Enquiry creation date: 2024-02-09

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z397/259597

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa:
Kompletne koła napędowe wieży granulacyjnej w ilości 15 sztuk.
W związku z brakiem dokumetacji technicznej przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna.

Opakowanie: towar dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym na czas transportu.
Warunki techniczne/Jakość: gwarancja min.12 miesięcy od daty dostawy, wymagane świadectwo jakości na dostarczony towar przy dostawie.


Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni (oczekiwany 60 dni) od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin dostawy: do 31.07.2024 r.

Wizja lokalna:

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 6 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Paweł Potaczek – tel. 785 780 760; e-mail: pawel.potaczek@grupaazoty.com
Piotr Golonka – tel. 785 780 630 ; e-mail: piotr.golonka@grupaazoty.com

Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 13.00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 7 do SIWZ.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich Prac oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji prac remontowych dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania Prac. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji prac remontowych.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Kompletne koło napędowe wieży granulacyjnej 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 11-P-2024

Questions to the inquiry "Przetarg 11/P/2024 „Kompletne koła napędowe wieży granulacyjnej w ilości 15 sztuk dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...