Enquiry creation date: 2024-03-15

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z363/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 28/P/2024
1. Przedmiotem zamówienia wykonanie nowego aparatu, demontaż starego i montaż nowego Kondensatora niskiego ciśnienia E-8 z dostosowaniem orurowania, podestów obsługowych i drabin wyjściowych do nowego wymiennika, remont fundamentu na którym posadowiony jest aparat. Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Radę Techniczną Użytkownika przed zatwierdzeniem w UDT.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia zakresu zamówienia. Poszczególne oferowane ceny za zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ pozostaną
w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej i/lub załączonej dokumentacji technicznej – załącznik nr 13 do SIWZ DTR istniejącego aparatu do wglądu u użytkowania po przesłaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego na adres mailowy biuro.przetargow@grupaazoty.com

Termin wykonania zadania : od 22.04. 2024 – 30.06.2025

Wykonanie i dostawa loco Tarnów do 15.05.2025r.
Montaż aparatu E8 wraz orurowaniem, podestami obsługowymi wraz z instalacją oświetleniową, drabinami wyjściowymi czerwiec 2025r. (dokładny termin zostanie podany w III kw. 2024r.)

Zakres Kondensatora Niskiego ciśnienia poz sech.E8:
Wykonie kompletnej dokumentacji technicznej i odbiorowej UDT zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE w oparciu o warunki techniczne WUDT-UC-2003 lub PN-EN 13445 wraz z podestami obsługowymi zgodnie z założeniami do projektu i przekazaniem pod UDT (paszport aparatu, protokoły badań, prób ciśnieniowych, atesty materiałowe i inne po 2 egz.)  odbiór końcowy z przekazaniem do użytkowania. Dokumentacja winna zawierać wymagania do  połączeń spawanych gazociągów do aparatu.
  
Charakterystyka Kondensatora niskiego ciśnienia E-8:
a) Płaszcz wymiennika wykonany ze stali węglowej P265GH, 
b) Dna sitowe I i II Ø 1600 stal kwasoodporna W.Nr. 1.4306, niezależnie od wymagań wg PN-EN10216 dna sitowe należy zamówić o obniżonej zawartości węgla oraz z pozostałą zawartością dodatków stopowych odpowiadającą materiałowi 1.4306 wg PN-EN 10213-5. Badania ultradźwiękowe ścian na nieobecność rozwarstwień.
c) Rury DN25x2 x 9004 - szt. 2091, rury wymiennikowe bez szwu ze stali kwasoodpornej
w gatunku Sandvik 2RE10, UNS S31002, DIN X1CrNi 25 21, lecz z maksymalną zawartością węgla 0.015%, zimnowalcowane, jasnowyżarzane, wykonanie według ASME SA 213 MW, tolerancja średnicy zewnętrznej O.D. +0.10/-0.10 mm, tolerancja grubości ścianki W.T. -0/+20 %, 100% rur testowane prądami wirowymi według ASTM A 450, 100% rur testowane ultradźwiękami według ASTM A 450, z testem Huey'a według ASTM A-262 praktyka C
z maksymalnym poziomem korozji dla materiału w stanie dostawy 0.12 mm/rok, w długościach ścisłych, tolerancja długości -0/+5 mm, z atestem hutniczym według EN 10204/3.1, certyfikowane według PED 2014/68/UE,
d) Kompensator na płaszczu aparatu stal kwasoodporna
e) Właz rewizyjny DN 500 skręcany szt. 2 materiał 1.4306 śruby i nakrętki wykonać typ SA( A4
i A2)
f) W górnej części aparatu zainstalowany jest zraszacz kwasu azotowego składający się z
1 dyszy typu „Wir”, mat 1.4306 ( należy zamontować istniejąca dyszę )
g) W dolnej część aparatu zabudowano separator typu ENVICON mat 1.4306
h) Wykonanie podestów obsługowych włazów rewizyjnych aparatu.
i) W instrukcji eksploatacji urządzenia należy przewidzieć inny rodzaj próby niż hydrauliczna przestrzeni gazowej (rurki) ze względu na trudność w jej wykonaniu na instalacji. Dokumentacja rejestracyjna powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2022 r. poz. 68).
j) Ocenę zgodności urządzenia ciśnieniowego należy przeprowadzić przy udziale Jednostki Notyfikowanej UDT.
k) Oferent powinien być Wytwórcą w świetle przepisów o ocenie zgodności i faktycznym wykonawcą. Podwykonawstwo w przedmiocie scalania i spawania wymiennika, spawania i rozwalcowania rur w ścianach sitowych jest wykluczone. Realizacja tych czynności powinna odbywać się w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu wskazanym w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli realizacji i jakości. Zastrzega się też możliwość wskazania dodatkowych odbiorów do wykonania przez UDT u ewentualnych podwykonawców na koszt Wykonawcy.
l) Wymagane jest automatyczne spawanie orbitalne rur w ścianie sitowej. Należy udokumentować posiadanie doświadczenia w tym względzie (dołączyć do oferty uznane przez UDT technologie Spawania WPQR Wytwórcy i opis przygotowania połączenia pod kątem późniejszego rozwalcowania).
m) Na płaszczu wymagany trwały napis „Kondensator E8” wraz z numerem inwentarzowym podanym przez Użytkownika,
n) Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych klasa C5I
o) Masa aparatu ok. 34 tony
p) Media zasilające:
• przestrzeń międzyrurowa:
temperatura robocza 50ºC,
ciśnienie robocze 0,6 MPa.
• przestrzeń rurowa:
temperatura robocza 180 ºC
ciśnienie robocze 0,5 MPa
q) Instalacja oświetleniowa podestów obsługowych i drabin wejściowych:
- należy wymienić kabel zasilający oraz osprzęt na nowy.
- oprawy oświetleniowe typu LED o stopniu ochrony min. IP66 i czasie pracy
 ok100tys.godzin (propozycję lampy należy przedstawić użytkownikowi do akceptacji).  
 Należy zamontować osiem opraw a dwie dostarczyć jako rezerwy. Miejsce montażu ustalić 
 z użytkownikiem.
       - wysięgniki do opraw należy wykonać z materiału kwasoodpornego i muszą mieć 
        regulowaną wysokość;
       - remont zestawu remontowego ZG-1. Cały osprzęt należy zastosować nowy. Odpływy 
       jednofazowe pozostają, jedno gniazdo 63A5P zostaje. Pozostałe gniazda 63A należy
       zastąpić dwoma gniazdami 32A5P oraz jednym 16A5P. Należy dobrać zabezpieczenia.
       Każde gniazdo oddzielnie zabezpieczone. Dobór i ułożenie zasilacza. Należy zadaszyć    
       blachą kwasoodporną.   
- demontaż starego kabla oraz osprzętu;
- trasy kablowe należy wykonać z materiału kwasoodpornego;
- wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej z materiału kwasoodpornego;
- należy dostarczyć protokoły z pomiarów ochrony podstawowej i uzupełniającej oraz
 uziemienia. Pomiary ma wykonać Wydział Zasilania i Metrologii.
r) Remont fundamentu pod kondensatorem niskiego ciśnienia polegający na skuciu      zdegradowanego betonu, reprofilacji powierzchni podstawy pod posadowienie aparatu
- gruntowanie podłoża materiałem Belzona 4151,
- ułożenie płytek kwasoodpornych Argelith (240/115/20 mm, kaminrot R11, I gatunek –
 fugowanie  płytek materiałem Belzona 4311 (szerokość fugi 8 mm).
s) Utylizacja gruzu i materiałów budowlanych na koszt Wykonawcy


