Enquiry creation date: 2024-02-08

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z234/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 9/P/2024

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego: Remont węzła parowego instalacji neutralizacji w Grupie Azoty S.A. w formule „pod klucz”
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przed przystąpieniem do remontu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu inwentaryzacji odcinków rurociągów na węźle układu parowego.

1. Wykonanie projektu dla każdego z nowo przebiegających odcinków rurociągów zawierającego technologie wykonania, uwzględniając sposób ich zamocowania oraz dobory izolacji wg potrzeb i dodatkowych wsporników obecnej konstrukcji. Załącznikiem do projektu będzie ilościowy wykaz materiałów wraz z ich specyfikacją techniczną oraz kosztorys potrzebny do wykonania odcinków rurociągów oraz podpór/zawiesi. Do każdego
z rurociągów oddzielnie.
2. Wymiana rurociągów kondensatu parowego począwszy od wylotów (tj. odpływu kondensatu   z nasycalników) nr 1,2,3, do układu parowego ogrzewania cyklonów.
3. Wymiana rurociągów kondensatu parowego począwszy od układu parowego ogrzewania cyklonów do głównego zaworu odcinającego kolektora kierującego kondensat do SUK (umiejscowionego pomiędzy halą nasycalników a halą sortowni (szczegóły na wizji lokalnej)
4. Wymiana rurociągów zasilających w parę sortownię od wylotu z nasycalnika 1 i 2 do układu ogrzewania parowego bunkrów cyklonów.
5. Wymiana rurociągu kondensatu na SUK od zasuwy w rejonie separatora amoniaku ciśnieniowego (przejście przez drogę C) w kierunku do węzła ,,P”
6. Zabezpieczenie antykorozyjnym w klacie C5 I
7. Zakup, dostawa i montaż armatury ( oferowana armatura musi pochodzić od uznanych dostawców - min 24 miesiące gwarancji ) – należy dostarczyć komplet rezerwowy całości użytej armatury
8. Wykonanie prób ciśnieniowych przy wykorzystaniu własnego sprzętu. Na wypadek wystąpienia nieszczelności badanej sekcji rurociągu (część obecnie istniejąca + nowo położone odcinki), nieszczelność zostanie usunięta na koszt Wykonawcy.
9. Montaż izolacji oraz tabliczek
10. Dostawa i montaż wszystkich niezbędnych materiałów ( śruby, uszczelki, kolana, armatura itp. )
11. Montaż rusztowań
12. Uporządkowanie terenu i wywóz odpadów pozostałych podczas prac demontażowych oraz montażowych.
13. Wszelkie inne prace wymagane do prawidłowej realizacji prac remontowych opisanych powyżej

Materiały:

Należy użyć materiałów spełniających wymagania specyfikacji technicznej WUDT/UC-WO-M:10:2003.

Prefabrykacja i wykonanie:

Połączenia spawane należy wykonać wg procedury spawania (WPS) zgodnej z normą PN-EN ISO 15607.

Badania nieniszczące:

Dla połączeń spawanych należy przeprowadzić w 100% badania wizualnie i 8% PT (poziom jakości B).

Próba ciśnieniowa:

Należy przeprowadzić hydrauliczną próbę ciśnieniową odcinków rurociągów. Czynnik roboczy – woda. Parametry próby zgodne ze specyfikacją techniczna projektu.


Kontrola końcowa:

Rurociągi należy poddać kontroli końcowej poprzez ocenę wzrokową, badanie dokumentacji
i zgodności wykonania oraz z uwzględnieniem wyników badań nieniszczących.


Zabezpieczenie antykorozyjne:

• Kategorie agresywności środowiska określa się na C5-I wg. PN-EN ISO 12944-2.

• Rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg systemu poliuretanowego:

1 x farba epoksydowa podkładowa 120 mikrometrów
1 x farba epoksydowa między warstwowa 120 mikrometrów
1x farba poliuretanowa 80 mikrometrów
Razem: 320 mikrometrów.

