Enquiry creation date: 2024-02-21

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z399/259597

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego : remont Wieży granulacyjnej nr 1
W związku z brakiem dokumentacji technicznej przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna.

1.Zakres przedmiotu zamówienia:
Etap I – 2024r., etap II – 2025r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny cząstkowe za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez zmian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na podstawie której zostanie przeprowadzony remont wieży granulacyjnej nr 1 zgodnej z obowiązującymi wymogami prawnymi, protokoły badań, atesty materiałowe i inne po 2 egz.).


Zakres obejmuje:
1. Wykonanie wymiany poszycia tarczy wieży wraz z zsypem
2. Wymiana fartuchów uszczelniających oraz noży zgarniających ( pierwsza wymiana w 2024 druga w 2025)
3. Wymiana liny napędowej wraz z wkładkami drewnianymi oraz wykładziną MODAR ( pierwsza wymiana w 2024 druga w 2025)
4. Wymiana kół tocznych wieży ( dostarcza zamawiający)
5. Wymiana łożyska głównego czopa wieży oraz pozostałych łożysk w sekcji napędowej, przegląd/wymiana górnego czopa tarczy wieży granulacyjnej
6. Wymiana przekładni głównej oraz koła napędowego ( dostarcza zamawiający)
7. Remont zdemontowanej przekładni
8. Wymiana konstrukcji stalowej przeciwwagi
9. Remont mieszalnika magmy ( dostawa wraz z wymianą 2 kpl : wałów oraz mieszadeł, łożysk wraz z obudowami, przekładni wraz ze sprzęgłami ) Pierwszy komplet będzie zamontowany a drugi będzie stanowił rezerwę 
10. Wymiana liny przeciwwagi
11. Remont podestu poz. +3m wraz ze schodami w budynku sortowni
12. Remont instalacji oświetlenia z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu LED. Stopień ochrony IP67. Oprawy odporne na środowisko mocno korozyjne. Nowe zabezpieczenia, układy wykonawcze, zasilacze kablowe, przewody oraz kasety sterownicze. Remont należy przeprowadzić na podstawie wykonanej dokumentacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca dostarczy po pięć opraw rezerwy z każdego typu zastosowanego w zadaniu. Jeżeli będzie jeden rodzaj opraw to 10 szt. rezerwy.
13. Trasy kablowe oraz wszystkie elementy konstrukcyjne i montażowe w wykonaniu kwasoodpornym.
14. Remont instalacji uziemiającej i odgromowej. Materiał na instalację kwasoodporny.
15. Dostarczenie protokołów pomiarów elektrycznych: ochrony podstawowej i dodatkowej, instalacji uziemiającej i odgromowej, natężenia oświetlenia.
16. zabezpieczenie sprzętu ( dźwigi, zwyżki itp. ) oraz rusztowań niezbędnych do wykonania zadania
17. Dostawa i montaż wszystkich niezbędnych materiałów
18. Wszelkie inne prace wymagane do prawidłowej realizacji prac remontowych opisanych powyżej

Materiały:

Należy użyć materiałów spełniających wymagania specyfikacji technicznej WUDT/UC-WO-M:10:2003.

Prefabrykacja i wykonanie:

Połączenia spawane należy wykonać wg procedury spawania (WPS) zgodnej z normą PN-EN ISO 15607.

Badania nieniszczące:

Dla połączeń spawanych należy przeprowadzić w 100% badania wizualnie i 8% PT (poziom jakości B).


2.Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Prace winny być wykonane z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowych i montażowych. Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
- Protokoły odbioru wykonanych prac na poszczególnych etapach.
- Protokoły przekazania do eksploatacji.
- Dokumentacja powykonawcza w 3(trzech) egzemplarzach dołączona do Końcowego Protokołu Odbioru Robót.
- Projekt Techniczny wraz z dokumentacją wymaganą do zgłoszenia zakończenia prac/budowy
- Wymagany jest stały nadzór techniczny ze strony Wykonawcy nad wykonywanymi pracami.
3. Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowo- montażowych.
● Oferent przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest dostarczyć kontenery na odpady oraz zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
● Oferent przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest dostarczyć na koszt własny kontenery socjalne i sanitarne (TOI-TOI) przeznaczone dla swoich pracowników. Lokalizacja umieszczenia w/w kontenerów po uzgodnieniu z Użytkownikiem.
● Zastosowane materiały winny pochodzić od firm uznanych na rynku, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, które będą stanowić załączniki do dokumentacji powykonawczej.
Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wymaganej do zgłoszenia zakończenia prac remontowych.
- Zapewnienie funkcji Kierownika Robót.
- Wymóg posiadania przez Wykonawcę w zakresie wykonania i montażu k. stalowej wdrożoną normę PN-EN 1090.
- Opracowanie Projektu Organizacji Robót.
- Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości.
- Wykonanie zaplecza i zabezpieczenia placu budowy.
- Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego.
- Koszty przepustek stałych.
- Ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwoleń na wykonanie robót dla każdej 8-godzinnej zmiany.
- Zabezpieczenie magazynu do składowania dostaw urządzeń i materiałów.
- Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
- Utylizacja odpadów (dodatkowo prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO).

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy.

4. Harmonogram zadania:
Harmonogram nie jest wymagany na etapie SIWZ. Na etapie negocjacji warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i płatności.
5. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji całości Zamówienia do dnia 30.06.2025r.
      W tym prace związane z remontem etap I do dnia 26.06.2024r.
      etap II – do dnia 28.06.2025
Warunki gwarancji

Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.
Oferent udzieli gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia. 
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości wykonanych prac na okres minimum 48 m-cy liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.
6. Wizja lokalna

Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta. Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego oraz Oświadczenia o zachowaniu poufności - według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.


Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Mieczysław Grzyb – tel. 785 780 761; e-mail: mieczyslaw.grzyb@grupaazoty.com           
Piotr Golonka – tel. 785 780 630 ; e-mail:  piotr.golonka@grupaazoty.com 

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu budowy, a w tym
w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na teren budowy, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich Prac oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu budowy. Oferent jest zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich dodatkowych badań i sprawdzeń, które w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji prac remontowych dadzą im podstawę do przedstawienia kompletnej i wiążącej oferty wykonania Prac. Brak zapoznania się Oferenta
z warunkami lokalnymi i lokalizacją budowy, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji prac remontowych.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Prace będą częściowo prowadzone w strefie EX, Oferent zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto.
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia pod następującymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie tj.
- wykonawca może zlecić tylko te prace, które są poza zakresem przedmiotu działalności Oferenta, określonym w CEIDG lub rejestrze przedsiębiorców KRS.
- udział podwykonawcy podlega każdorazowo ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
- udział ten nie może przekraczać 50% wartości całego zamówienia.

Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Oferentem, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Oferenta części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Oferent, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Oferent odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia.

IV. CENA OFERTY.

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowo w formularzu cenowym -Załącznik nr 2 do SIWZ należy przedstawić ceny w rozbiciu na poszczególne koszty
Przedstawiona w ofercie cena łączna usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – załącznik nr 2do SIWZ i na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont Wieży granulacyjnej nr I w Grupie Azoty S.A. - zadanie "pod klucz" 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. Terms of payment: 60 days

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Warranty - 10%
  3. References - 10%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ 18-P-2024

Questions to the inquiry "Przetarg 18/P/2024 Remont Wieży granulacyjnej nr 1 w Grupie Azoty S.A. w formule „pod klucz” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...