Enquiry creation date: 2024-02-15

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z235/279910

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 13/P/2024

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego remont dwóch kompletów wkładów do kotłów utylizatorów :
• Jednostki Syntezy Nr1 nr ew.212 5 00 454 wraz z wykonaniem czynności dozorowych UDT,
• Jednostki Syntezy Nr3 nr ew.21-0453 wraz z wykonaniem czynności dozorowych UDT .


1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i odbiorowej, wykonanie dwóch kompletów wkładów rurowych grzejnych do kotłów utylizatorów Jednostki Syntezy nr 1 i nr 3, materiał 20CrMoV13-5-5 (1.7779). Płaszcze kotłów utylizatorów znajdują się na Wydziale Amoniaku. Kompletny montaż wkładów do 2-ch kotłów wraz z obróbką wiórową 100% powierzchni przylg (obróbka wiórowa dotyczy 1 szt. kotła) oraz wymiana 100 % nowych śrub. Po montażu wkładów i skręceniu należy przeprowadzić czynności dozorowe UDT. Wymagane uszczelnienia kotła zabezpiecza Wykonawca. Dostawa wkładów wraz z montażem do kotłów, które są w posiadaniu Użytkownika – DAP Tarnów. 
Kocioł utylizator Jednostki syntezy – warunki pracy:
Przestrzeń miedzyrurkowa: - pojemność 10 000 l
- medium para wodna, woda
- temperatura 220°C
- ciśnienie robocze 20 at
- ciśnienie próbne 32 at
Przestrzeń rurkowa: - pojemność 152 l
- medium gaz syntezowy
- temperatura 450°C
- ciśnienie robocze 320 at
- ciśnienie próbne 400 at
Dokumentacja techniczna musi być zaakceptowana przez powołaną Radę Techniczną Użytkownika i zatwierdzona przez UDT. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inspektora UDT czynności dozorowe wkładów aparatu. Wykonawca podejmie niezbędne działania w razie wystąpienia nieszczelności rurek wkładów grzejnych, lub inne zalecenia UDT wynikłe podczas czynności dozorowych. Wskazane prace nie mogą skutkować przedłużeniem remontu Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne, wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, wymogi BHP oraz musi być zgodna z zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA.

Książka rewizji istniejącego aparatu dostępna jest do wglądu u użytkownika, na Wydziale Amoniaku.

2. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
• Zastosowane materiały winny być fabrycznie nowe oraz pochodzić od firm uznanych na rynku, z legalnego kanału dystrybucyjnego, nie mogą posiadać wad prawnych. Elementy muszą pochodzić od wytwórcy uprawnionego przez UDT lub co najmniej z UE posiadającego system zarządzania jakością zgodny z dyrektywą PED 2014/68/UE i posiadać atest 3.1. Atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta będą stanowić załączniki do dokumentacji.
• Wykonawca powinien posiadać procedury jakościowe w zakresie wytwarzania, pozwalające na wystawienie dokumentów dotyczących przebiegu, kontroli i badań zgodnie z normą PN-EN 10204:2006.
• Wytwórca wykona wkłady rurowe zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE w oparciu o warunki techniczne WUDT-UC-2003 lub PN-EN 13445 zgodnie z założeniami do projektu kwalifikowaną technologię spawania/plan spawania aktualne uprawnienia personelu wykonującego połączenia nierozłączne oraz personelu NDT.
• Personel spawalniczy powinien posiadać kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN 287-1.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
• Podczas prowadzenia prac wymagany jest nadzór techniczny osoby kierującej pracownikami ze strony Wykonawcy nad prowadzonymi pracami.
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.
• Wszystkie prace dodatkowo wykonane, a niezatwierdzone przez Inwestora, są kosztem Wykonawcy.

Całościowy i szczegółowy zakres prac zostanie przedstawiony Oferentom podczas obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie. „ Analiza inżynieryjna wkładów do kotłów JS nr 1 i 3”, która stanowi załącznik nr 13 do SIWZ możliwa do pobrania w wersji elektronicznej po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com  Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Ponadto książki rewizyjne urządzeń jakimi dysponuje Użytkownik dostępne będą do wglądu podczas wizji lokalnej. Jedną z takich książek rewizyjnych Użytkownik posiada zeskanowaną, jeśli Oferent będzie potrzebował takiego skanu i zwróci się z prośbą o jego udostępnienie to za pośrednictwem Biura Przetargów zostanie mu udostępniona po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com  Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu Zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Oferenta ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych prac, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

3. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

4. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji całości Zamówienia do dnia 30.08.2024 r.

5. Warunki gwarancji

Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu oraz kryterium oceny ofert.
Oferent udzieli gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia. 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości wykonanych prac na okres minimum 60 m-cy liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

6. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Użytkownik: Paweł Kopek – tel. 785 780 766; e-mail: pawel.kopek@grupaazoty.com           
Krzysztof Ołpiński – tel. 785 780 702 ; e-mail: krzysztof.olpinski@grupaazoty.com 
Krzysztof Mitera – tel. 785 780 633; e-mail: krzysztof.mitera@grupaazoty.com
Branża mechaniczna: Jacek Malisz – tel. 785 780 604; mail: jacek.malisz@grupaazoty.com
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich Prac oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji prac remontowych dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania Prac. Brak zapoznania się Oferenta
z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji prac remontowych.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.
III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia pod następującymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie tj.
- wykonawca może zlecić tylko te prace, które są poza zakresem przedmiotu działalności Oferenta, określonym w CEIDG lub rejestrze przedsiębiorców KRS.
- udział podwykonawcy podlega każdorazowo ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
- udział ten nie może przekraczać 50% wartości całego zamówienia.

Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do Oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wadium
Wymagane jest wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont wkładów do kotłów utylizatorów Jednostki Syntezy Nr 1 i Jednostki Syntezy nr 3 na Wydziale Amoniaku, Jednostka Biznesowa Nawozy 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Warranty - 10%
  3. References - 10%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 13/P/2024

Questions to the inquiry "Przetarg 13/P/2024 Remont wkładów do kotłów utylizatorów Jednostki Syntezy Nr 1 i Jednostki Syntezy nr 3 na Wydziale Amoniaku, Jednostka Biznesowa Nawozy"

Item Question title Date of question Status
1. Wymagania dotyczące materiału 2024-02-16 12:58

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...