Enquiry creation date: 2023-11-29

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z649/237189

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zaproszenie do składania ofert

GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-101) przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000075450, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 495.977.420,00 zł (w całości opłaconym), NIP: 8730006829, REGON: 850002268, BDO: 000012833, zaprasza do składania ofert
na zakup fontu wraz z licencją bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.


Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest zakup fontu wg poniższych kryteriów:

• Font powinien być bezszeryfowy, czytelny, łatwy w odbiorze wizualnym, o kroju pozbawionym ozdobników, końcówki znaków powinny być proste, litery tej samej grubości.

• Font powinien zawierać polskie znaki.

• Zachowanie proporcjonalnych odstępów między literami i równy balans pisma.

• Font powinien być spójny w stylu i proporcjach we wszystkich znakach, estetycznie jednolity.

• Font będzie używany na wszystkich polach eksploatacji, zarówno w komunikatach internetowych na stronach www, jak i w pismach drukowanych, a także w nagłówkach
i korespondencji mailowej.

• Zestaw liter, cyfr i symboli powinien być w formatach OpenType PS, OpenType TT do Windows/Mac/Android/iOS/E-Ink.

• Font powinien posiadać możliwość formatowania tekstu na różne sposoby, w tym między innymi w celu zmiany rozmiaru, stylu i koloru, pogrubienia, pochylenia i podkreślenia w sposób umożliwiający swobodne odczytanie znaków.

• Przekazanie Grupie Azoty kompletnej rodziny fontu wraz z licencją bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

• Font musi być spójny z identyfikacją wizualną Grupy Azoty pod względem estetyki, charakteru.

Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest:
- przesłanie pełnego alfabetu proponowanej fontu,
- podanie czasu finalizacji zakupu (gotowy projekt z licencją lub przygotowanie projektu fontu z prawami autorskimi),
- podanie ceny za kompletny font wraz z licencją.

Termin składania ofert:
do dnia 8.12.2023 r. do godz. 12:00


Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 11.12.2023 r. w siedzibie Spółki bez udziału oferentów. Oferenci, których oferta spełnia warunki zapytania, zostaną zaproszeni do aukcji elektronicznej w tym samym dniu.

Termin aukcji: 12.12.2023 r.


- Postępowanie organizowane jest przez Departament Korporacyjny Komunikacji i Marketingu Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony oferent, którego oferta została wybrana.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.
- Każda oferta poprawnie złożona weźmie udział w aukcji elektronicznej.
- Spółka zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- Ocena ofert. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
60% - cena
40% - ocena fontu – dopasowanie do identyfikacji wizualnej Grupy Azoty.

Pytania proszę kierować na adresy mailowe: renata.limanowska@grupaazoty.com; justyna.kras@grupaazoty.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Font wraz z licencją 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 60%
  2. Product quality - 40%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup fontu wraz z licencją"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...