Warunkiem odbioru prac jest przekazanie Użytkownikowi protokołu odbioru UDT dopuszczenia do ruchu oraz dokumentacji odbiorowej wymiennika.

• Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu planowanej realizacji prac.
• Prace uzupełniające np. oznakowanie aparatu.
• Demontaż starego aparatu wraz z odłączeniem rurociągów technologicznych i montaż nowego wraz z podłączeniem do istniejących  rurociągów technologicznych, montaż nowych podestów obsługowych wraz z oświetleniem oraz i drabin wyjściowych. Zdemontowany aparat należy przetransportować na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Grupy Azoty S.A.
• Prace porządkowe w obrębie realizacji zadania.
• Prosimy o podanie numeru BDO
  UWAGA!
  Po stronie Wykonawcy:

• wykonanie rusztowań, uszczelki, śruby, sprzęt pomocniczy konieczny do w/w wykonania zakresu remontu, zabezpieczenie sprzętu ciężkiego typu (dźwig, podnośnik koszowy, transport kołowy). Utylizacja elementów zdemontowanych na koszt Wykonawcy.

Szczegółowy zakres zamówienia określono w formularzach cyfrowych na Platformie Zakupowej, Dokumentacja techniczna DTR w/w  do wglądu u Użytkownika załącznik nr 13 do SIWZ – możliwy do wglądu po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik 11 do SIWZ podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
• Zastosowane materiały winny być fabrycznie nowe oraz pochodzić od firm uznanych na rynku, z legalnego kanału dystrybucyjnego, nie mogą posiadać wad prawnych. Elementy muszą pochodzić od wytwórcy uprawnionego przez UDT lub co najmniej z UE posiadającego system zarządzania jakością zgodny z dyrektywą PED 2014/68/UE i posiadać atest 3.1. Atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta będą stanowić załączniki do dokumentacji.
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru Prac montażowych.
• Wytwórca musi posiadać stosowne uprawnia i przed przystąpieniem do wytwarzania uzgodnić w UDT: kwalifikowaną technologię spawania/plan spawania aktualne uprawnienia personelu wykonującego połączenia nierozłączne oraz personelu  NDT.
   Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia

• Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.
• Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy z nazwą firmy (lub logo) w której pracują umieszczoną w widocznym miejscu
• Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowo-  montażowych.
• Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
• Wykonawca zobowiązany jest posiadać kontenery socjalne i przenośne toalety dla swoich pracowników w ilości odpowiedniej dla liczby pracowników zaangażowanych w prace. Użytkownik zapewnia miejsce w bliskiej odległości prowadzonych prac remontowych oraz możliwość podłączenia się do instalacji elektrycznej. Szczegóły do omówienia podczas wizji lokalnej.
4. Harmonogram zadania:
Przed przystąpieniem do prac remontowych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
5. Warunki gwarancji
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 m-cy całość zadania liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Oferenta właściwą pozycją wolną od wad na koszt Oferenta.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Remont Kondensatora niskiego ciśnienia poz. schem.E-8 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.” 1 US Read

Additional formal conditions:

zgodne z SIWZ 28/P/2024

Questions to the inquiry " „Remont Kondensatora niskiego ciśnienia poz. schem.E-8 w Jednostce Biznesowej Nawozy, Grupa Azoty S.A.” "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...