Enquiry creation date: 2024-02-15

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z571/199837/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmienia się zapis w treści zapytania w Uwagach.
Było: Informacje wraz z danymi przekazane zostaną Oferentowi po podpisaniu Oświadczenia, będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Winno być:
Materiały zostaną przekazane wyłącznie wyłonionemu Dostawcy usługi.

Enquiry contents:

Wykonanie Biznes Planu:

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zapytania jest weryfikacja przedstawionych danych oraz opracowanie dokumentu w standardzie biznes planu dla działania biznesowego: produkcja i sprzedaż materiałów do technologii przyrostowych tj. filamenty, proszki polimerowe do technologii SLS, MJF, żywice światłoutwardzalne do technologii SLA, LCD, pellety do druku wielkogabarytowego oraz druk usługowy 3D

Zapytanie obejmuje:

- weryfikację dostarczonej przez zamawiającego analizy rynku wyrobów: filamentów, proszków polimerowych do SLS, żywic światłoutwardzalnych, pelletów do druku 3D, rynku usług druku 3D,

- wykonanie badania rynku dla w/w produktów,

- weryfikację modelu finansowego przedsięwzięcia wraz z analizą rentowności projektu

( CAPEX inwestycji zostanie dostarczony),

- ocenę przedstawionego modelu działań marketingowych oraz strategii sprzedażowej,

- opracowanie i sformułowanie z dostarczonych i zweryfikowanych danych biznes planu w postaci dokumentu w formacie ustalonym z zamawiającym i prezentacje multimedialną.

Szczegółowy zakres Zapytania:

I ETAP: WERYFIKACJA DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI W ZAKRESIE:

1) Analiza produktu

a) Opis oferowanego produktu i jego zastosowań;

b) Określenie produktów konkurencyjnych i substytutów;

c) Określenie rynków, na których produkt mógłby być sprzedawany;

d) Przedstawienie silnych i słabych stron produktu na tle rynku i konkurencji.

2) Określenie odbiorców i kanałów dystrybucji w obszarach B2B oraz B2C;

3) Zarekomendowanie polityki cenowej;

4) Analiza otoczenia rynkowego:

5) Analiza i ocena obecnej sytuacji rynku właściwego w danej kategorii produktów;

6) Analiza historyczna rozwoju rynku w Polsce, Europie i w kluczowych rynkach na świecie
(lata 2019-2022) oraz analiza prognozowanego rozwoju tych rynków (lata 2023-2030);

7) Ocena atrakcyjności polskiego rynku właściwego;

8) Określenie wielkości rynku w podziale na regiony;

9) Określenie atrakcyjności poszczególnych rynków;

10) Określenie segmentów rynku;

11) Określenie dynamiki rynku w poszczególnych kanałach dystrybucji;

12) Wskazanie zmieniających się trendów rynkowych oraz możliwości ich wykorzystania;

13) Analiza konkurencji pod kątem udziałów rynkowych, działań marketingowych, asortymentu i rozwoju produktów, polityki cenowej;

14) Analiza preferencji zakupowych Klientów;

II ETAP: WERYFIKACJA MODELU FINANSOWEGO

1) Weryfikacja założonego modelu finansowego dla Projektu:

a) Wariant – samodzielnie działającej Spółki

b) Wariant Centrum Biznesowego wewnątrz Grupy Azoty SA,

w oparciu o przedstawione planowane wolumeny produkcji, jednostkowe koszty produkcji, koszty stałe i zmienne, wraz z uwzględnieniem podanego CAPEX-u;

c) Zweryfikowanie biznesplanu z wynikami I Etapu takimi jak min. wielkość i rozwój rynku, szacowane udziały w rynku, rekomendowane ceny oraz możliwe do uzyskania marże;

2) Analiza rentowności Projektu:

a) Analiza ryzyk oraz przedstawienie planów postępowania kryzysowego;

b) Kalkulacja rentowności Projektu w oparciu o wskaźniki (min. NPV oraz IRR);

Uwaga:

W ramach realizacji zapytania wymagane jest przeprowadzenie dwóch wywiadów z ekspertami branżowymi z dziedziny AM. Prosimy o uwzględnienie w cenie oferty kosztów związanych z koniecznością konsultacji z ekspertami.

