Enquiry creation date: 2023-11-14

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z226/279910/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający dokonał aktualizacji Wzoru Umowy - załacznik nr 9 do SIWZ 113/P/2023 poprzez dodanie w ostatnim paragrafie § 18 następującego punktu:
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy następców prawnych Stron, którzy wstępują w te prawa i obowiązki na mocy prawa.

UWAGA !!! Zamawiający dokonał zmiany treść SIWZ 113/P/2023 w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Po zmianie zapis SIWZ dotyczący terminu realizacji przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: "Wynegocjowane w postępowaniu przetargowym ostateczne cenniki będą obowiązywały w okresie od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r."
Zamawiajacy zamieścił aktualnie obowiązujące załaczniki do SIWZ 133/P/2023, po zmianie zapisu dotyczącym terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje również, że termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia 22.11.2023 r. do godziny 12:00.

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 113/P/2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych transportem drogowym (samochodami typu
wywrotka) towarów luzem w postaci nawozów oraz surowców np. kamień magnezytu, węgiel (towarów neutralnych) w relacjach krajowych i/lub międzynarodowych w okresie od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Ilość planowanych wysyłek w latach 2024-2025 do Odbiorców z Grupy Azoty S.A. – Tarnów uzależniona jest od bieżących zamówień na produkty.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

Transport produktu luzem odbywał się będzie samochodem ciężarowym typu wywrotka z szybrem, posiadający nadwozie z przechylaną do tyłu lub na bok skrzynią ładunkową (ruchomą), co umożliwia samoczynny rozładunek. Wywrotka przystosowana do transportu towarów luzem, zapewniająca bezpieczny i zgodny z prawem przewóz Produktów
Produkty przewożone samochodami typu wywrotka nie są klasyfikowane jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych ADR, RID, IMDG.
Partię ładunków stanowi zawartość jednego samochodu (min. 25 tony produktu).
Wywrotki samochodowe podstawiane pod załadunek muszą być czyste i sprawne technicznie.
Grupa Azoty S.A. prowadzić będzie załadunek całodobowy, a podstawienie samochodu będzie w terminie wskazanym na zleceniu przewozowym, również w weekendy.
Wymagane przesyłanie danych awizacyjnych samochodu/kierowcy za pośrednictwem platformy SOOT najpóźniej 12 godzin przed planowanym załadunkiem zgodnym ze zleceniem, a dla zleceń na dni wolne od pracy oraz dni świąteczne co najmniej do godziny 13:00 ostatniego dnia roboczego,
Wymagana godzinowa awizacja samochodu na załadunek.
Wymagane wystawianie faktur za usługę transportową według otrzymanego zlecenia – na Grupę Azoty S.A.


Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Wynegocjowane w postępowaniu przetargowym ostateczne cenniki będą obowiązywały w okresie od stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.
PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części lub całości zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest przedstawić mu do akceptacji Listę Podwykonawców wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent może zlecić Podwykonawcom realizację całości zakresu zamówienia.
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie Zamówienia.
Dopuszcza się wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie Zamówienia w formie konsorcjum.
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
oznaczenie stron,
oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji Zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
sposób ustania konsorcjum.
Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.

CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia na Formularzu Cenowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
Oferowane ceny netto należy określić w:
EURO za fracht dla destynacji międzynarodowych
PLN za fracht dla destynacji krajowych

Ceny powinny obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Oferent z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
Stawka netto wynagrodzenia za przewóz/fracht wskazana powyżej będzie indeksowana kwartalnie w oparciu o wskaźnik paliwowy obliczany według następującego wzoru:

