Enquiry creation date: 2024-02-21

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z358/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 16/P/2024
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego: Remont stokażu kwasu azotowego   stężonego. Zakres prac dotyczy wykonania Zbiornik jednopłaszczowy Poz. VS-7 poziomy do składowania kwasu azotowego stężonego o stężeniu 98 % o pojemności roboczej
V rob=25 m3 ilość 1 sztuka. Demontaż starego zbiornika i zamontowanie nowego wraz
z podłączeniem do rurociągów technologicznych oraz remont 4 szt. cokołów betonowych pod zbiornikiem.
  Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną
w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i/lub załączonej dokumentacji technicznej – załącznik nr 13 do SIWZ – dokumentacja do wglądu u Użytkownika po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Termin wykonania zadania : od 01.04 – 30.11.2024
Zakres prac zbiornika magazynowego VS6:
• Wykonanie zbiornika magazynowego kwasu azotowego stężonego na podstawie dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez UDT nr. dok(NID) 2326-0VS6-V60-001-000.Rew00. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakim powinien odpowiadać zbiornik bezciśnieniowy i niskociśnieniowy przeznaczony do magazynowania materiałów trujących lub żrących wraz z przekazaniem zbiornika pod UDT (paszport aparatu, protokoły badań, prób ciśnieniowych, atesty materiałowe i inne po 2 egz.)  odbiór końcowy z przekazaniem do użytkowania .
• Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu planowanej realizacji prac
• Demontaż starego zbiornika wraz z odłączeniem rurociągów technologicznych i montaż nowego wraz z podłączeniem do istniejących  rurociągów technologicznych. Zdemontowany zbiornik należy przetransportować na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Grupy Azoty S.A.
• Remont 4 szt. (około 30m² ) fundamentów pod zbiornikiem kwasu azotowego stężonego VS-7 polegający na skuciu zdegradowanego betonu, reprofilacji powierzchni podstaw pod posadowienie zbiornika oraz zabezpieczenie wykładziną chemoodporną  cokołów materiałem kompozytowym Belzona 4311 w systemie dwuwarstwowym o min gr 0,6mm. Utylizacja gruzu i materiałów budowlanych na koszt Wykonawcy
• Montaż na instalacji odtwarzanego zbiornika z wyposażeniem i osprzętem.
• Prace uzupełniające np. oznakowanie zbiornika
• Prace porządkowe w obrębie realizacji zadania
  UWAGA!
  Po stronie Wykonawcy:

• wykonanie rusztowań, uszczelki, śruby, sprzęt pomocniczy konieczny do w/w wykonania zakresu remontu, zabezpieczenie sprzętu ciężkiego typu (dźwig, podnośnik koszowy, transport kołowy). Utylizacja elementów zdemontowanych na koszt Wykonawcy.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej, Dokumentacja techniczna DTR w/w  do wglądu u Użytkownika załącznik nr 13 do SIWZ – możliwy do wglądu po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
• Zastosowane materiały winny być fabrycznie nowe oraz pochodzić od firm uznanych na rynku, z legalnego kanału dystrybucyjnego, nie mogą posiadać wad prawnych. Elementy muszą pochodzić od wytwórcy uprawnionego przez UDT lub co najmniej z UE posiadającego system zarządzania jakością zgodny z dyrektywą PED 2014/68/UE i posiadać atest 3.1. Atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta będą stanowić załączniki do dokumentacji.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru Prac montażowych.
• Wytwórca zbiornika musi posiadać stosowne uprawnia do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych zgodnie art.9 ustawy o dozorze technicznym (Dz.U.z 2019r.poz.667) i przed przystąpieniem do wytwarzania uzgodnić w UDT: kwalifikowaną technologię spawania/plan spawania aktualne uprawnienia personelu wykonującego połączenia nierozłączne oraz personelu  NDT.
• Firma winna posiadać przeszkolenie w zakresie prefabrykacji i spawania stali kwasoodpornej w gat. SX od producenta i przedstawić je zamawiającemu
Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia

• Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.
• Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy z nazwą firmy (lub logo) w której pracują umieszczoną w widocznym miejscu
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowo-  montażowych.
• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wykonawca zobowiązany jest posiadać kontenery socjalne i przenośne toalety dla swoich pracowników w ilości odpowiedniej dla liczby pracowników zaangażowanych w prace. Użytkownik zapewnia miejsce w bliskiej odległości prowadzonych prac remontowych oraz możliwość podłączenia się do instalacji elektrycznej. Szczegóły do omówienia podczas wizji lokalnej.
4. Harmonogram zadania:
Przed przystąpieniem do prac remontowych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
5. Warunki gwarancji
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy całość zadania liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Remont stokażu kwasu stężonego - zbiornik VS7 w Jednostce Biznesowej Nawozy ” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodne z siwz 16/P/2024

Questions to the inquiry " „Remont stokażu kwasu stężonego - zbiornik VS7 w Jednostce Biznesowej Nawozy ”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...