Wykonawca winien wskazać w ofercie ekspertów branżowych z imienia i nazwiska, wraz z podaniem ich zakresu wiedzy i doświadczenia zawodowego - do oceny Zamawiającego.

Informacje wraz z danymi przekazane zostaną Oferentowi po podpisaniu Oświadczenia, będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W ramach przedmiotu zapytania Oferent jest zobowiązany do:

1. Dostarczenia Raportu w postaci opracowania zawierającego wszystkie uwagi i komentarze dotyczące dokumentów dostarczonych przez zamawiającego, w szczególności dotyczące założeń finansowych dla planowanego biznesu.

Dostarczenia biznes planu w postaci dokumentu w formacie ustalonym z zamawiającym i prezentacje multimedialną.

Zakres oferty powinien obejmować:

1. Opis posiadanego doświadczenia w zakresie wykonywania analiz rynku.

2. Warunek konieczny: wykaz wykonanych usług z ostatnich 5 lat (co najmniej 5 wykonanych prac) o zbieżnym zakresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, terminów realizacji i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane wraz z załączeniem referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie danego przedmiotu zamówienia.

Wymóg ten dotyczy również każdego z ewentualnych podwykonawców.

3. Zakres i szczegółowy opis oferowanych prac.

4. Zestawienie całkowitych kosztów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na wykonanie poszczególnych części zakresu (Etapów). Cena ofertowa ma stanowić łączne należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie pełnego przedmiotu umowy.

5. Wykaz niezbędnych informacji, które zależy dostarczyć, aby umożliwić realizację przedmiotu zlecenia.

6. Proponowany harmonogram realizacji prac. Oczekiwany termin wykonania pełnego zakresu zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Spółkę wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających realizację przedmiotu zlecenia (fakt przekazania informacji zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu, będącego Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego).

 POUFNOŚĆ PRZEKAZANYCH INFORMACJI

1. Grupa Azoty S.A. zobowiązuje się do traktowania informacji ujawnionych w Ofercie, na zasadach tajemnicy przedsiębiorstwa, z wyjątkiem informacji, które były już wcześniej znane i upublicznione.

2. Grupa Azoty S.A. zapewnia, że przekazane informacje nie zostaną wykorzystane
do jakiegokolwiek innego celu, niż ten któremu służą tj. wykonania analizy rynku wyrobów.

3. Wszystkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego zobowiązania będą rozpatrywane zgodnie z prawem polskim.

KRYTERIA WYBORU OFERENTA

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium

Waga

Punktacja

Cena (PLN)

80 %

Od 0 do 80 pkt

Jakość usług/Doświadczenie

20 %

Od 0 do 20 pkt

a) Cena całkowita (C) waga 80%, według wzoru:

Maksymalna ilość możliwych zdobytych punktów: 80

Zdobyta ilość punktów = C

b) Jakość usług/Doświadczenie (D) waga 20%

· Za przesłanie 5 referencji potwierdzających wykonanie przedmiotu zamówienia o zbieżnym zakresie – 0 pkt

· Za przesłanie 6-8 referencji potwierdzających wykonanie przedmiotu zamówienia o zbieżnym zakresie – 5 pkt

· Za przesłanie 9-10 referencji potwierdzających wykonanie przedmiotu zamówienia o zbieżnym zakresie – 10 pkt

· Za przesłanie 11-13 referencji potwierdzających wykonanie przedmiotu zamówienia o zbieżnym zakresie – 15 pkt

· Za przesłanie 14 i powyżej referencji potwierdzających wykonanie przedmiotu zamówienia
o zbieżnym zakresie – 20 pkt

Maksymalna ilość możliwych zdobytych punktów: 20

2. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która zdobędzie łączną największą ilość punktów.