Wskaźnik Paliwowy=[([(Cena Paliwa-1)-(Cena Bazowa Paliwa)])/((Cena Bazowa Paliwa) )] *(Wskaźnik Udziału Paliwa w Kosztach)
gdzie:
gdzie:
(Cena Paliwa-1) – oznacza średnio-kwartalną cenę paliwa typu EkoDiesel w kwartale poprzedzającym kwartał, dla którego określa się Wskaźnik Paliwowy, publikowaną przez PKN Orlen (www.orlen.pl)
(Cena Bazowa Paliwa) – oznacza średnio-kwartalną cenę paliwa typu EkoDiesel w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym uzgodniono oferowaną stawkę (fracht) , publikowaną przez PKN Orlen.
(Wskaźnik Udziału Paliwa w Kosztach) – wynoszą 33 %
Indeksacja będzie dokonywana co kwartał, na okres danego kwartału kalendarzowego w rozumieniu, że I kwartał to styczeń, luty, marzec, II kwartał to kwiecień, maj, czerwiec itd., o ile:
różnica między (Ceną-1) a (Ceną Bazową) paliwa będzie większa niż 5% przy czym pierwsza indeksacja może nastąpić nie wcześniej niż dla kwartału następującego po kwartale rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Umowy.
waloryzacja kwartalna Wynagrodzenia Stałego, wykaże wzrost lub spadek stawki o wartość przekraczającą 1% w stosunku do stawki z poprzednio obowiązującego zwaloryzowanego Wynagrodzenia Stałego.
Dla uniknięcia wątpliwości, Wskaźnik Paliwowy może mieć wartość dodatnią (w takim przypadku Wynagrodzenie Stałe ulega podwyższeniu) albo wartość ujemną (w takim przypadku Wynagrodzenie Stałe ulega obniżeniu) – każdorazowo, mając na uwadze zdanie poprzedzające, Wynagrodzenie Stałe będzie się zmieniać w zależności od wysokości Wskaźnika Paliwowego, wyrażonego w procentach; zmiana będzie dokonywana w odniesieniu do kwoty stanowiącej Wynagrodzenie Stałe.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wyniku indeksacji (jeżeli spełnią się ww. warunki indeksacji) nie później niż dziesiątego dnia kwartału, którego dotyczy indeksacja. Zwaloryzowane Wynagrodzenie zaczyna obowiązywać od dnia dostarczenia przez Zamawiającego informacji w tym zakresie na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę (adres email: ……………………………………………). Dodatkowe potwierdzenie na piśmie nie jest wymagane. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Końcową stawkę netto (po dokonaniu indeksacji, na podstawie ust. 3 powyżej), zaokrągla się matematycznie do pełnych złotówek/ do pełnego euro.
Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Przedstawione w ofercie stawki frachtów netto wskazanych destynacji:
w przypadku Niemiec sumy stawek frachtów netto poszczególnych regionów
w przypadku Czech, Słowacji, Danii, Litwy, Łotwy, Polski (wywóz), Polski (przywóz) sumy stawek frachtów netto poszczególnych krajów
będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Suma stawek frachtowych EUR – Region 0 - NIEMCY 1 US Read
2. Suma stawek frachtowych EUR – Region 1 - NIEMCY 1 US Read
3. Suma stawek frachtowych EUR – Region 2 - NIEMCY 1 US Read
4. Suma stawek frachtowych EUR – Region 3 - NIEMCY 1 US Read
5. Suma stawek frachtowych EUR – Region 4 - NIEMCY 1 US Read
6. Suma stawek frachtowych EUR – Region 5 - NIEMCY 1 US Read
7. Suma stawek frachtowych EUR – Region 6 - NIEMCY 1 US Read
8. Suma stawek frachtowych EUR – Region 7 - NIEMCY 1 US Read
9. Suma stawek frachtowych EUR – Region 8 - NIEMCY 1 US Read
10. Suma stawek frachtowych EUR – Region 9 - NIEMCY 1 US Read
11. Suma stawek frachtowych EUR – CZECHY 1 US Read
12. Suma stawek frachtowych EUR – SŁOWACJA 1 US Read
13. Suma stawek frachtowych EUR - DANIA 1 US Read
14. Suma stawek frachtowych EUR – LITWA 1 US Read
15. Suma stawek frachtowych EUR- ŁOTWA 1 US Read
16. Suma stawek frachtowych PLN - POLSKA (WYWÓZ) 1 US Read
17. Suma stawek frachtowych PLN - POLSKA (PRZYWÓZ) 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Siwz 113/P/2023

Questions to the inquiry "Przetarg 113/P/2023 Świadczenie usług przewozowych transportem drogowym (samochodami typu wywrotka) w relacjach krajowych i międzynarodowych w latach 2024 – 2025"

Item Question title Date of question Status
1. Kilka pytań informacyjnych 2023-11-16 22:08

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...