Enquiry creation date: 2024-03-04

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z359/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodna z SIWZ 21/P/2024
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu rurociągów dolotowych i powrotu wody chłodzącej do poszczególnych półek kolumny absorpcyjnej poz. schem. K 1. wraz z podestami obsługowymi. 

  Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną
w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i/lub załączonej dokumentacji technicznej – załącznik nr 13 do SIWZ Rysunki istniejących rurociągów  do wglądu u użytkowania Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Termin wykonania zadania : od 01.04 2024 – 30 .06.2025
   Etap 1: remont kolektorów dolotowych wody w dniach od 04.06 do 23.06.2024 .
Etap 2 : remont rurociągów odpływowych, podestów wraz z oświetleniem, mocowań komina wydmuchowego – do dnia 30.06.2025 (dokładny termin zostanie podany w III kw. 2024r.

Zakres prac:
Demontaż i montaż nowych odcinków rurociągów dolotowych i powrotu wody kolumny K1.
Demontaż izolacji rurociągów wraz z utylizacją na koszt Wykonawcy prac.
   Uwaga: połączenia poszczególnych rurociągów do kolumny K1 ( spoiny)  należy uzgodnić warunki ich wykonania i odbioru w UDT.
  Kolektor dopływowy Dok/ 101-WOP-800-D111-Jc  / Kolektor odpływowy 101-WOP-1000-D111-Jc   
   
   - odcinek W2/1  - odcinek W2/11 - odcinek W2/1  - odcinek W2/11
   - odcinek W2/2 - odcinek W2/12 - odcinek W2/2 - odcinek W2/12
- odcinek W2/3 - odcinek W2/13 - odcinek W2/3      - odcinek W2/13
- odcinek W2/4 - odcinek W2/14 - odcinek W2/4 - odcinek W2/14
- odcinek W2/5 - odcinek W2/15 - odcinek W2/5       - odcinek W2/15
- odcinek W2/6 - odcinek W2/16 - odcinek W2/6       - odcinek W2/16
- odcinek W2/7 - odcinek W2/17 - odcinek W2/7       - odcinek W2/17
- odcinek W2/8 - odcinek W2/18 - odcinek W2/8       - odcinek W2/18
- odcinek W2/9 - odcinek W2/19 - odcinek W2/9       - odcinek W2/19
- odcinek W2/10 ¬- odcinek W2/20  - odcinek W2/10      - odcinek W2/20 - zabezpieczenie antykorozyjne elementów rurociągów  ze stali węglowej w klasie  C5-I,
- wymiana armatury odwietrzającej na rurociągach wody do Kolumny K1, 
- remont podestów obsługowych Kolumny K1 piaskowanie zabezpieczenie antykorozyjne klasa
  C5I z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji i krat Vema, 
- remont konstrukcji mocowania komina kolumny K1 wraz z zabezpieczenie antykorozyjnym
  klasa C5I z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji,
- wymiana oświetlenia kolumny K1. Należy zastosować oprawy typu LED. o IP67, czasie pracy 
  min. 100tys. godzin. Oprawa ma być odporna na warunki korozyjne. Jeżeli będzie konieczność
  doświetlić dane wejście lub podest należy dołożyć oprawę. Wysięgniki należy wymienić i
  zastosować nowe (materiał kwasoodporny) z możliwością regulacji wysokości. Nowe kable
  zasilające. Materiał kwasoodporny na trasy kablowe. Należy dostarczyć cztery oprawy
  rezerwowe.
- remont instalacji uziemiającej i odgromowej,
- pomiary ochronne, natężenia oświetlenia oraz instalacji uziemiającej i odgromowej ma
  wykonać Wydział Zasilania i Metrologii. 
- oznakowanie rurociągów zgodnie z zaleceniami użytkownika.

Warunkiem odbioru prac jest przekazanie Użytkownikowi dokumentacji powykonawczej  protokołów KJ wykonawcy - poświadczenia wykonania .
• Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu planowanej realizacji prac
• Prace uzupełniające np. oznakowanie zbiornika
• Prace porządkowe w obrębie realizacji zadania
• Prosimy o podanie numeru BDO.
  UWAGA!
  Po stronie Wykonawcy:

• wykonanie rusztowań, uszczelki, śruby, sprzęt pomocniczy konieczny do w/w wykonania zakresu remontu, zabezpieczenie sprzętu ciężkiego typu (dźwig, podnośnik koszowy, transport kołowy). Utylizacja elementów zdemontowanych na koszt Wykonawcy.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej, Dokumentacja techniczna DTR w/w  do wglądu u Użytkownika załącznik nr 13 do SIWZ – możliwy do wglądu po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
• Zastosowane materiały winny być fabrycznie nowe oraz pochodzić od firm uznanych na rynku, z legalnego kanału dystrybucyjnego, nie mogą posiadać wad prawnych. Elementy muszą pochodzić od wytwórcy uprawnionego przez UDT lub co najmniej z UE posiadającego system zarządzania jakością zgodny z dyrektywą PED 2014/68/UE i posiadać atest 3.1. Atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta będą stanowić załączniki do dokumentacji.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru Prac montażowych.
• Wytwórca musi posiadać stosowne uprawnia i przed przystąpieniem do wytwarzania uzgodnić w UDT: kwalifikowaną technologię spawania/plan spawania aktualne uprawnienia personelu wykonującego połączenia nierozłączne oraz personelu  NDT.
   Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia

• Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.
• Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy z nazwą firmy (lub logo) w której pracują umieszczoną w widocznym miejscu
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowo-  montażowych.
• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wykonawca zobowiązany jest posiadać kontenery socjalne i przenośne toalety dla swoich pracowników w ilości odpowiedniej dla liczby pracowników zaangażowanych w prace. Użytkownik zapewnia miejsce w bliskiej odległości prowadzonych prac remontowych oraz możliwość podłączenia się do instalacji elektrycznej. Szczegóły do omówienia podczas wizji lokalnej.
4. Harmonogram zadania:
Przed przystąpieniem do prac remontowych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
5. Warunki gwarancji
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy całość zadania liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Remont rurociągów wody chłodzącej do kolumny absorpcyjnej poz. schem. K1 inst. KDC w Jednostce Biznesowej Nawozy.” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodne z SIWZ 21/P/2024

Questions to the inquiry " „Remont rurociągów wody chłodzącej do kolumny absorpcyjnej poz. schem. K1 inst. KDC w Jednostce Biznesowej Nawozy.” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...