Suma zdobytych punktów S = C+D

DODATKOWE WARUNKI

1. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Zamawiający dopuszcza realizację prac przez Podwykonawców – warunkiem koniecznym wskazanie wykazu podwykonawców w Ofercie.

3. Wymagany termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert może zwrócić się do Wykonawcy
o wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą
na obiektywną ocenę oferty.

5. Po dokonaniu badania i oceny ofert drugim etapem wyboru Dostawcy będzie aukcja elektroniczna. 

6. Zamawiający zastrzega sobie także prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji wszystkich warunków realizacji lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7. Oczekiwany termin płatności: 60 dniZałącznik nr 1: Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Załącznik nr 2: Opis doświadczenia i referencje.

Załącznik nr 3: Oświadczenie przekazania informacji.ZAŁĄCZNIK NR 1

Miejscowość…………………………………
dnia ………………………………..

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisany (IMIĘ I NAZWISKO)/ Działając w imieniu (nazwa firmy)………………………………………………

zaewidencjonowany pod numerem PESEL:……………………/ zarejestrowany pod numerem KRS……………….

oświadczam, iż

nie ujawnię żadnych informacji związanych z przedmiotem zlecenia, którego dotyczy zapytanie ofertowe na wykonanie biznes planu.

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż wszelkie informacje przekazane mu przez Grupę Azoty oraz jego kontrahentów w celu przygotowania oferty są informacjami stanowiącymi tajemnicę Grupy Azoty oraz jego kontrahentów, a w szczególności: dokumentację techniczną, technologiczną i projektową, a także jakiekolwiek inne przekazane przez Grupę Azoty oraz jego kontrahentów informacje o charakterze technicznym, technologicznym, finansowym, ekonomicznym, marketingowym, środowiskowym, organizacyjnym i jakimkolwiek innym – bez względu na ich formalną nazwę (projekty, raporty, analizy, opracowania itp.).

2. Oferent zobowiązuje się, iż w/w informacje będzie utrzymywał w ścisłej tajemnicy i nie ujawni ich jakimkolwiek osobom trzecim poza swoimi pracownikami, doradcami czy podwykonawcami, którym ujawnienie w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty w ramach opisanego wyżej zamówienia, jest konieczne.

Oferent zapewnia przy tym, że odbierze od osób, o których mowa wyżej, pisemne zobowiązanie do zachowania w poufności na warunkach przewidzianych niniejszym dokumentem. Oferent, na podstawie art. 391 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (dalej: „Kodeks cywilny”), gwarantuje zachowanie w poufności w/w informacji przez swoich pracowników, doradców oraz podwykonawców.

____________________________________


ZAŁĄCZNIK NR 2

......................................

Nazwa (firma) i adres Oferenta

Wykaz podobnych zrealizowanych usług w ciągu ostatnich pięciu lat
wraz z pisemnymi referencjami

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie biznes planu

Lp.

Nazwa i adres Zamawiającego

Zakres usługi

Wartość usług
w PLN netto

Termin realizacji (od – do)

Miejscowość i data ................................... . .............................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta


ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie Przekazania Informacji

Miejsce przekazania:

…………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:

…………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna ze strony WYKONAWCY:

…………………………………………………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY stwierdza, że:

przekazał wszelkie niezbędne informacje dotyczące cech technicznych umożliwiających realizację przedmiotu zapytania nr …………………………….

WYKONAWCA stwierdza, że:

odebrał wszelkie niezbędne informacje dotyczące cech technicznych umożliwiających realizację przedmiotu zapytania nr …………………………….

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data: ………………………………..

/Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO/ /Przedstawiciel WYKONAWCY/

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie Biznes Planu 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Service quality - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Usługa: Wykonanie Biznes Planu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...