Enquiry creation date: 2024-04-02

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 7

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL5213508624

Enquiry No. Z293/246071

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac projektowych w ramach zadania pn.: „Modernizacja jednostki nr 4 instalacji azotynu amonu w GA S.A. ” na podstawie istniejącej koncepcji technicznej opracowanej przez Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (Zleceniodawca).

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem zadania jest modernizacja istniejącej instalacji 4 jednostki azotynu amonu. Zakres prac do wykonania
w bieżącym Zapytaniu Ofertowym dotyczy:

· Wykonania dokumentacji - wykonania oceny stanu technicznego istniejącej etażerki

· Wykonania dokumentacji - Projektu Budowalnego do pozwolenia na budowę

· Wykonania dokumentacji – Projektu Wykonawczego w branży konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej oraz sanitarnej

· Świadczenie nadzorów autorskich w branży konstrukcyjno-budowalnej i architektonicznej, sanitarnej

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. jako Zleceniodawca przekaże wybranemu Wykonawcy prac projektowych następujące dokumenty:

a) Mapę do celów projektowych;

b) Badania geologiczne terenu inwestycji;

c) Dokumentację z etapu koncepcji;

d) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia;

e) Wsad projektowy dotyczący branży elektrycznej.

Dodatkowe informacje:

· W przypadku konieczności wykonania Projektu Budowlanego Zamiennego obowiązkiem Wykonawcy jest jego opracowanie i przekazanie Zleceniodawcy.

III. TERMIN REALIZACJI PRAC:

· Wykonania dokumentacji - oceny stanu technicznego istniejącej etażerki do 20 czerwca 2024 roku;

· Wykonania dokumentacji - Projekt Budowalnego do pozwolenia na budowę do 30 czerwca 2024 roku;

· Wykonania dokumentacji – Projektu Wykonawczego w branży konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej oraz sanitarnej do 30 lipca 2024;

· Nadzory autorskie – 10 wizyt na budowie

IV. UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW DO WYCENY

Szczegółowy zakres prac do wykonania określa koncepcja – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres michal.koziara@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z przekazaną mu przez Zleceniodawcę o dokumentacji technicznej- Załącznik nr 1, odbycia wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy oraz poinformowania w formie pisemnej
i uzyskania pisemnych wyjaśnień, wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami i specyfikacjami. Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Oferenta będzie uważany za brak zastrzeżeń.

V. WIZJA LOKALNA NA OBIEKCIE

W celu umówienia się na wizję lokalną prosimy o kontakt z:

Michał Koziara – Kierownik Projektu

michal.koziara@grupaazoty.com

tel. +48 785 789 297.

Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia nakładów wynikających z warunków lokalnych i lokalizacji terenu budowy w swojej ofercie.

VI. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

· Oferta techniczno-handlowa musi zostać złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

· Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· Oferent oferuje łączną ryczałtową cenę za wykonanie zadania.

· Dodatkowo Oferent przedłoży Zlecającemu 3 przykładowe referencje na wykonanie prac o zbliżonym charakterze.

· Dodatkowo Oferent przedłoży Zlecającemu potencjał kadrowy do wykonania prac projektowych.

· Oferent udziela gwarancji na wykonane prace projektowe na okres 36 miesięcy.

· Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej

Data złożenia Oferty Techniczno-Handlowej: 15.04.2024 godz. 10.00

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie Projektu Budowlanego do pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym ocena techniczna istniejącej etażerki 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Experience - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie Projektu Budowlanego do pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym ocena techniczna istniejącej etażerki"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...