wykonanie tras kablowych, mocowań, podstaw, uchwytów z materiału kwasoodpornego. Elementy tras, konstrukcji wykorzystywanych w zadania należy wymalować. Zniszczone trasy kablowe należy naprawić;
- ułożenie nowoprojektowanych kabli zasilających, sterujących, grzewczych, elementów regulujących;
- montaż nowoprojektowanych kaset sterowniczych i pośredniczących;
- demontaż izolacji, po wykonaniu montażu instalacji ogrzewań odtworzenie izolacji (wykonanie nowej jeśli podczas demontażu uległa zniszczeniu lub gdy stwierdzono podczas demontażu, że należy wymienić na nową);
- ułożenie nowych kabli do DCS lub wykorzystanie obecnie ułożonych. Wprowadzenie sygnałów jak w obecnym układzie;
- idea pracy, sygnalizacji i sterowania układem instalacji grzewczej pozostaje nie zmieniona;
- do przedstawienia w ofercie należy uwzględnić układy: HC-2; HC-3; HC-8; HC-9; HC-6;
- obwód ogrzewań HC-6, należy odtworzyć (nowy kabel grzewczy, czujniki pomiarowe). Zdemontowany kabel grzewczy należy nawinąć na bęben kablowy i przekazać użytkownikowi.
- pomiary elektryczne międzyoperacyjne oraz pomiary ochronne;
- wykonawca dostarcza 100mb kabla grzewczego jako rezerwy; 8 szt. muf do użytego kabla grzewczego w zadaniu oraz po 6 szt. początków i zakończeń kabla grzewczego;
- wykonawca dostarcza 8 szt. regulatorów temperatury;  
- należy uwzględnić współpracę z Automatyka Sp. z o. o. jako administratora systemu DCS oraz grupą utrzymania ruchu na instalacji;
- w złożonej ofercie wykonawca poda swoje dane jak: numer(y) telefonu(ów) i adres email, na które można składać prace gwarancyjne oraz konserwacyjne.
- prace przy realizacji zadania mogą być wykonywane na jednej ze "zmian roboczych" tj. I, II, III.
- wykonawca zapewni zasilanie rezerwowe na okres prac. Jeżeli będzie potrzeba należy wykonać zasilania tymczasowe do wymaganych odpływów;
- przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska oraz dopuszczenie do pracy pod względem elektrycznym ma wykonać firma pełniąca obecnie obsługę elektryczną w G.A. SA.
- wykonawca zadania przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac oraz zapewni rozruch technologiczny wykonanych ogrzewań elektrycznych; 
      2.1.4 W ofercie należy przedstawić ceny dla poszczególnych obwodów tj.: HC-2; HC-3; HC-8; HC-9; HC-6 oraz sumę tych cen.
W wyniku analizy przedstawionych kosztów dla poszczególnych obwodów, zamawiający zdecyduje który będzie wykonywany.
 2.2 Prace przygotowawcze i zakończeniowe:
      2.2.1 Wykonanie projektu, przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia projektowe branżowe, który będzie zawierał część opisową prac, schematy techniczne (montażowe) oraz elektryczne. Dobór mocy kabla grzewczego do każdego układu technologicznego. Jeżeli dobrana moc poszczególnych obwodów będzie podobna do aktualnej, to zależy ją zwiększyć o ok.20% (dokładną wartość ustalić podczas projektowania z użytkownikiem). Dobór zabezpieczeń i sprawdzenie ze stanem aktualnym. W przypadku różnych wartości należy wymienić na prawidłowe.
     2.2.2 Projekt należy dostarczyć Zamawiającemu do zaakceptowania min. 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac. W przypadku niejasności w przedstawionej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnień, uzupełnień i naniesienia poprawek.
     2.2.3 Po zakończeniu całego zadania, Wykonawca dostarczy projekt powykonawczy
w wersji papierowej w ilości 3 kpl. oraz elektronicznej (Pdf.) w ilości 3 szt.
     2.2.4 Wykonawca zadania dostarczy wszystkie niezbędne protokoły z pomiarów elektrycznych, dobranych nastaw regulatorów, certyfikaty, instrukcję obsługi oraz dokumentację DTR w j.polskim i itp.

2.3 Wykonanie zadania:
     2.3.1 Prace należy wykonać zgodnie z projektem, harmonogramem prac oraz ustaleniami na wizji lokalnej o której mowa w dalszej części SIWZ-u.
    2.3.2 Demontaże zbędnego osprzętu oraz przystosowanie obecnej infrastruktury do wykonywanego zadania.
    2.3.3 Wykonane zadania z w/w punktu nie mogą wpłynąć na uszkodzenie funkcjonowania pozostałej aparatury czy instalacji.
    2.3.4 Wynikłe uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawia w swoim zakresie.
    2.3.5 Zaprogramowanie regulatorów.
    2.3.6. Montaż/demontaż osprzętu elektroinstalacyjnego instalacyjnego.
    2.3.7 Próby funkcjonalne dla wykonywanego zadania.
    2.3.8 Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w rozruchu technologicznym instalacji.
    2.3.9 Wszystkie napotkane kolizje podczas wykonywania zadania są do rozwiązania po stronie wykonawcy po konsultacji z użytkownikiem.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.
Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej. Na wszystkie wykonane prace remontowe należy sporządzić dokumentację remontową powykonawczą zawierającą wyniki i raporty z badań. Koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej. Ostateczny termin przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z protokołem odbioru końcowego prac remontowych nastąpi z dniem zakończenia prac. Wykonane zadania z w/w punktu nie mogą wpłynąć na funkcjonowania pozostałej aparatury czy instalacji.


Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

Po stronie Wykonawcy:
- materiały wyspecyfikowane w projekcie oraz dodatkowe niezbędne do wykonania zadania.
- dźwigi, zwyżki, rusztowania, agregaty oraz inne narzędzia czy osprzęt potrzebny do przeprowadzenia prac remontowych.
- demontaż, utylizacja zdemontowanego czy uszkodzonego materiału i osprzętu z aktualnymi badaniami technicznymi. Zamawiający zgłasza możliwość wyboru ze zdemontowanego osprzętu części dobrego materiału i pozostawienie sobie jako rezerwy.
- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem/podwykonawcą posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie oraz okazywać taki dokument na każde żądanie Zamawiającego.
- Naprawa wszelkich uszkodzeń i zniszczeń podczas wykonywanego zadania.
- Zapewnienie pomieszczenia socjalnego (szatnia, jadalnia, itp.) pracownikom.
- Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania okresowe oraz szkolenia obowiązujące w Grupa Azoty S.A. Koszty szkoleń pokrywa wykonawca zadania.
- Koszt wyrobienia przepustek umożliwiających wejście/wjazd na teren G.A. S.A. 
- Zamawiający wymaga aby prace były prowadzone pod ciągłym nadzorem przełożonego pracowników (uprawnionego kierownika robót elektrycznych).
- Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie przybliżonym do zakresu przedmiotu zamówienia. Każdy z pracowników powinien posiadać aktualne uprawnienia adekwatne do wykonywanego zawodu - uprawnienia SEP gr. "E" i "D".
- Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy z nazwą firmy (lub logo) w której pracują umieszczoną w widocznym miejscu.
- Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej zgodnie z przepisami obowiązującymi w G.A S.A.
- Ze względu na zakres i ilość pracowników biorących udział w postoju remontowym 2024 r., wykonawca powinien posiadać kontenery socjalne i przenośne toalety dla swoich pracowników w ilości odpowiedniej dla liczby pracowników zaangażowanych w prace. Użytkownik zapewnia miejsce w bliskiej odległości prowadzonych prac remontowych oraz możliwość podłączenia się do instalacji elektrycznej. Wykonanie układu zasilania kontenerów w zakresie wykonawcy zadania. Szczegóły do omówienia podczas wizji lokalnej.
- Najpóźniej do dnia 30.06.2024r. Wykonawca prześle wypełnioną tabelę „Wykaz pracowników biorących udział w remoncie układu ogrzewań elektrycznych technologicznych” z przypisanymi brygadami remontowymi do poszczególnych etapów prac.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości prac. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.


4. Harmonogram zadania:
Nie dotyczy na etapie SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Postój Remontowy w 2024 roku planowany jest od dnia 06.07.2024 r. do dnia 30.07.2024 r. - okres ten obejmuje prace technologiczne (przygotowanie instalacji do remontu), prace remontowe na instalacji (wykonanie zadania), uruchomienie instalacji.
Prace związane z zadaniem na instalacji należy wykonać w terminie od 09.07.2024 do 26.07.2024r.
Oczekiwany termin wykonania zamówienia (całości prac) do: 30.07.2024 r. (od 26.07.2024r do 30.07.2024r należy przeprowadzić programowanie regulatorów, pomiary elektryczne, ruch testowy).
Dokładny termin prac wykonania zadanie zostanie ustalony w momencie rozpoczęcia Postoju Remontowego w 2024 roku oraz po zaakceptowaniu przez zamawiającego przedstawionego harmonogramu prac.
Prace związane z przygotowaniem oraz prefabrykacją materiałową należy wykonać do dnia 30.06.2024 r. i poinformować pisemnie Zamawiającego o przygotowaniu do prac.
W związku z procesem technologicznym instalacji, sytuacją COVID-19 oraz sytuacją wojenną zamawiający zastrzega sobie, możliwość zmiany terminu rozpoczęcia prac na obiekcie.

6. Warunki gwarancji

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie niezwłocznie (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.


7. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Oferent, który prześle „zgłoszenie wizji lokalnej” jedynie w formie skanu, który nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego jego dostarczenia w wersji oryginalnej – papierowej (np. podczas wizji lokalnej) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Janusz Kosoń – tel. 785 780 631; mail: janusz.koson@grupaazoty.com
oraz
Dariusz Rall – tel. 785 780 740; mail:  dariusz.rall@grupaazoty.com
Jakub Witek – tel. 785 780 741; mail:  jakub.witek@grupaazoty.com
Krzysztof Rachwał – tel. 785 780 620; mail: krzysztof.rachwal@grupaazoty.com

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 12:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.

Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi ok. 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.
III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.
Udział Podwykonawców w realizacji zadania nie może przekraczać 50% wartości całego zadania.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać ryczałtowa cenę wykonania przedmiotu zamówienia oddzielnie dla obwodów tj.: HC-2; HC-3; HC-8; HC-9; HC-6 oraz sumę tych cen. Oferowane ceny netto należy określić w PLN.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Przedstawione w ofercie suma cena netto obwodów tj.: HC-2; HC-3; HC-8; HC-9; HC-6 będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do Oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami

WADIUM
Wymagane jest wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont układu ogrzewań elektrycznych technologicznych na Instalacji Kwasu Azotowego Stężonego I w Grupie Azoty S.A. - Etap II Całkowita cena netto wykonania zadania (HC-2 + HC-3+ HC-8+ HC-9+ HC-6) 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Warranty - 10%
  3. References - 20%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 120/P/2023

Questions to the inquiry "Przetarg 120/P/2023 Remont układu ogrzewań elektrycznych technologicznych na Instalacji Kwasu Azotowego Stężonego I w Grupie Azoty S.A. - Etap II"

Item Question title Date of question Status
1. Termin składania ofert 2023-11-17 12:02

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...