• Zastosować system powłok malarskich jednego producenta, uwzględniając środowisko,
w którym będzie pracowała konstrukcja, stosować się ściśle do zaleceń producenta systemu antykorozyjnego w zakresie przygotowania podłoża i warunków nakładania powłok.

Kolorystykę powłok malarskich przyjąć wg instrukcji zakładowej GA SA oraz w uzgodnieniu
z użytkownikiem.

Oznakowanie:

Tabliczki powinny być wykonane z aluminium z naklejką określająca medium i kierunek przepływu, umieszczone na nitce rurociągu. Opisy wykonać wg. systemu znakowania Użytkownika.

Całościowy i szczegółowy zakres prac zostanie przedstawiony Oferentom podczas obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie.


Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu Zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Oferenta ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych prac, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

2.Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Prace winny być wykonane z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowych i montażowych. Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
- Protokoły odbioru wykonanych prac na poszczególnych etapach.
- Protokoły przekazania do eksploatacji.
- Dokumentacja powykonawcza w 3(trzech) egzemplarzach dołączona do Końcowego Protokołu Odbioru Robót.
- Projekt Techniczny wraz z dokumentacją wymaganą do zgłoszenia zakończenia prac/budowy
- Wymagany jest stały nadzór techniczny ze strony Wykonawcy nad wykonywanymi pracami.
3. Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowo- montażowych.
● Oferent przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest dostarczyć kontenery na odpady oraz zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
● Oferent przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest dostarczyć na koszt własny kontenery socjalne i sanitarne (TOI-TOI) przeznaczone dla swoich pracowników. Lokalizacja umieszczenia w/w kontenerów po uzgodnieniu z Użytkownikiem.
● Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wymaganej do zgłoszenia zakończenia prac remontowych.
- Zapewnienie funkcji Kierownika Robót.
- Wymóg posiadania przez Wykonawcę w zakresie wykonania i montażu k. stalowej wdrożoną normę PN-EN 1090.
- Opracowanie Projektu Organizacji Robót.
- Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości.
- Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia placu budowy.
- Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego.
- Koszty przepustek stałych.
- Ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwoleń na wykonanie robót dla każdej 8-godzinnej zmiany.
- Zabezpieczenie magazynu do składowania dostaw urządzeń i materiałów.
- Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
- Utylizacja odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i/lub aktualną (ważną) umowę z podmiotem/podwykonawcą posiadającym aktualny (ważny) wpis do rejestru w ramach BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie oraz okazywać taki dokument na każde żądanie Zamawiającego.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.

4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający wraz z Wykonawcą ustali harmonogram wraz z podziałem prac na Etap I i Etap II. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i płatności.

5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji Zamówienia – ETAP I do dnia 25.06.2024 r.
Termin realizacji Zamówienia – ETAP II do dnia 25.06.2025 r.

6. Warunki gwarancji
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu oraz kryterium oceny ofert. Oferent udzieli gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia. 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości wykonanych prac na okres minimum 24 m-cy liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.
7. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta. Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Mieczysław Grzyb – tel. 785 780 761; e-mail: mieczyslaw.grzyb@grupaazoty.com           
Piotr Golonka – tel. 785 780 630 ; e-mail:  piotr.golonka@grupaazoty.com 

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich Prac oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji prac remontowych dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania Prac. Brak zapoznania się Oferenta
z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji prac remontowych.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.
III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia pod następującymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie tj.
- wykonawca może zlecić tylko te prace, które są poza zakresem przedmiotu działalności Oferenta, określonym w CEIDG lub rejestrze przedsiębiorców KRS.
- udział podwykonawcy podlega każdorazowo ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
- udział ten nie może przekraczać 50% wartości całego zamówienia.

Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do Oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wadium
Wymagane jest wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont węzła parowego instalacji Neutralizacji w Grupie Azoty S.A. w formule „pod klucz” 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. References - 10%
  3. Warranty - 10%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 9/P/2024

Questions to the inquiry "Przetarg 9/P/2024 Remont węzła parowego instalacji Neutralizacji w Grupie Azoty S.A. w formule „pod klucz” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...