Enquiry creation date: 2024-03-06

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Enquiry No. Z37/469638/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana terminu składania ofert, na podstawie wniosków od oferentów.

Enquiry contents:

 

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o., Oddział Kędzierzyn-Koźle informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na

"Wykonanie naprawy okresowej P3 lokomotywy SM42 nr 2636 dla GA "KOLTAR" Sp. z o.o., ul. Mostowa 30F, 47-223 Kędzierzyn-Koźle " .

Wszystkie informacje zostały ujęte w SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

Zapraszamy do składania ofert.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00: 

Marzena Lucyga tel: 77 4812193,  e-mail: Marzena.Lucyga@grupaazoty.com

Informacje w sprawach technicznych udziela w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00:

 Daniel Bielkiewicz  tel. 600 371 399, e-mail: daniel.bielkiewicz@grupaazoty.com


Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.


Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dla Oferentów, oraz zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszelkim osobom, których dane osobowe przekazuję Zamawiającemu w oparciu o postanowienia tejże klauzuli.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
Oświadczam, że zapoznałem się i potwierdzam treść załączonego Oświadczenia o przepisach sankcyjnych

Dodatkowe warunki formalne:


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie naprawy okresowej P3 lokomotywy SM42 nr 2636 dla GA "KOLTAR" Sp. z o.o., ul. Mostowa 30F, 47-223 Kędzierzyn-Koźle 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  4. Terms of payment: 30 days
  5. Place of delivery: place of the orderer
  6. Transport cost: attributable to the supplier
  7. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Warranty - 5%
  3. Delivery date - 5%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie naprawy okresowej P3 lokomotywy SM42 nr 2636 dla GA "KOLTAR" Sp. z o.o., ul. Mostowa 30F, 47-223 Kędzierzyn-Koźle"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...