Enquiry creation date: 2024-02-20

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z245/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont rurociągów wody grzewczej DN65 do
    Myjalni cystern”
Na wyremontowany odcinek należy opracować również dokumentację remontową i powykonawczą, koszt wykonania dokumentacji powinien być uwzględniony w cenie całkowitej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Remont rurociągów wody grzewczej DN100/65 – zasilanie i powrót na odcinku od istniejących rurociągów DN150 przy podeście na trasie słupów od estakady ciąg IX przy słupie nr 25 do istniejących rurociągów wody grzewczej DN50 przy budynku Myjalni cystern – obiekt A-122a. Długość remontowanego odcinka rurociągu: DN100 zasilanie – ok. 32m, powrót – ok. 32m, DN65 zasilanie – ok. 110m, powrót – ok. 110m.
Na trasie słupów WP (między słupami nr 25 a 45) wykorzystujemy istniejące rurociągi DN125 i DN50. Na remontowany odcinek należy opracować również uproszczoną dokumentację remontową (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą, spustową i odpowietrzającą, specyfikacją materiałową oraz rozmieszczeniem podpór – rysunki przesuwnych i luźnych podpór) i powykonawczą.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
• Wykonanie uproszczonej dokumentacji remontowej (trasa rurociągu z zaznaczoną armaturą odcinającą, spustową i odpowietrzającą, specyfikacją materiałową oraz rozmieszczeniem podpór – rysunki przesuwnych i luźnych podpór) uzgodnionej z Użytkownikiem przed rozpoczęciem prac remontowych,
• Wykonanie koniecznych konstrukcji wsporczych, zabudowa punków stałych w odpowiednich miejscach na trasie rurociągu oraz wykonanie ewentualnego remontu podpór i konstrukcji na odcinku istniejących rurociągów DN125 i DN50,
• Zabezpieczenie antykorozyjne remontowanych elementów słupów oraz nowoprojektowanych konstrukcji dla elementów eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności: C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 oraz PN-EN ISO 12944-5:2020-03 i trwałość H wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01, zestaw farb dla powłok nieizolowanych – grubość powłoki zgodnie z kartami dla klasy C5,
• Położenie nowych rur preizolowanych DN100 (114,3x4,5, ok. 32mx2) – materiał P235GH w osłonie typu SPIRO ocynk i DN65 (76,1x4, ok. 110m, w tym 1 kompensator na wyremontowanej trasie słupów) – materiał P235GH w jednej osłonie typu SPIRO ocynk, maksymalne parametry robocze: ciśnienie: 10 bar, temperatura: 150 °C,
• Demontaż istniejących rur wody grzewczej DN125 na odcinku ok. 25m x 2 rury,
• Zabudowa spustów DN40 (3 szt.), odpowietrzeń DN25 (5 szt.) oraz zaczepów: DN40 (2 szt.) (wszystkie z nowymi z zaworami), na każdą rurę,
• Zabudowa zaworów odcinających DN65 i DN100 – zasilanie i powrót,
• Zabezpieczenie antykorozyjne (dotyczy kolan oraz miejsc łączenia rur preizolowanych) dla elementów eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności: C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 oraz PN-EN ISO 12944-5:2020-03 i trwałość H wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01, zestaw farb dla powłok izolowanych – grubość powłoki zgodnie z kartami dla klasy C5,
• Wykonanie próby szczelności i badań nieniszczących spoin (RT, PT)– zakres zgodnie z przepisami WUDT,
• Przepłukanie istniejących rurociągów DN125 i DN50, które wykorzystujemy w tym remoncie,
• Rurociąg winien być zaopatrzony w niepowtarzalną identyfikację (tabliczki z dibondu kierunkowe) bezpośrednio na rurociągu (uzgodnić z użytkownikiem),
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę dźwigów, transport, dostawę materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej (specyfikacja materiałowa wraz atestami, WPS, wykaz spawaczy wraz z ich uprawnieniami, sprawozdanie z badań nieniszczących spoin, zestawienie użytych materiałów hutniczych wraz z świadectwami odbioru 3.1 i poświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu, protokoły odbioru malowania, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami oraz o uporządkowaniu placu budowy, protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych oraz oświadczenie o gwarancji na wykonane prace remontowe, uzgodniona dokumentacja remontowa z zaznaczonymi ewentualnymi zmianami).

Prace porządkowe
Uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt wykonawcy (złom stalowy i metale kolorowe należy złożyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika). Prosimy o podanie numeru BDO.


3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

• Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane tak, aby nie uszkodzić istniejących rurociągów (w szczególności izolacji na tych rurociągach). Ewentualne powstałe uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy.
• Z uwagi na fakt, że prace remontowo-montażowe będą wykonywane na czynnych rurociągach energetycznych/technologicznych, terminy ich realizacji wymagać będą uzgodnień z Zamawiającym, oraz odpowiednich zezwoleń na ich wykonywanie.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.

Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.


4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Przed realizacją zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram realizacji zadania i płatności zgodnie z zapisami pkt. II ust. 3 niniejszej SIWZ.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
15.09.2024 r.
6. Warunki gwarancji- warunek formalny dopuszczający

Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

7. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Jarosław Buczek – tel. 785 780 187 mail: jaroslaw.buczek@grupaazoty.com
oraz Stanisław Bednarczyk – tel. 785 780 171; mail: stanislaw.bednarczyk@grupaazoty.com.

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 12:00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu). W uzasadnionych przypadkach czas oraz termin wizji na prośbę Oferenta może zostać zmieniony.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich robót oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania robót. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji inwestycji.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez dział bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. REMONT RUROCIĄGÓW WODY GRZEWCZEJ DN65 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Przetarg 15/P/2024 REMONT RUROCIĄGÓW WODY GRZEWCZEJ DN65 DO MYJALNI CYSTERN"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...