Enquiry creation date: 2024-03-12

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z247/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Częściowa likwidacja obiegu wody chłodniczej A2 oraz armatury z budynku pompowni wody zimnej ob. E-74”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny jednostkowe za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną w takim przypadku bez mian, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
Prace demontażowe w zakresie przedmiotu zamówienia obejmują:
• fizyczne zburzenie konstrukcji żelbetowej celek 1 i 2,
• fizyczne zburzenie i rekultywacja terenu po dwóch zachodnich basenach chłodni,
• fizyczne zburzenie oraz rekultywacja terenu po pompowni wody ciepłej,
• fizyczne zburzenie oraz rekultywacja dwóch szachtów zlokalizowanych po stronie północnej chłodni A-2,
• fizyczny demontaż wszystkich podziemnych rurociągów wody zimnej (w obszarze pomiędzy pompowniami a basenami), kolektor wody zimnej do ssania pomp, usunięcie również trzech starych rurociągów łączących baseny z nowym kolektorem,
• fizyczny demontaż wszystkich naziemnych rurociągów wody ciepłej (w obrębie chłodni) wraz z armaturą,
• fizyczny demontaż podziemnych rurociągów przelewowych wody zlokalizowanych po południowej stronie chłodni,
• demontaż oraz utylizacja zraszalników z obu celek,
• demontaż poręczy kładek inspekcyjnych wewnątrz chłodni,
• demontaż wszystkich rurociągów rozprowadzających wodę wewnątrz chłodni,
• demontaż istniejących drabin i podestów wewnątrz chłodni,
• demontaż i utylizacja blach osłaniających konstrukcję i zraszalniki chłodni A,
• Rozbiórka budynku sterowni pomiarowo – elektrycznej

Prosimy o podanie numeru BDO.


3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

 Ustawą Prawo Budowlane 2024 https://prawobudowlane.org.pl/wp-content/uploads/2024/02/Ustawa-Prawo-budowlane-2024.pdf - reguluje działalność związaną z projektowaniem, budową, utrzymaniem oraz rozbiórką obiektów budowlanych. Najnowszy aktualny tekst jednolity ustawy Dz. U. 2023.682 ogłoszeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. z późniejszymi zmianami.
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 730 z późn. zmianami),
 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U.2001 poz. 627 z późn. zmianami),
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Wymagania dodatkowe wykonania prac demontażowych:

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń:
 do pracy na wysokości założyć szelki oraz linki bezpieczeństwa wraz z amortyzatorami.
 dla ochrony głowy nosić kaski ochronne.
 podczas pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów, nie palić tytoniu.

Zasady bezpośredniego nadzoru na pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
 odbiór rusztowań winien odbyć się przed ich eksploatacją
 osobą odpowiedzialną do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi jest osoba kierująca całym zadaniem.

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:
 Pracownicy demontujący wypełnienie chłodni, będą poruszać się w poziomie po podestach, na zewnątrz zabezpieczone barierami oraz progami, które to będą stanowiły wydzieloną strefę demontażu,
 Demontowane odpady niebezpieczne będą na bieżąco zabezpieczane na paletach, magazynowane oraz oznakowane na zabezpieczonym placu.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
 Liczbę osób wykonujących prace oraz czas trwania narażenia ograniczy się do niezbędnego minimum,
 Materiały i odpady, pracownicy będą pakować w strefie odizolowanej od społeczeństwa.
 Odpady będą gromadzone selektywnie, bez możliwości ich zmieszania. Prosimy o podanie numeru BDO.
 Przygotowanie odpadów do transportu będzie obejmować kontrolę opakowań partii odpadów przeznaczonych do odbioru pod kątem prawidłowości, szczelności, czystości i oznakowania każdego opakowania, 
 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie; kaski ochronne, okulary ochronne, obuwie robocze, szelki wraz z linką bezpieczeństwa, maski twarzowe z pochłaniaczem wielogazowym na wypadek zagrożenia chemicznego. Zabezpieczenie miejsca prac poprzez stosowanie oznakowania, ogrodzenia. Oznakowanie dostępnych tras komunikacyjnych pracowników i sprzętu, oznakowanie wyjść ewakuacyjnych na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń,
 Odzież ochronna wraz z obuwiem i sprzętem ochrony dróg oddechowych, używanym przy pracach związanych z demontażem, nie będą używane poza wyznaczonym miejscem pracy, będą przechowywane oddzielnie w wyznaczonym miejscu,
 Niedopuszczalne jest zdejmowanie środków ochrony układu oddechowego w strefie zanieczyszczonej. Wszelkich zmian elementów filtrujących należy dokonywać po wyjściu z tej strefy.
 Po skończonych pracach pracownicy oczyszczą teren robót i otoczenie terenu robót. Będzie to dokonywane z maksymalną starannością.
 Po wykonaniu prac demontażowych będzie sporządzony protokół stwierdzający poprawność wykonania prac.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót demontażowych, przepisami bhp, p. poż., ochrony środowiska a w szczególności wymagań określonych w Zarządzeniach Wewnętrznych i Procedurach Systemów Zarządzania obowiązujących na terenie spółki Grupa Azoty S.A.

4. Harmonogram zadania:
Nie dotyczy na etapie SIWZ.

   5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania Umowy do 31.07.2024 r.

   6. Warunki gwarancji:
Nie dotyczy na etapie SIWZ.

7. Wizja lokalna
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 7 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:

Grzegorz Kubis kom. 785 780 337 e- mail: grzegorz.kubis2@grupaazoty.com
Piotr Wróbel kom. 785 780 490 e- mail: piotr.wrobel@grupaazoty.com 

Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzania wizji lokalnej w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00 (po wcześniejszym telefonicznym /e-mailowym uzgodnieniu terminu).
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalnymi i lokalizacją terenu wykonywanej usługi, a w tym w szczególności: możliwości dojazdu, transportu i rozładunku materiałów, narzędzi niezbędnych do wykonania prac, warunkami geologicznymi i wodnymi, istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi, możliwościami zapewnienia dostaw mediów na potrzeby prowadzenia wszelkich prac oraz odprowadzenia ścieków i wód z terenu objętego usługą. Brak zapoznania się Oferenta z warunkami lokalnymi i lokalizacją wykonywanej usługi, nie zwalnia Oferenta z obowiązku przedstawienia kompletnej oferty, a następnie ze zobowiązań objętych przedmiotem umowy realizacji usługi.
Oferent na własny koszt zapewni własnej załodze/podwykonawcom niezbędne szkolenia bhp przeprowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy GA S.A. oraz wystąpi o przepustki umożliwiające wjazd na teren zakładu. Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednią odzież roboczą upoważniającą do prac w w/w strefie. Orientacyjny koszt szkolenia BHP na osobę wynosi 28,00 PLN netto
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu wykonywanej usługi w swojej ofercie.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. CZĘŚCIOWA LIKWIDACJA OBIEGU WODY CHŁODNICZEJ A2 ORAZ ARMATURY Z BUDYNKU POMPOWNI WODY ZIMNEJ 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 23/P/2024 CZĘŚCIOWA LIKWIDACJA OBIEGU WODY CHŁODNICZEJ A2 ORAZ ARMATURY Z BUDYNKU POMPOWNI WODY ZIMNEJ OB. E-74"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...